Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1 til § 5-15 - Avtale om oppgjør for legemidler etter folketrygdloven § 5-15

Utarbeidet av Rikstrygdeverket

Sist endret 28.08.2004

Regional oppgjørsenhet ........................... har inngått nedenstående avtale med

................................................................apotek.

§ 1

Avtalen gjelder legemidler som omfattes av folketrygdloven § 5-15 med tilhørende forskrift.

Oppgjør i henhold til denne avtale foretas av den regionale oppgjørsenheten som avtalen er inngått med. Nasjonal oppgjørsenhet kan bestemme at oppgjør skal skje ved en annen regional oppgjørsenhet.

§ 2

Når apoteket utleverer legemiddel som omfattes av avtalen, skal fakturaen påføres type/benevning, mengde/antall, pris, dato, farmasøytens underskrift, mottakerens kvittering og hvilken avdeling i sykehuset som har rekvirert legemidlet.

Samlefakturaen skal sorteres etter avdelingenes navn med utlevert mengde/antall per avdeling.

Det skal av samlefakturaen fremgå at trygden faktureres for den oppgjørsprisen som er bestemt i forskriften.

Rekvisisjonene eller kopi av rekvisisjonene skal legges ved samlefakturaen.

§ 3

Apoteket skal sende inn krav om oppgjør (regning) etter behov, men ikke oftere enn to ganger i måneden. Fakturaen sendes til den regionale oppgjørsenheten.

Krav fra apoteket kan ikke gjøres gjeldende hvis det er gått mer enn seks måneder etter at det kunne ha vært satt frem, jf. folketrygdloven " § 22-14 tredje ledd.

Oppgjøret skal skje i samsvar med de retningslinjer som fastsettes av Rikstrygdeverket og i forskrift fastsatt av Helsedepartementet.

§ 4

Den regionale oppgjørsenheten kontrollerer fakturaen og foretar oppgjør med apoteket snarest og senest en måned etter at fakturaen er mottatt.

§ 5

Dersom apoteket har krevd og fått for mye utbetalt, plikter apoteket å betale dette tilbake. Er det uklart hvor stort beløpet er, eller svært tidkrevende å beregne, kan tilbakekrevingsbeløpet fastsettes på bakgrunn av en gjennomsnittsberegning basert på en gjennomgang av regninger for representative måneder.

§ 6

Regional oppgjørsenhet kan utelukke apoteket fra avtalen om direkte oppgjør dersom firmaet vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen.

§ 7

Dersom apoteket gjør seg skyldig i misbruk overfor trygden, ikke oppfyller lovbestemte plikter eller gir trygden misvisende opplysninger eller erklæringer som kan føre til misbruk av trygdeytelser, kan firmaet fratas retten til å praktisere for trygdens regning, jf. folketrygdloven § 25-6.

§ 8

Den regionale oppgjørsenhetens vedtak etter avtalen anses som enkeltvedtak og kan påklages til Nasjonal oppgjørsenhet.

§ 9

Avtalen trer i kraft straks og kan sies opp av partene med tre måneders varsel.

Avtalen faller automatisk bort dersom vilkårene for refusjon etter forskriften til § 5-15 ikke lenger er til stede.

Tiltrådt den ...........................................

 

            
Leder for Regional oppgjørsenhet   Leder for apoteket

 

 

 

Først publisert: 28.08.2004 Siste faglige endring: 28.08.2004 Se tidligere versjoner