Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rundskriv for vurdering av egnethet ved assistert befruktning

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 15. desember 2021

Høringsinnspill

Vennligst send høringssvar via dette tilbakemeldingsskjemaet (docx)

Skjemaet sendes på e-post til postmottak@helsedir.no med vår referanse «20/40805 – Høring – rundskriv for vurdering av egnethet ved assistert befruktning».

Høringsfrist: 15. september 2021.

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet: Rundskriv om vurdering av egnethet ved assistert befruktning.

Rundskrivet utgis i elektronisk format.

For å ta utskrift eller lagre som PDF-fil, se lenke nederst på siden der høringsutkastet ligger.

Høringsbrev

Helsedirektoratet inviterer med dette til å gi høringsinnspill til forslag til rundskriv om vurdering av egnethet ved assistert befruktning.

I Prop. 34 L (2019-2020) Endringer i bioteknologiloven punkt 7.6 foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at det gis sentrale føringer for hvordan vurdering av egnethet hos søkere av assistert befruktning skal utføres. Dette både av hensyn til det fremtidige barnet, til likebehandling og forutsigbarhet for søkere av assistert befruktning (par eller enslige) og helsepersonell som skal foreta en slik vurdering.

Utarbeidelse av forslag til rundskriv om vurdering av egnethet er ett av flere oppdrag gitt Helsedirektoratet som følge av Stortingets vedtak 8. juni 2020 om endringer i bioteknologiloven.

Helsedirektoratet har fått innspill til rundskrivet fra en arbeidsgruppe og en referansegruppe. Arbeidsgruppen har hatt ansvar for selve utkastet til rundskriv, og har bestått av eksterne og interne fagpersoner. Referansegruppen har bestått av fagpersoner og brukere av tjenesten, og har kommet med konkrete innspill til utkastet både skriftlig og i møter.

I utkastet er det - etter innledning om rundskrivet samt formål i kapitlene 1 og 2 - først et generelt kapittel (kapittel 3) med veiledning til de føringene som gjelder for alle som søker om assistert befruktning. For de fleste som søker assistert befruktning er det ikke grunn til tvil om hvorvidt omsorgsevnen er god nok til å ivareta et fremtidig barn. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig å gjøre en grundigere vurdering før beslutningen treffes. Veiledning for slike tilfeller er omtalt i egne kapitler (vurdering av anmerkninger på barneomsorgsattesten i kapittel 4, vurdering av særlige sårbarhetsfaktorer i kapittel 5 og bruk av rådgivende instans i kapittel 6). Kapittel 7 gir føringer som gjelder legens beslutning om assistert befruktning, inkludert informasjon om klagebestemmelser, og i kapittel 8 informerer vi om oppdrag og prosess.

Rundskrivet er i tråd med Helsedirektoratets maler for digitale publikasjoner og utformet slik at man kan klikke seg inn på de ulike kapitteloverskriftene, og da komme til en side med innledende tekst hvor det er (i de fleste kapitler) så er mulig å klikke seg videre inn på "veiledning" og "begrunnelse". "Veiledning" angir hvordan oppgaver kan løses i praksis (inkludert eksempler), og "begrunnelse" gir informasjon om lov- eller forskriftskrav som teksten er forankret i samt liste kilder og lenker til relevant dokumentasjon.

Bakgrunn og formål

Rundskrivet gir sentrale føringer for vurdering av egnethet og omsorgsevne hos enslige kvinner eller par som søker assistert befruktning. Det skal bidra til god og enhetlig praksis ved vurderinger av om vilkårene for assistert befruktning etter bioteknologiloven § 2-6 er oppfylt.

Rundskrivet gir generelle anbefalinger og råd knyttet til den psykososiale vurderingen. Det gis ikke veiledning til vurderingen av om søkerne er medisinsk egnet for behandling med assistert befruktning.

Målgrupper

Rundskrivet retter seg mot leger ved virksomheter som tilbyr behandling med assistert befruktning, og som tar stilling til om vilkårene for assistert befruktning etter bioteknologiloven § 2-6 er oppfylt. Det gir også veiledning for leger som henviser kvinner eller par til behandling med assistert befruktning i spesialisthelsetjenesten.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes de som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

 • Helse Fonna, Haugesund fertilitetssenter
 • Oslo universitetssykehus HF, Reproduksjonsmedisinsk avdeling, Rikshospitalet
 • Sykehuset Telemark HF, Fertilitetsavdelingen Sør
 • Haukeland universitetssjukehus, Seksjon for assistert befruktning
 • St. Olavs Hospital, Fertilitetsseksjonen
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Fertilitetspoliklinikken
 • Livio, IVF-klinikken Oslo
 • Caruso AS, Fertilitetssenteret
 • Klinikk Hausken
 • Medicus AS
 • Spiren fertilitetsklinikk
 • Statens helsetilsyn
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bufetat region Øst
 • Bioteknologirådet
 • Norsk gynekologisk forening
 • Helse Nord RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Ønskebarn
 • Foreningen for donorunnfangede i Norge (DUIN)
 • FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Barneombudet
 • Women’s Human Rights Campaign (WHRC)

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med Ingeborg Hagerup-Jenssen:

Ingeborg.Hagerup-Jenssen@helsedir.no

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 02.07.2021 Se tidligere versjoner