Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avtale om direkte oppgjør

Denne avtalen gjelder direkte oppgjør mellom en helseaktør og Helfo, jf. folketrygdloven § 22-2. Avtalen regulerer den praktiske gjennomføringen av direkte oppgjør.

Avtalen om direkte oppgjør er personlig. Helseaktøren kan bare kreve stønad for behandlinger helseaktøren selv har utført, hvis ikke annet er særskilt fastsatt i gjeldende regelverk.

Oppgjørskrav skal fremsettes digitalt.

Helseaktørens plikter

Helseaktøren skal sørge for at oppgjørskravene er i samsvar med gjeldende regelverk og denne avtalen om direkte oppgjør. Helseaktøren har ansvar for å dokumentere at fremsatte krav etter direkteoppgjørsordningen er korrekte.

Helseaktøren må sette frem oppgjørskrav på en slik måte at Helfos kontroll av kravet, og Helfos kontroll av grunnlaget for kravet, ikke vanskeliggjøres.

Helseaktøren må på eget initiativ opplyse om vesentlige endringer som kan ha betydning for stønadsutbetalingene.

Helseaktøren har ansvar for eventuelle påløpte skatter og avgifter til andre lands myndigheter. Helfo vil søke regress fra helseaktøren hvis et slikt ubetalt krav blir rettet mot Helfo fra et annet lands myndighet.

Frist for innsending og foreldelse av krav

Et oppgjørskrav bør fremsettes så raskt som mulig og samtidig med rapportering av egenandeler i henhold til egenandelsregisterforskriften (innen 14 dager). Krav må sendes senest innen 6 måneder etter at kravet oppsto, ellers er kravet fremsatt for sent og således foreldet. jf. folketrygdloven § 22-14 tredje ledd.

Fristen på 6 måneder beregnes fra utløpet av den måneden behandlingen fant sted.

Helfos plikter

Helfo skal sørge for at oppgjørskrav etter direkteoppgjørsordningen utbetales til helseaktøren, jf. folketrygdloven § 22-2. Helfo skal foreta utbetaling snarest og senest innen 30 dager etter at kravet er mottatt.

Helfos veiledningsplikt etter forvaltningsloven ivaretas gjennom forskjellige kanaler, som helfo.no og veiledningstelefonen for helseaktører.

Helfos virkemidler når kravet ikke er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

Helfo kan avdekke at et oppgjørskrav ikke er i samsvar med gjeldende regelverk. I disse tilfellene kan Helfo, i tillegg til nødvendig informasjon og lovbestemte sanksjoner, benytte ulike virkemidler:

Pålegg om endret takstbruk

Helfo kan pålegge helseaktøren å endre takstbruken.

Pålegg til helseaktøren om å endre sin takstbruk er ikke et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Pålegget kan derfor ikke påklages.

Tilbakehold og avkorting

Hvis det er tvil om deler av oppgjørskravet er fremsatt korrekt etter gjeldende regelverk, kan det aktuelle kravet tilbakeholdes for utbetaling til kravet er dokumentert, kontrollert eller avklart. Slik avklaring må skje uten ugrunnet opphold.

Utbetalingen av et oppgjørskrav kan bli avkortet hvis det er avklart at deler av kravet ikke er rettmessig etter gjeldende regelverk. En slik avkorting er å regne som et enkeltvedtak med klageadgang.

Et tilbakeholdt refusjonskrav kan utbetales med forbehold om senere tilbakekreving.

Særlig om tilbakebetaling

Tilbakekreving av feilutbetalt refusjon foretas i henhold til bestemmelsene i folketrygdloven § 22-15 a. Der det er vanskelig å beregne tilbakebetalingsbeløpet, kan Helfo fastsette beløpet etter en helhetsvurdering med utgangspunkt i en gjennomsnittsberegning basert på et sannsynlighetsutvalg av regninger, eller med andre typer regningsutvalg og beregninger.

Foreldelsesloven gjelder.

I henhold til denne avtalen om direkte oppgjør kan feilutbetalt refusjon som kreves tilbakebetalt, dekkes ved motregning i helseaktørens fremtidige krav på refusjon.

Relevant regelverk

Følgende regelverk er relevant for direkte oppgjør med Helfo:

  • folketrygdloven kapittel 5 med tilhørende forskrifter og rundskriv
  • folketrygdloven kapittel 21 med tilhørende forskrifter og rundskriv
  • folketrygdloven kapittel 22 med tilhørende forskrifter og rundskriv
  • folketrygdloven kapittel 25 med tilhørende forskrifter og rundskriv
  • pasientjournalloven med tilhørende forskrift
  • helsepersonelloven
  • egenandelsregisterforskriften

Helfo er underlagt forvaltningslovens bestemmelser. Det finnes også særbestemmelser om saksbehandling i folketrygdloven og NAV-loven. Andre relevante reguleringer for Helfos håndtering av oppgjør er blant annet personvernlovgivningen, offentleglova og foreldelsesloven.

Mer informasjon

Nærmere informasjon om hvordan de ulike helseaktørgruppene inngår avtale og hvordan de ulike ulike helseaktørgruppene sender inn oppgjørskrav, ligger på helfo.no.

Først publisert: 07.11.2022 Siste faglige endring: 23.02.2024 Se tidligere versjoner