Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1 til § 5-14 - Delegasjonsfullmakt til Helfo

Utarbeidet av Rikstrygdeverket, Helsetjenestedivisjonen. Først publisert 11.12.2003.

Navnebruken endret av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Pensjon og ytelser; Helsetjenester 19.12.2008

Sist endret : 16.03.2017

[Endret 4/05, 10/06, 8/07, 12/08, 3/17]

Det kan ytes individuell stønad til legemidler etter folketrygdlovens § 5 14, jf. forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr (blåreseptforskriften) § 3.

Helsedirektoratet har gitt Helfo fullmakt til å treffe vedtak om stønad etter denne forskriften. Søknad om individuell stønadsendes til Helfo.

Søknader som behandles på bakgrunn av fastlagte retningslinjer

[Endret 10/06, 07/08, 12/08, 1/09, 3/17]

Helsedirektoratet har for utvalgte legemidler og indikasjoner (der det har vært mulig å sette klare vilkår) utarbeidet særlige retningslinjer for saksbehandlingen av søknader etter § 5-14, jf. blåreseptforskriften § 3, vedlegg 1 til § 5-14. Vedlegg 1 til § 5-14 gir ingen uttømmende oversikt over pasientens rett til stønad, men må ses i sammenheng med de generelle vilkårene i § 5-14, jf. blåreseptforskriften § 3.

Dersom søknaden oppfyller vilkårene i retningslinjene i vedlegg 1 til § 5-14 samt de generelle vilkårene i § 5-14, jf. blåreseptforskriften § 3, kan Helfo fatte vedtak om stønad uten å måtte fremlegge saken for en rådgivende fagperson.

 

Søknader som behandles på bakgrunn av uttalelse fra rådgivende fagperson

[Endret 10/06, 12/08, 1/09, 6/09, 1/13, 3/17]

Søknader om legemidler eller indikasjoner som ikke omfattes av retningslinjene i vedlegg 1 til § 5-14 skal behandles av en rådgivende fagperson, før det fattes vedtak i saken.

Helfo fatter vedtak i saken på bakgrunn av uttalelsen fra den rådgivende fagpersonen.

Vi tar forbehold om endringer i vedleggene til enkeltpreparater. Vedlegg 1 til § 5-14 er under revidering og vil være gjenstand for løpende oppdatering av Helfo.

[knapp text="Vedlegg 1 til § 5-14 (Legemiddellisten)" externalLink="https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten"/]

Vedleggene er sortert i alfabetisk rekkefølge etter preparatnavn og virkestoffnavn.

 

Først publisert: 11.12.2003 Sist faglig oppdatert: 16.03.2017 Se tidligere versjoner