Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avtale om direkte oppgjør for oksygenleverandører

Denne avtalen gjelder direkte oppgjør mellom en oksygenleverandør og Helfo, jf. folketrygdloven §§ 22-2 og 5-24. Avtalen regulerer den praktiske gjennomføringen av direkte oppgjør.

Avtalen om direkte oppgjør kan ikke overdras.

Oppgjørskrav skal fremsettes digitalt.

Oksygenleverandørens plikter

Oksygenleverandøren skal sørge for at oppgjørskravene er i samsvar med gjeldende regelverk og begrenset til «nødvendige utgifter», jf. folketrygdloven § 5-24 andre ledd.

For å få stønad til oksygen for bruk under reiser og/eller opphold i utlandet er det et krav at personen som skal benytte utstyret, har et regelmessig og vedvarende behov.

Oksygenleverandøren må sette frem oppgjørskrav på en slik måte at Helfos saksbehandling av kravet, og Helfos kontroll av grunnlaget for kravet, ikke vanskeliggjøres.

Oksygenleverandøren har ansvar for å vedlegge dokumentasjon som er nødvendig for at Helfo skal kunne ta stilling til kravet.

Oksygenleverandøren må på eget initiativ opplyse om vesentlige endringer som kan ha betydning for stønadsutbetalingene.

Frist for innsending og foreldelse av krav 

Et oppgjørskrav bør fremsettes så raskt som mulig. Krav må sendes senest innen 6 måneder etter at kravet oppsto, ellers er kravet fremsatt for sent og dermed foreldet, jf. folketrygdloven § 22-14 tredje ledd.

Foreldelsesfristen på 6 måneder beregnes fra utgangen av den måned som fordringen oppsto.

Helfos plikter

Helfo skal sørge for at kravene behandles i tråd med relevant regelverk.

Helfo skal saksbehandle og foreta utbetaling til oksygenleverandøren snarest og senest innen 30 dager etter at kravet er mottatt.

Relevant regelverk

Det er folketrygdloven § 5-24 med tilhørende rundskriv som angir regelverket for stønad til oksygenbehandling i utlandet.

Andre bestemmelser i folketrygdloven er også relevante, blant annet i kapittel 2, 21 og 22.

Helfo er underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Andre relevante reguleringer for Helfos håndtering av oppgjør er blant annet personvernlovgivningen, offentleglova og foreldelsesloven.

Først publisert: 24.11.2023 Siste faglige endring: 23.02.2024 Se tidligere versjoner