Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takster for tannbehandling

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i folketrygdloven § 5-6 andre ledd og § 5-6 a første ledd og tannhelsetjenesteloven § 2-2 fjerde ledd. Takstene gjelder fra 1. januar 2022. Takstgruppe G.*Kjeveortopedisk behandling ble endret 1. mars 2022.

Se også rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade.

Innledning

Takstene beskriver de undersøkelser og behandlinger som det kan gis stønad til etter folketrygdloven § 5-6 og § 5-6 a. Det er en forutsetning for å få stønad at pasienten har en tilstand eller sykdom etter vilkårene i forskriften § 1.

I forbindelse med hver takstgruppe er det i tillegg knyttet merknader som vil være avgjørende for riktig bruk av de ulike takstene.

De oppgitte takster er maksimaltakster, og det står tannlegen og tannpleieren fritt til å kreve et lavere beløp.

Den enkelte takst omfatter forberedelse, behandling og journalføring i henhold til journalforskriften.

Honorartakst

Danner utgangspunktet for stønaden som ytes etter folketrygdlovens bestemmelser. I de tilfeller det er bestemt i rundskrivet (se hver enkelt tilstand/tilfelle/punkt), vil stønaden tilsvare honorartaksten. Stønaden vil også tilsvare honorartaksten i de tilfellene hvor undersøkelse/behandling utløser godkjent egenandel, og pasienten allerede har oppnådd frikort for helsetjenester.

Honorartakst danner også utgangspunkt for fylkeskommunens beregning av vederlag etter tannhelsetjenesteloven

 § 2-2 og forskrift gitt med hjemmel i §§ 2-2 og 6-5

Refusjonstakst

Det beløpet som refunderes etter folketrygdlovens bestemmelser, i de tilfeller det er bestemt i rundskrivet at stønad ytes etter refusjonstakst (se hver enkelt tilstand/tilfelle/punkt). Stønaden vil også tilsvare refusjonstaksten i de tilfellene hvor undersøkelse/behandling utløser godkjent egenandel, og pasienten ikke har oppnådd frikort for helsetjenester.

Egenandel

Godkjent egenandel utgjør differansen mellom honorartakst og refusjonstakst, i de tilfellene hvor undersøkelse/behandling utløser godkjent egenandel. Se forskriften § 2 om dette. Dersom behandler tar lavere honorar enn departementets takster, skal likevel godkjent egenandel fra takstheftet innrapporteres i ordningen med frikort for helsetjenester. Når det i taksttabellene ikke er fylt ut noe beløp i kolonnen for egenandel, betyr det at det ikke utløses godkjent egenandel for den aktuelle taksten, heller ikke ved de punktene (tilstandene) som er nevnt i forskriften § 2.

Mellomlegg

Det ytes ikke refusjon utover honorartakst fastsatt av departementet. Unntak er tanntekniske utgifter i særlige tilfeller og utgifter til vevsregenerasjon og til bentransplantasjon. Som følge av fri prissetting av tannhelsetjenester kan tannleges eller tannpleiers pris være høyere enn honorartakst. I slike tilfeller vil pasienten oppleve å måtte betale et beløp utover de fastsatte takster. Dette mellomlegget tilsvarer prisforskjellen mellom tannlegens/tannpleierens pris og fastsatt honorartakst for det utførte arbeidet.

Egenbetaling

Det beløpet som bruker samlet må betale for behandling hos tannlege eller tannpleier i de tilfeller behandlingen er omfattet av folketrygdlovens bestemmelser. Egenbetalingen er summen av mellomlegget og differansen mellom honorartakst og refusjonstakst, når det er bestemt i rundskrivet at stønad ytes etter refusjonstakst (herunder en eventuell godkjent egenandel, når pasienten ikke har frikort for helsetjenester).

Tannlegen og tannpleieren skal gi bruker tilstrekkelig prisinformasjon i henhold til forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester, fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Pasienten skal få informasjon om tannlegens/tannpleierens pris/honorar, om stønad fra folketrygden og om brukers egenbetaling (egenandel og mellomlegg).

Takster markert med * kan kun utløses av godkjente spesialister, jf. forskriften § 3.

A. Generelle tjenester

Takst

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

1

Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier 

560,–

240,–

 

320,–

*2

Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist 

810,–

385,–

425,–

*3

Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

1 180,–

645,–

535,–

4

Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser

250,–

140,–

 110,–

5

Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser

460,–

270,–

190,–

6

Lokal og regional anestesi

110,–

60,–

50,–

7

Tilleggstakst for premedikasjon per os

595,–

285,–

310,–

8

Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi

845,–

515,–

330,–

9

Tilleggstakst ved behandling under narkose

2 490,–

1 610,–

880,–

10

Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer.

600,–

Merknad til A. Generelle tjenester:

Takstene 1–9 kan kun anvendes ved undersøkelser mv. knyttet til behandlinger som det ytes stønad til etter forskriften § 1, med unntak av undersøkelser ved tilstander etter forskriften § 1 første ledd pkt. 1 og 4. Ved punkt 1 og 4 kan det gis stønad etter takstene 1–3 uten at dette medfører videre behandling.

Takstene 1 og 2: Undersøkelse og diagnostikk

Takstene inkluderer alle nødvendige kliniske prosedyrer for anamnese og for å stille diagnose. Taksten omfatter også eventuelt skriftlig terapiforslag, behandlingsplan og oppfølgingsplan, skriving av henvisninger og epikriser.

Ved henvisning fra allmenntannlege og fra tannpleier kan takst 2, med unntak for kjeveortopedisk behandling, benyttes av spesialist når undersøkelsen har til hensikt å vurdere behov for stønadsberettiget behandling, uavhengig av om behandlingen iverksettes eller ikke.

For behandling av marginal periodontitt, kan takst 1 eller 2 utløses 1 gang per år.

Takst 1 kan også benyttes av tannpleier ved undersøkelse og diagnostikk av sykdommen marginal periodontitt og/eller periimplantitt i henhold til forskriften § 1 andre ledd.

Takst 3: Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

Taksten kan brukes for tilfeller som krever en mer omfattende anamnese og klinisk undersøkelse/utredning, jf. merknadene til takst 1 og 2. Taksten inkluderer alle nødvendige prosedyrer for å stille diagnose. Taksten omfatter også arbeid knyttet til behandlingen uten at pasienten er til stede, slik som skriftlig terapiforslag, behandlingsplan og oppfølgingsplan, skriving av henvisninger, epikriser og eventuelle konsultasjoner per brev eller telefon.

Taksten kan også benyttes ved utredning, diagnostikk og rådgivning om behandlingsplan og oppfølgingsplan for stønadsberettiget tannbehandling, der behandlingen og oppfølgingen utføres av annen tannlege. Taksten kan utløses selv om det ikke igangsettes stønadsberettiget behandling.

Taksten kan benyttes av inntil tre spesialister ved interdisiplinære kliniske undersøkelser.

Taksten kan benyttes av godkjente spesialister, tannleger med godkjent videreutdanning i klinisk odontologi, og tannleger med godkjent utdanning i implantatprotetikk.

Taksten kan ikke brukes ved undersøkelse forut for oppstart av kjeveortopedisk behandling, med unntak av behandling omtalt i forskriften § 1 nr. 8, gruppe a.

Takst 3 kan ikke kombineres med takst 2.

Takst 4: Enkel etterkontroll

Taksten benyttes ved kontroll av tilheling, fjerning av sutur mv. ved etterkontroll av kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser.

Det ytes stønad til inntil to nødvendige etterkontroller etter takst 4 når etterkontrollen har sammenheng med behandling som er stønadsberettiget etter § 5-6. Taksten er basert på et tidsforbruk på inntil 10 minutter.

Taksten kan også benyttes av tannpleier ved etterkontroll etter periodontal behandling og – uavhengig av tilstand/tilfelle/punkt – ved fjerning av sutur (f.eks. ved punkt 5).

Takst 5: Omfattende etterkontroll

Taksten benyttes ved kontroll av tilheling, fjerning av sutur mv. ved etterkontroll av kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser. Det ytes stønad til inntil fire nødvendige etterkontroller etter takst 5 for en og samme pasient, når etterkontrollen har sammenheng med behandling som er stønadsberettiget etter § 5-6. Taksten er basert på et tidsforbruk på mer enn 10 minutter.

Takst 6: Lokal og regional anestesi

Det ytes stønad til lokal og regional anestesi i forbindelse med behandling som er stønadsberettiget etter § 5-6 og § 5-6 a.

Taksten skal dekke nødvendig anestesi ved injeksjon innenfor det aktuelle behandlingsområdet. Taksten kan kun brukes én gang i dette området for hver behandlingsseanse.

Taksten kan ikke brukes i kombinasjon med takstene 509–517.

Utgifter til anestesi ved pensling eller frysing dekkes ikke.

Taksten kan også benyttes av tannpleier i forbindelse med behandling av marginal periodontitt og/eller periimplantitt.

Takst 7: Tilleggstakst for premedikasjon per os

Taksten skal dekke ekstra kostnader knyttet til premedikasjon per os og som utføres i forbindelse med behandlinger som er stønadsberettiget etter § 5-6. Taksten kan brukes ved premedikasjon som har beroligende og/eller angstdempende formål.

Takst 8: Tilleggstakst ved lystgassanalgesi

Taksten skal dekke ekstra utgifter til lystgassanalgesi i forbindelse med behandling som er stønadsberettiget etter § 5-6. Taksten omfatter den innledende fase, tiden brukeren er under analgesi og den avsluttende fase.

Takst 9: Tilleggstakst ved behandling under narkose

Taksten skal dekke ekstrautgifter til narkose i forbindelse med behandling som er stønadsberettiget etter § 5-6.

Takst 9 er en tidstakst, og gjelder for inntil en time pasienten er under behandling eller oppvåkning. Takst 9 kan repeteres 1 gang. Ytterligere repetisjoner skal begrunnes og journalføres, og dekkes med 50 pst av hhv honorartakst eller refusjonstakst.

Takst 10: Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Det ytes stønad etter taksten ved utfylling og innsending av skjema «Rapportering av uønskede reaksjoner/bivirkninger hos brukere i forbindelse med odontologiske materialer», utarbeidet av Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer.

B. Forebyggende behandling

Takst

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

101

Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling

885,–

485,–

Merknader til B. Forebyggende behandling:

Takst 101: Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling

Taksten kan kun benyttes i sammenheng med behandling av sjeldne medisinske tilstander, ved infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander, ved hyposalivasjon og ved behandling av personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne, jf. forskriften § 1 nr. 1, 4, 10 og 14. Taksten kan benyttes ved disse punktene uten at det gjøres annen behandling.

Taksten kan også benyttes av tannpleier ved de opplistede lidelser/sykdommer.

Taksten omfatter informasjon om orale sykdommers årsak og utvikling, muligheter til forebyggende tiltak, informasjon om munnhygieniske hjelpemidler med nødvendig instruksjon samt motivering for egenomsorg.

Taksten omfatter fjerning av belegg, tannstein, fyllingsoverskudd m.m. og behandling med fluorpreparater og plaquehemmende medikamenter, og som ikke kommer inn under takst 501.

Taksten forutsetter et tidsforbruk på minimum 20 minutter.

Ved tidsbruk ut over 40 minutter kan taksten repeteres en gang per dag for samme person.

Taksten kan ikke kombineres med takst 207.

C. Konserverende og endodontisk behandling

Takst

Tekst

Honorar

Refusjon

Egenandel

201

Preparering og fylling, 1 flate (kl I,III,V)

650,–

535,–

202

Preparering og fylling, 2 flater

1 075 ,–

895,–

203

Preparering og fylling, 3 eller flere flater

1 360,–

1 120,–

204

Midlertidig fylling/fiksering

460,–

375,–

205

Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale

1 890,–

1.555,–

206

Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi

590,–

490,–

207

Non-operativ behandling av kariessykdom

400,–

330,–

210

Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3)

3 550,–

2 915,–

211

Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5)

3 990,–

3 285,–

212

Rotfylling av molarer (tann 6 til 8)

5 055,–

4 170,–

Merknader til C. Konserverende behandling:

Takstene 201–203 og takst 205 innbefatter all behandling, til og med ferdig fylling. Honorar for provisorisk fylling som legges inn under behandlingens gang for å bli byttet ut med permanent fylling i senere seanse, debiteres ikke særskilt.

201: Preparering og fylling, 1 flate (kl I, III, V)

Taksten dekker fyllinger som omfatter hele fissursystemet på premolarer og molarer (også når fissuren strekker seg ned på bukkal- eller lingualflaten), samt øvrige enflatefyllinger av normal utstrekning.

Flere fyllinger i samme fissursystem regnes som én fylling.

Om en fylling i liten utstrekning strekker seg inn på en tilgrensende flate, debiteres bare for fylling over en flate.

Takst 204: Midlertidig fylling/fiksering

Taksten brukes ved spesielt dype fyllinger, hvor formålet er å observere utviklingen, eller ved fylling i diagnostisk øyemed (lokalisering av pulpitt). Se for øvrig de innledende kommentarene til gruppe C.

Taksten kan også benyttes ved fiksering av tenner i forbindelse med tanntraumer, jf. forskriften § 1 punkt 12 og 13.

Takst 205: Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale

Taksten dekker utgifter til oppbygging av tannkrone for de tilfeller dette gjøres klinisk i plastisk materiale.

Takst 206: Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi

Taksten dekker utgifter til stiftforankring i rotkanal. Taksten kan kombineres med takst 203 og 205.

Takst 207: Non-operativ behandling av kariessykdom

Taksten dekker utgifter ved behandling av karies som ikke innebærer irreversibelt inngrep i tannemalje/dentin i form av fyllingsterapi og lignende.

Taksten kan kun brukes én gang pr. behandlingsseanse. Taksten kan ikke kombineres med takst 101.

Takst 210–212: Rotfylling

Takstene inkluderer nødvendig anestesi og røntgenbilder under og etter behandlingen, bruk av kofferdam, innlegg i kanal, midlertidig fylling og rotfylling, uavhengig av antall seanser. Takstene kan også brukes ved revisjon av gamle rotfyllinger.

Ortograd rotfylling som utføres i forbindelse med rotspissamputasjon i samme seanse, debiteres etter takst 408 eller 409.

D. Protetisk behandling

Takst

Tekst

Honorar

Refusjon

Egenandel

301

Metall/keram innlegg, 1 flate

2 615,–

1 840,–

302

Metall/keram innlegg, 2 flater

4 320,–

3 055,–

303

Metall/keram innlegg, 3 flater og skallfasetter/laminater

4 910,–

3 465,–

304

Metall/keram fremstilt permanent helkrone og metall/keram innlegg med 4 flater eller mer

5 230,–

2 730,–

305

Resinsementert bro

3 795,–

2 660,–

306

Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knappfeste for implantat dekkprotese

2 595,–

1 815,–

307

Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid

2 595,–

1 980,–

*308

Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse

10 255,–

6 795,–

*309

Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid

3 520,–

2 475,–

310

Hel over- eller underkjeveprotese

11 055,–

7 840,–

311

Helsett

18 250,–

13 615,–

312

Partiell protese med støpt metallskjellett

11 090,–

8 040,–

313

Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerproteser

2 640,–

1 965,–

314

Dekkprotese

17 115,–

12 345,–

*315

Stent ved behandling med tannimplantat

1 040,–

 

835,–

 

316

Tannteknisk arbeid ved avansert protetikk i særskilte tilfeller

100 %

*320

Dekkprotese på 2 implantater ved tannløs underkjeve

23 730,-

-

-

321

Hel overkjeveprotese

11 055,-

-

-

Merknader til D. Protetisk behandling:

Takstene for fast protetikk omfatter all behandling i forbindelse med fremstilling og fastsetting av krone- og broarbeider, inkludert forbehandling og etterkontroll.

Takstene omfatter også suprakonstruksjoner for orale implantater, teleskoperende broer og andre krone- og broarbeider.

Bruk av takstene 301–313 forutsetter at behandlingen omfatter tannteknisk arbeid, og utgifter til dette arbeidet er inkludert i takstene. Tannteknisk arbeid omfatter enten laboratoriefremstilt arbeid eller CAD/CAM fremstilte arbeider.  

Dersom tannteknisk arbeid ikke inngår i behandlingen, er arbeidet å betrakte som konserverende behandling. I slike tilfeller skal takstene 201–207 benyttes.

Innlegg i kompositt omfattes ikke av takstene 301-304.

Tannlegen er ansvarlig for at det tanntekniske laboratoriet får tilstrekkelige opplysninger. Tannlegen må også forsikre seg om at laboratoriet anvender materialer som tilfredsstiller kravene i lov og forskrift om medisinsk utstyr, jf. forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr, Helsetilsynets rundskriv angående retningslinjer for bruk av medisinsk utstyr – odontologiske biomaterialer (rundskriv IK-16/95, datert 10. mars 1995) og rundskriv angående CE-merking og betydningen av denne ved kjøp og salg (rundskriv IK-5/98, datert 18. mars 1998).

Takst 301: Metall/keram innlegg, 1 flate

Om et innlegg strekker seg litt inn på en tilgrensende flate, debiteres bare for innlegg over én flate.

Takst 303: Metall/keram innlegg, 3 flater og skallfasetter/laminater

Taksten omfatter all behandling i forbindelse med framstilling og fastsetting av skallfasetter (laminater), inkludert forbehandling og etterkontroll.

Takst 304: Permanent helkrone i metall/keram, eller metall/keram innlegg med 4 flater og mer

Eventuell stiftforankring inngår i taksten.

Takst 305: Resinsementert bro (etsebro)

Taksten omfatter all behandling i forbindelse med fremstilling og fastsetting av resinsementerte broer, inkludert forbehandling og etterkontroll.

Takst 306: Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese

Taksten dekker støpt konus som krever ekstra seanse for avtrykk og sementering.
Ved delt konus brukes taksten én gang.

Taksten omfatter også rotkappe, radikulærforankring og innerhette ved teleskopkrone samt trykknappfeste for implantat dekkprotese.

Takst 307: Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid

Taksten omfatter mellom- og ekstensjonsledd i et broarbeid, hvor hvert utført mellom- og ekstensjonsledd utgjør tilnærmet naturlig tannstørrelse, uavhengig av det antall tenner som tidligere var til stede eller som normalt forekommer i området for broerstatningen.

Takst *308: Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse

Taksten omfatter tannleges innsetting og tilpasning av permanent implantatdistanse og utgifter til komponenter.

Takst *309: Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid

Taksten brukes kun i forbindelse med implantatbasert broarbeid. Taksten omfatter mellom- og ekstensjonsledd i et broarbeid, hvor hvert mellom- og ekstensjonsledd utgjør tilnærmet naturlig tannstørrelse, uavhengig av det antall tenner som tidligere var til stede eller som normalt forekommer i området for broerstatningen.

Takstene 310–313 omfatter alle arbeidsmomenter som er nødvendig for å ferdigstille protesearbeidet. Heri inngår planlegging av protesens utforming og utstrekning, avtrykk for individuell skje, avtrykk av motstående kjeve, endelig avtrykk, bittaking, valg av form og farge på tenner, prøving av skjelett, tannoppstilling, bittaking for innsetting og innsliping i artikulator, innsliping av presset protese, samt justering av protesen.

Takst 310: Hel- over- eller underkjeveprotese

Taksten dekker helprotese i henhold til beskrivelsen foran for overkjeve eller underkjeve. Taksten kan også brukes ved obturator protese.

Takst 312: Partiell protese

Taksten dekker partiell protese med støpt skjelett i henhold til beskrivelsen foran.

Takst 313: Rebasering og reparasjon av proteser. Enkle laboratorieframstilte proteser

Taksten omfatter alle former for rebasering av avtakbare plateproteser, også rebasering av obturatorprotese. Taksten kan også brukes ved rebasering/reparasjon av defekte proteser og ved framstilling av enkle laboratorieframstilte proteser. Ved fremstilling av slike enkle proteser kan taksten benyttes inntil 2 ganger.

Taksten omfatter planlegging av utforming, avtrykk, kjeveregistrering, tilpasning, innsliping og etterjustering.

Taksten kan også brukes ved midlertidige proteser.

Takst 314: Dekkproteser

Taksten omfatter alle kliniske prosedyrer knyttet direkte til behandlingen inklusive tanntekniske utgifter. Taksten kan kombineres med takst 306.

Takst *315: Stent

Taksten benyttes ved fremstilling og bruk av stent som guide ved implantatoperasjoner (takst 421 og 422).

Takst 316: Tannteknisk arbeid ved avansert protetikk i særskilte tilfeller

Taksten omfatter ekstra høye utgifter til tanntekniske arbeider, og kan brukes ved sykdommer/tilstander etter forskriften § 1 punkt 1, 2, 3 og 7c (ved oligodonti) i særlig kompliserte tilfeller. Taksten omfatter utgifter til tanntekniske arbeider som går ut over de utgifter til tannteknisk arbeid som forutsettes å inngå i honorartakster etter broarbeider ved bruk av takst 304 og 307 og ved takst 310, 312, 313 og takst 314. Dette inkluderer obturator proteser.

Takst *320: Dekkprotese i kombinasjon med to implantater til personer med helt tannløs underkjeve

Taksten dekker alle elementer i forbindelse med undersøkelse, diagnostikk og behandling med implantatforankret dekkprotese (prosedyretakst) ved tilstander etter forskriften § 1 pkt. 15. Taksten kan kun benyttes i kombinasjon med takst 424, 419 og 423 samt 321.

Takst 321: Hel overkjeveprotese

Taksten dekker alle elementer i forbindelse med undersøkelse, diagnostikk og behandling i de tilfeller pasienten har behov for hel overkjeveprotese i forbindelse med behandling med implantatforankret dekkprotese etter takst 320. Taksten kan kun benyttes i kombinasjon med takst 320.

E. Kirurgisk behandling

Takst 

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

401

Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot

665,–

320,–

345,–

402

Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse

330,–

190,–

140,–

403 

Biopsi/eksisjon 

1 265,–

605,–

660,–

404 

Incisjon av abscess

1 000,–

515,–

485,–

405 

Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 

2 360,–

1 090,–

1 270,–

406 

Apicectomi av rot/røtter – premolar/incisiv/canin

2 360,–

1 275,–

1 085,–

407

Apicectomi av rot/røtter – molar

3 665,–

1 980,–

1 685,–

408 

Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/canin

755,–

400,–

355,–

409 

Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar

1 195,–

655,–

540,–

410

Cystostomi/eksplorasjon 

2 025,–

890,–

1 135,–

411 

Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd 

1 970,–

835,–

1 135,–

412 

Operativ fjerning av spyttstein 

1 995,–

835,–

1 160,–

413 

Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum 

2 830,–

1 270,–

1 560,–

414

Operative inngrep med bred åpning til antrum 

2 830,–

1 270,–

1 560,–

415

Cystectomi/decortikering 

2 830,–

1 270,–

1 560,–

416

Blottleggelse av retinert tann med/uten feste 

2 830,–

1 270,–

1 560,–

417

Autotransplantasjon av tann 

3 340,–

1 490,–

1 850,–

418

Bløtvevsplastikk 

1 880,–

830,–

1 050,–

*419

Rekonstruksjon med benvolumsøkning av kjevekam
med bentransplantasjon mv. 

 4 610,–

2 045,–

2 565,–

*420 

Behandling av kjevebrudd 

5 105,–

2 285,–

2 820,–

*421

Kirurgisk innsetting av tannimplantat – første implantat

10 800,–

7 840,-

-

*422

Kirurgisk innsetting av tannimplantat – per implantat i tillegg

5 890,–

4 640,–

-

*423

Tillegg for materiale for vevsregenerasjon eller tillegg for bentransplantasjon ved kirurgisk innsetting av tannimplantat

100 %

80 %

-

*424

2 implantater ved tannløs underkjeve

19 955,-

-

-

Merknad til E. Kirurgisk behandling:

Dersom det i samme behandlingsseanse gjøres flere inngrep etter takstene 403–407 og 410–418, dekkes utgiftene etter refusjons-/honorartakst for det mest omfattende inngrepet og med 50 prosent av refusjons-/honorartakst for øvrige inngrep.

Takstene omfatter eventuell bruk av prefabrikata.

Etter forskriften § 1 nr. 5 kan kun takstene 403–418 og takst 420 benyttes til behandlinger etter den bestemmelsen. Takstene 401 og 402 kan kun benyttes i forbindelse med behandling etter de øvrige bestemmelser i forskriften § 1. Ved periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt kan takst 401 og 402 brukes i kombinasjon med takst 514. Takstene 421 og 422 kan benyttes i forbindelse med behandling etter andre bestemmelser i forskriften § 1, med unntak av ved behandling av periodontitt, se egen takst 514 for slik behandling.

Takst 401: Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot

Taksten omfatter ekstraksjon av enrotet eller flerrotet tann eller en slik tanns rot/røtter. Taksten omfatter separasjon av røtter, utskraping av alveol og tiljevning av benkanter, og fjernelse av røtter hvor oppklapping er unødvendig.

Taksten kan ikke brukes i sammenheng med behandling av sykdommer og anomalier i munn og kjeve, etter forskriften § 1 nr. 5.

Taksten kan brukes i kombinasjon med takst 514.

Takst 402: Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse

En tann skal anses å ligge i samme kjeveregion om den omfattes av samme anestesi, som legges for den tann som debiteres etter takst 401, se takst 6. Se for øvrig kommentarene til takst 401.

Taksten kan brukes i kombinasjon med takst 514.

Taksten kan ikke brukes i sammenheng med behandling av sykdommer og anomalier i munn og kjeve etter forskriften § 1 nr. 5.

Takst 403: Biopsi/eksisjon 

Taksten kan også brukes ved kirurgisk behandling av bløtvevsskader eller ved eksisjon av hard- eller bløtvevsutvekster hvor det ikke er indikasjon for biopsi.

Takst 404: Incisjon av abscess

Taksten kan ikke kombineres med takst 405, takst 406, takst 407 eller takst 410.

Takst 405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 

Taksten omfatter operativ fjerning av tann eller av tanns rot/røtter der det er behov for oppklapping, fjerning av kjeveben, eventuelt deling av tann/røtter, fjerning av annet vev med utskraping, sårtoilette mv. og suturering.

Taksten kan ikke kombineres med takst 404, takst 410 eller takst 418,

Takst 410: Cystostomi/eksplorasjon 

Taksten kan også brukes ved undersøkende kirurgisk oppklapping hvor diagnosen er ukjent (eksplorasjon). Taksten kan ikke kombineres med takst 404, takst 405, takst 406 eller takst 407.

Takst 413: Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum 

Skjer lukkingen ved bruk av sutur uten plastisk operasjon, dekkes utgiftene etter takst 404.

Takst 414: Operative inngrep med bred åpning til antrum

Taksten kan brukes ved operative inngrep av patologiske prosesser og som innebærer bred åpning til antrum. Taksten kan ikke kombineres med takstene 421 og 422, eller med takst 514.

Takst 415: Cystectomi/decortikering

Taksten kan brukes ved operativ fjerning av større cyste som ikke faller inn under takst 405, dvs for kjevecyste over et område som i størrelse tilsvarer mer enn 1 tann. Hvis tann fjernes i samme seanse debiteres fjerningen av tann med 50 pst av refusjons-/honorartakst. 

Takst 416:

Taksten brukes ved blottlegging av retinerte tenner i forbindelse med kjeveortopedi på personer over 20 år.

Takst 418:

Taksten kan brukes ved fjerning av fibrøs kjevekam, hypertrofisk fibrøst bindevev ved benresorpsjon mv. Taksten kan ikke brukes i kombinasjon med takst 405.

Taksten kan ikke brukes ved frilegging av prepareringsgrenser eller tilhelingsskruer ved implantatbehandling.

Takst *419: Rekonstruksjon med benvolumsøkning av kjevekam med bentransplantasjon mv.

Taksten kan kun benyttes i kombinasjon med takst 421, 422, 423 og 424: Kirurgisk implantatbehandling, og kan ikke brukes ved behandling etter punkt 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve. Takst 419 trenger ikke å være benyttet samme dag som takstene 421, 422, 423 og 424, men det må være journalført at denne behandlingen også skal utføres.

Takst *421 og *422: Kirurgisk implantatbehandling

I takstene inngår studiemodeller, kliniske fotos, innsetting av fiksturer, innsetting av distanse/tilhelingsdistanse.

Takst 422 omfatter hvert implantat ut over første implantat og som innsettes i samme behandlingsseanse.

Takstene 421 og 422 kan ikke brukes ved behandling etter punkt 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve eller i forbindelse med rehabilitering ved periodontitt, jf. forskriften § 1 nr. 6.

Takst *423: Tillegg for materiale for vevsregenerasjon eller tillegg for bentransplantasjon ved kirurgisk tannimplantatbehandling

Taksten kan benyttes ved behov for oppbygging med vevsregenererende materiale i forbindelse med takst 419, 421,422 og 424. Med materiale menes alloplastisk materiale eller kunstig benvev. Engangsinstrumenter for innsamling av benmateriale (for eksempel Bone trap og Bone scrape) kan også dekkes av taksten. Utgiftene til materialer og eventuelt engangsinstrumenter må kunne dokumenteres. Taksten kan alternativt brukes ved oppbygging av kjeveben med bentransplantasjon.

Taksten kan kun benyttes av spesialister i oral kirurgi og oral medisin, maxillofacial kirurgi og periodonti.

Takst *424: 2 implantater ved tannløs underkjeve

Taksten dekker alle elementer i forbindelse med undersøkelse, diagnostikk og behandling med 2 implantater som feste for dekkprotese (prosedyretakst) ved tilstander etter forskriften § 1 pkt. 15. Taksten kan kun benyttes i kombinasjon med takst 320, 419 og 423.

F. Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt

Takst 

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

501

Systematisk behandling av marginal periodontitt

935,–

505,–

430,–

502

Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt

950,–

560,–

390,–

*503

Regenerasjonsbehandling ved festetap

555,–

350,–

205,–

*504

Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon eller tillegg ved bentransplantasjon

100 %

80 %

20 %

505

Fiksering / midlertidig løsning

1 150,–

535,–

615,–

509

Immediat protese/midlertidig protese/utvidelse av eksisterende protese

1 850,–

510 

Partiell protese 

7 620,–

511 

Helprotese 

7 400,–

512 

Dekkprotese 

11 690,–

513 

Fast protetikk – per tann som er tapt/trukket 

7 010,

*514 

Kirurgisk innsetting av implantat – per implantat

4 945,–

 

*516 

Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk 

795,–

 

*517

Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt

6 050,-

 

205

Merknad til F. Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt:

Takstene 501–504 gjelder også ved behandling av periimplantitt.

Takst 501: Behandling av marginal periodontitt

Takst 501 kan også benyttes av tannpleier.

Taksten benyttes ved systematisk behandling rettet mot årsaken til marginal periodontitt med sikte på å oppnå infeksjonskontroll.

Ved bruk av taksten skal følgende elementer inngå i den systematiske behandlingen:

  • Opplæring til egenomsorg når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon
  • Subgingival depurasjon for å fjerne bakterielt plakk og tannstein
  • Eventuelle tiltak for røykeavvenning når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon

Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter. Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår.

Taksten kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient. Begrensingen gjelder selv om taksten benyttes i kombinasjon med takst 502. 

Takst 502: Tillegg for kirurgisk inngrep ved periodontittbehandling

Taksten dekker merkostnader for det kirurgiske inngrepet (materialer og tannlegearbeid). Selve behandlingen av marginal periodontitt dekkes etter takst 501. Taksten kan bare benyttes i kombinasjon med takst 501, 503 og 504.

Takst *503: Regenerasjonsbehandling ved festetap

Taksten kan benyttes ved behov for oppbygging med vevsregenererende materiale eller med bentransplantasjon i forbindelse med tap av bensubstans som følge av periodontitt eller periimplantitt. Taksten kan benyttes i kombinasjon med takst 502, 504 og 514. Taksten kan kun brukes av spesialister i henholdsvis periodonti, oral kirurgi og oral medisin og maxillofacial kirurgi. Taksten trenger ikke å benyttes samme dag som takstene 502, 504 og 514, men det må journalføres at denne behandlingen også skal utføres.

Takst *504: Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon eller tillegg ved bentransplantasjon

Taksten kan kun benyttes i kombinasjon med 502, 503 og 514. Taksten kan kun brukes av spesialister i henholdsvis periodonti, oral kirurgi og oral medisin og maxillofacial kirurgi.

Takst 505: Fiksering/midlertidig løsning

Taksten kan benyttes ved behov for fiksering av tenner som et ledd i den systematiske behandlingen av marginal periodontitt.

Taksten kan kun benyttes én gang per seanse.

Takst 509–517

Takstene 509–517 omfatter alle kliniske prosedyrer knyttet direkte til den aktuelle behandlingsmetoden, inkludert anestesi, røntgenundersøkelse og tanntekniske arbeider mv. I tillegg ytes stønad til nødvendig undersøkelse og etterkontroll etter takstene 1–5.

Takst 509-511

Det må anføres i journalen hva som er hensikten med protesen, hvorvidt den er midlertidig eller permanent. Dersom det blir gitt stønad til en midlertidig protese etter takst 509, og denne protesen senere ikke skiftes til permanent protese, utløser ikke dette ny refusjon etter takst 510 eller 511.

Takst 509: Immediatprotese/midlertidig protese/utvidelse av eksisterende protese

Taksten dekker midlertidige proteser i forbindelse med rehabilitering av tannsett som følge av tanntap som skyldes marginal periodontitt. Taksten kan også benyttes i forbindelse med rebasering av protese fremstilt på grunn av tap av tenner ved marginal periodontitt. Taksten kan også benyttes ved utvidelse av eksisterende protese.

Takst 510: Partiell protese

Hvis fast protetikk utføres i kombinasjon med delprotese for å gi feste til delprotese, men uten at den faste protetikken erstatter tapte tenner, kan det gis én refusjon etter takst 513 i tillegg til takst 510.

Hvis tapte tenner i ett område av kjevene erstattes med delprotese festet på gjenværende tenner og tapte tenner i et annet område erstattes med fast protetikk, skal takst 510 benyttes for delprotesen og takst 513 benyttes for de tenner som erstattes med fast protetikk.

Takst 511: Helprotese

Taksten dekker helprotese etter beskrivelsen over for overkjeve eller underkjeve.

Takst 512: Dekkprotese

Taksten omfatter alle kliniske prosedyrer knyttet direkte til behandlingen, inklusive tanntekniske utgifter.

Takst *514: Kirurgisk innsetting av implantat – per implantat

Kirurgisk innsetting av implantat omfatter innsetting av fikstur og tilhelingsdistanse. Taksten gjelder kun 1 implantat per tapt tann.

Takst *516: Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk 

Taksten kan benyttes i forbindelse med fremstilling/innsetting av implantatforankret protetikk. Taksten kan også kombineres med takst 512.

Takst *517: Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt

Taksten kan kun benyttes ved rehabilitering av tannsettet som følge av grav marginal periodontitt. Det er ikke et krav at tenner er gått tapt. Taksten kan kun benyttes 1 gang per kjeve.

G.*Kjeveortopedisk behandling

Helse- og omsorgsdepartementets takster og takstvilkår for tannregulering, gjeldende fra og med 1. mars 2022. Innholdet erstatter den delen av takstheftet som gjelder fra 1. januar–28. februar 2022 og som gjelder tannregulering (kjeveortopedi).

Takstgruppe G:

Takst

 

Beløp

 

 

honorar

refusjon

egenandel

 

 

 

 

 

*600

Forundersøkelse

1 320

680

-

*601

Behandlingsplanlegging

2 490

1 460

-

*608a

Enkel avtakbar apparatur

1 525

885

-

*608 b

Komplisert avtakbar apparatur

3 690

2 140

-

*609 a

Fast apparatur i en hel kjeve

3 805

2 205

-

*609 b

Komplett sett alignere  

3 805

2 205

-

*610 a


Bittutviklingskontroll/behandlingskontroll uten apparatjustering

 

300

175

-

*610 b

Behandlingskontroller med apparatjustering

505

290

-

*611

Behandlingsavslutning pr kjeve

2 245

1 300

-

*612

Etterkontroller

390

230

 

*613

 

Komplisert apparatur gr. 8a1 og 8a2

Alignere kjeveortopedisk behandling SMT

 

Etter faktura

-

-

*614

Tilleggstakst gr. 8a1 og 8a2 ved kompliserte behandlinger

380

220

-

Refusjon for kjeveortopedisk behandling ytes etter en prosentsats av honorartaksten, avhengig av bittavvikets alvorlighetsgrad, jf. rundskrivet til § 5-6 nr. 8.

Merknader til G. Kjeveortopedisk behandling

Alle prosedyrer i kjeveortopedisk behandling er dekket av 600-takstene. Hovedregelen er at bare 600-takstene skal benyttes for kjeveortopedisk behandling.  

600-takstene kan ikke kombineres med takstgruppe A, H og I. Det er gjort enkelte unntak fra dette i stønadsgruppe 8a. Unntakene er omtalt i merknadene til den enkelte takst.

Takst *600 Forundersøkelse

Taksten inkluderer alle nødvendige kliniske og røntgenologiske prosedyrer. 

Stønad gis etter honorartakst for stønadsgruppe 8a og etter refusjonstakst for stønadsgruppene 8b og 8c

Takst *601 Behandlingsplanlegging

Taksten inkluderer alle kliniske og røntgenologiske prosedyrer samt studiemodeller og kliniske foto.

Taksten kan ikke kombineres med takstgruppe A/H/I, med unntak for stønadsgruppe 8a.

Taksten omfatter behandlingsplanlegging, vurdering av diagnostiske data, foto og røntgenundersøkelse i forbindelse med planleggingen, henvisning til tannlege for forberedende behandling, henvisning til annen spesialist og tilbakemelding til henvisende tannlege.

Taksten omfatter samtale med pasienten og foreldre/foresatt om valg av behandlingsforslag med aktuelle forutsetninger og konsekvenser.

Behandlingsplanlegging skal være utført av spesialist i kjeveortopedi.

Taksten kan utløses én gang per pasient, med unntak for sentraliserte LKG-team som kan utløse taksten flere ganger i et behandlingsforløp for pasient i stønadsgruppe 8a1 og 8a2.

Takst 601 kan ikke kombineres med takst 3 for samme pasient, med unntak for stønadsgruppe 8a.

Takst *608a Enkel avtakbar apparatur og spesialutstyr/tilleggsmateriell

Taksten omfatter fremstilling og tilpasning av enklere avtakbar apparatur og spesialutstyr.

Eksempler på hva taksten kan omfatte, er enkle retensjonsplater/enkle fikserte plater, spesialutstyr som enkle og kompliserte ganebuer, lipbumper, HG med drag, ansiktsmaske/Delaire og tilsvarende, MALU eller tilsvarende per stk.

Takst *608b Komplisert avtakbar apparatur og miniskruer/ intraossøse implantater

Taksten omfatter fremstilling og tilpasning av komplisert avtakbar apparatur og spesialutstyr.

Eksempler på hva taksten kan omfatte, er aktivator/Twinblock typer samt spesialutstyr som apparatur for Rapid palatal expansion.

Taksten omfatter også miniskruer/ intraossøse implantater/miniimplantat, uavhengig av antall skruer (engangsstønad).

Takst *609a Fast apparatur i en hel kjeve

Taksten omfatter tilpasning og påsetting av fast apparatur i én hel kjeve. 

Taksten inkluderer aktuell informasjon og veiledning til pasient.

Taksten inkluderer nødvendig materiell av type brackets, bånd og bue

Takst *609b Komplett sett alignere 

Taksten omfatter innsetting og tilpasning av komplett sett av alignere pr. pasient (engangsstønad).

Taksten inkluderer alle prosedyrer i forbindelse med bestilling, fremstilling og utlevering av alignere.

Taksten kan ikke kombineres med takst 610 b.

Takst *610a Bittutviklingskontroll/behandlingskontroll uten apparatjustering

Taksten omfatter bittutviklingskontroller samt kontroll av fast og avtakbar apparatur/alignere i aktiv behandling.

Takst *610b Behandlingskontroller/oppfølgingskontroller med apparatjustering

Taksten omfatter behandlingskontroller med apparatjustering i aktiv behandling.

Taksten kan benyttes ved påsetting av seksjonsapparatur i de tilfeller der apparatur i hel kjeve ikke er aktuelt.

Taksten kan ikke repeteres i samme behandlingsseanse.

Takst *611 Behandlingsavslutning pr. kjeve

Taksten omfatter fjerning av apparatur og innsetting av retensjonsbue.

Taksten kombineres med takst 608a når retensjonsplate benyttes.

Takst *612 Etterkontroll

Det kan ytes stønad til inntil 6 etterkontroller for tilstander i stønadsgruppe 8a3, 8b eller for tilstander i gruppe 8c1-c6 for personer som har påbegynt behandling før 1. januar 2020.

For pasienter som behandles / er behandlet for LKG / kraniofaciale lidelser av sentraliserte LKG-team, er det ingen alders- eller antallsbegrensning når det gjelder etterkontroller.

Taksten kan ikke kombineres med takst 611.

Takst *613 Komplisert apparatur stønadsgruppe 8a1 og 8a2 eller pasienter med sjelden medisinsk tilstand (SMT)

Taksten omfatter ekstra høye utgifter til tanntekniske arbeider for stønadsgruppe 8a1 og 8a2.

Taksten er som hovedregel forbeholdt sentraliserte LKG-team eller kjeveortopeder ved Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser / TAKO-senteret.

Taksten kan benyttes av annen kjeveortoped når behandling utføres av kjeveortoped på henvisning fra disse teamene.

Taksten omfatter utgifter til tanntekniske arbeider som går ut over de utgifter til tannteknisk arbeid som inngår i takstene 608a eller 608b.

Taksten omfatter de samme prosedyrer som takstene 608a og 608b.

For pasienter med SMT dekkes alignere kun der annet behandlingsalternativ ikke er mulig. Før bruk av alignere må kjeveortoped ved TAKO-senteret dokumentere at annet behandlingsalternativ ikke er mulig.

For SMT-pasienter gis  stønad ut fra hvilken stønadsgruppe pasienten tilhører:

  • stønadsgruppe 8a: 100 % av fakturabeløp
  • stønadsgruppe 8b: 75 % (ved utvidet stønad for søsken  90 %) av fakturabeløp
  • stønadsgruppe 8c: 40 % (ved utvidet stønad for søsken  60 %) av fakturabeløp

Takst *614 Tilleggstakst stønadsgruppe 8a1 og 8a2 ved kompliserte behandlinger

Taksten kan benyttes for behandling på stønadsgruppe 8a1 eller 8a2 for aktiv behandling ut over det som dekkes av takstene 610a eller 610b.  

Taksten kan benyttes når behandling enten utføres av sentrale LKG-team eller av kjeveortoped på henvisning fra sentrale LKG-team.

Bruk av takst 614 forutsetter en tidsbruk på minimum 10 minutter. Taksten kan repeteres for hvert ytterligere 10. minutt behandlingen pågår.

H. Øvrige behandlinger

Takst 

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

702

Studiemodell, per kjeve 

180,–

110,–

70,–

703

Soklet artikulerende modell, per sett 

420,–

260,–

160,–

704

Pasientfoto, per bilde 

25,–

15,–

10,–

705

Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon

3 270,–

1 965,–

*706

Injeksjon i kjeveledd

890,–

665,–

707

Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling,
per skinne

1 160,–

625,–

Merknad til H. Øvrige behandlinger:

Takst 702: Studiemodell, per kjeve

Taksten omfatter studiemodeller av en hel kjeve. Avtrykk er inkludert i taksten.

Taksten kan ikke kombineres med takst 705.

Takst 703: Soklet artikulerende modell, per sett

Taksten inkluderer avtrykk og modeller av begge kjever, samt sokling. For kjeveortopediske tilstander i gruppe a kan taksten brukes ved behov.

Dette gjelder også ved digitale modeller.

Takst 704: Pasientfoto, per bilde

Taksten omfatter foto (med film eller digitalt) for dokumentasjon av munn-, tann- og kjeveforhold, uavhengig av hvem som tar bildet. Det debiteres ikke for mislykket bilde.

Taksten kan også benyttes av tannpleier i forbindelse med undersøkelse og behandling av marginal periodontitt.

Takst 705: Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon

Taksten inkluderer nødvendig undersøkelse, diagnostikk og eventuell behandling med hard heldekkende bittskinne (prosedyretakst).

Taksten kan ikke kombineres med andre takster.

Taksten kan ikke benyttes når behandling med bittskinne er rettet mot snorking. Den kan heller ikke benyttes når behandling med bittskinne er rettet mot beskyttelse av tannsubstans eller protetisk materiale.

Takst *706: Injeksjon i kjeveledd

Taksten benyttes ved smerte og nedsatt funksjon i kjeveledd etter full utredning og eventuell behandling med øvelser og skinne som dekkes etter takst 705. Taksten kan kun benyttes av spesialister i oral kirurgi og oral medisin og spesialist i kjevekirurgi.

Takst 707: Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne

Taksten kan brukes når kortisonbehandling i gingiva (for eksempel ved lichen planus) eller fluorbehandling av tenner (ved for eksempel strålebehandling mot munnhule) forutsetter bruk av akrylskinne.

I. Laboratorieprøver og røntgenundersøkelser

Takst 

Tekst 

Honorar

Refusjon

Egenandel

801 

Taking av prøver til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) 

225,–

110,–

115,–

802 

Tannrøntgen, per bilde 

45,–

25,–

20,–

803 

Okklusalrøntgen, per bilde 

200,–

90

110,–

804 

Panoramarøntgen (ortopantomografi), per bilde  

390,–

215,–

175,–

806 

Skallerøntgen profil, eventuelt flere plan 

525,–

290,–

235,–

807 

Røntgen ansiktsben/kjeveledd 

410,–

235,–

175,–

*809

CT/MR/ultralyd/sialografi kjeve/ansiktsskjelett inkl. bløtvev 

1 740,–

1.365,–

375,–

*810 

Tilleggsserie 

765,–

440,–

325,–

811 

Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) 

690,–

465,–

225,–

Merknad til I. Laboratorieprøver og røntgenundersøkelser:

Godtgjørelse av utgifter til tannlegens eller tannpleiers prøvetaking dekkes etter disse takster.

Takstene omfatter eksponering, fremstilling og tyding av bildene. Det debiteres ikke for mislykket bilde.

Utgifter til prøvetaking og røntgenundersøkelse hos tannlege og tannpleier dekkes bare hvis prøvetaking og røntgen har sammenheng med behandling som faller inn under forskriften § 1. Utgiftene dekkes også når tannlegen eller tannpleieren har faglig grunn til å anta at slik behandling kan bli nødvendig. Det må da dokumenteres hvilken behandling som har vært vurdert og hvorfor den ikke utføres.

Utgifter til prøvetaking og røntgenundersøkelse hos tannlege dekkes også hvis undersøkelsen foretas etter henvisning fra lege i forbindelse med behandling for (annen) sykdom som er stønadsberettiget etter folketrygdlovens bestemmelser. Stønad ytes etter refusjonstakstene.

Det gis ikke stønad til analyser av laboratorieprøver tatt i medhold av denne forskrift. Stønad til laboratorieanalyse utført ved godkjent privat laboratorium, jf. folketrygdloven § 5-5, eller ved offentlig laboratorium, dekkes etter forskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.

Takst 801: Taking av prøver til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, -patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver)

Omfatter bare prøver som tas i forbindelse med diagnose/behandling av odontologiske lidelser.

Taksten kan også benyttes av tannpleier i forbindelse med diagnostisering av periodontitt og i oppfølgingen av behandling av periodontitt og ved taking av spyttprøve uavhengig av punkt.

Takst 802: Tannrøntgen, per bilde

Taksten kan også benyttes av tannpleier i forbindelse med undersøkelse og behandling av periodontitt.

Takst 804: Panoramarøntgen (ortopantomografi), per bilde

Utgifter til ortopantomografiske opptak kan godtgjøres dersom det anses diagnostisk nødvendig med full oversikt over begge kjever, eller der enklere opptak ikke lar seg gjennomføre.

Takst 806: Skallerøntgen profil, eventuelt flere plan

For kjeveortopediske tilstander i gruppe a kan taksten benyttes ved behov. 

Takst *809 og *810: CT/MR/ultralyd/sialografi kjeve/ansiktsskjelett inkl. bløtvev

Takstene kan bare brukes av spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi.  Spesialisten er ansvarlig for berettigelse av undersøkelsen, analysen og tolkningen av undersøkelsen. Taksten omfatter svar til den som har henvist til undersøkelsen samt utgiftene til røntgen- og ultralydundersøkelsen. Operatør ved undersøkelsen følger av forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).

Takst 811: Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens)

Taksten omfatter oralmikrobiologiske tjenester (anaerob og aerob dyrkning inkludert identifikasjon av sopp og tarmbakterier, resistensbestemmelse og molekylærbiologisk identifikasjon) fra laboratorium som tar sikte på å avdekke komplekse mikrobiologiske tilstander ved odontogene infeksjoner og ved slimhinnelidelser.

Taksten kan kun benyttes i kombinasjon med takst 801.

Tidligere versjoner

Her finner du tidligere versjoner av rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 og takster for tannbehandling.

Først publisert: 20.12.2019 Sist faglig oppdatert: 01.03.2022 Se tidligere versjoner