Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg til rundskriv til folketrygdloven kapittel 21 – § 21-11 a andre ledd: automatisert behandling

Beskrivelse av elektroniske løsninger som benytter automatisert saksbehandling.

Blåreseptsøknad

Den digitale tjenesten Blåreseptsøknad benyttes av leger for å søke på vegne av sine pasienter om individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept, eller ved yrkesskade.

Blåreseptsøknad består av en stegvis søknadsprosess:

 1. vedtaksspørring
 2. utfylling av søknad
 3. behandling av søknad

I vedtaksspørringen vil legen (eller legens medhjelper) finne ut om pasienten har et vedtak fra før på næringsmiddel eller på det aktuelle legemidlet/virkestoffet, eller om det allerede foreligger en søknad til behandling i Helfo.

Videre skjer det ulike valideringer for å hindre at legen søker om legemidler det ikke kan gis stønad til fra folketrygden. Eksempelvis vil legen få beskjed og søknadsprosessen stoppes hvis de regionale helseforetakene har finansieringsansvaret for det valgte legemidlet.

Går legen videre til utfylling av søknad, må hen først oppgi nok informasjon (pasient, diagnose og legemiddel) til at søknadsløsningen kan returnere tilpasset søknadsskjema. Ett av følgende skjer videre:

 • Legen får returnert et tilpasset søknadsskjema. Knyttet til hvert felt i skjemaet er det en veiledningstekst med informasjon om hvilke vilkår som stilles for at pasienten skal få stønad. Legen fyller ut søknaden basert på hva som gjelder for pasienten. Legen får presentert en søknadsoppsummering før hen bekrefter innsending av søknaden.
 • Legen får beskjed om at søknadsprosessen er stoppet, og om hvorfor den er stoppet.

Når legen har fylt ut søknadsskjemaet og sett gjennom søknadsoppsummeringen, kan hen sende inn søknaden. Mottatt søknad kjøres via en regelmotor som gjenspeiler gjeldende regler i lov, forskrift og rundskriv, herunder legemiddellisten (vedlegg 1 til folketrygdloven § 5-14). Søknaden blir automatisk saksbehandlet i de tilfellene vurderingen ikke er basert på skjønn. Saker med behov for skjønnsutøvelse og de fleste avslag vil bli saksbehandlet manuelt.

Legen får en søknadskvittering som blir gjort tilgjengelig som PDF-dokument og på utklippstavle i tjenesteportalen. Legen kan legge kvitteringen inn i sin EPJ. Det endelige vedtaket sendes til pasienten uavhengig av om det er automatisk innvilget, avslått eller saksbehandlet manuelt. Utfallet av en søknad som behandles manuelt, kan legen få direkte i sin EPJ når et vedtak foreligger (hvis vedtaksspørringstjenesten er implementert i EPJ), eller ved å gå inn i Tjenesteportal for helseaktører og Blåreseptsøknad på et senere tidspunkt.

Helserettigheter innenfor EØS-området

Helfo benytter løsningen knyttet til helserettigheter innenfor EØS-området for å saksbehandle søknader fra borgere om rettighetsbevisene Europeisk helsetrygdkort og rettighetsdokument S1.

Saksbehandlingsprosessen knyttet til helserettigheter starter ved at en borger selv (eller en fullmektig) fyller ut aktuell søknad ut fra hvilken helserettighet / hvilket rettighetsbevis personen ønsker å søke om.

De aktuelle søknadene er

 • bestilling av Europeisk helsetrygdkort (helsenorge.no), eventuelt bestilling via telefon
 • søknad om rettighetsdokument S1 for arbeidstaker bosatt i et annet EØS-land/Sveits (Altinn)
 • søknad om rettighetsdokument S1 for pensjonister bosatt i et annet EØS-land/Sveits (Altinn)
 • søknad om rettighetsdokument S1 for familiemedlem til arbeidstaker eller pensjonist (Altinn)

I søknadsskjemaet vil borgeren bare bli bedt om å fylle ut de opplysningene Helfo må ha for å kunne behandle søknaden.

For å kunne avgjøre alle vilkår i den aktuelle søknaden vil det, i tillegg til opplysninger som er gitt fra borgeren selv, også bli innhentet opplysninger om borgeren fra ulike registre som til sammen kan si noe om borgerens rettigheter til den aktuelle ytelsen.

De relevante registrene/opplysningene er

 • Folkeregisteret (statsborgerskap, familierelasjoner som gir avledede rettigheter)
 • Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret (arbeidstakerforhold i Norge)
 • MEDL-registeret i NAV (opplysninger om norsk medlemskap ved bosetting i utlandet eller utenlandsk medlemskap ved bosetting i Norge)
 • pensjon i NAV (pensjonsopplysninger)
 • Helsedirektoratets og Helfos egne databaser

Det vil i denne løsningen bare bli fattet automatiske vedtak i saker som fører til innvilgelse.

Først publisert: 21.12.2022 Siste faglige endring: 30.01.2023 Se tidligere versjoner