Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Formål med rundskrivet

Rundskrivet skal gi veiledning om vurdering av egnethet og omsorgsevne hos enslige kvinner eller par som søker assistert befruktning. Dette både av hensyn til det framtidige barnet, til likebehandling og forutsigbarhet for kvinnen eller paret som søker assistert befruktning, og av hensyn til helsepersonell som skal foreta en slik vurdering.

Rundskrivet gir nærmere føringer om henvisning til assistert befruktning, om informasjon til søkerne, om innhenting av opplysninger og taushetsplikt, vurdering av egnethet og faktorer som kan ha betydning for omsorgsevne, rutiner for behandling av søknadene og klage.

Rundskrivet gir med noen få unntak ikke veiledning om hvordan ulike momenter skal vektlegges i konkrete saker. Om søkerne har rett til assistert befruktning etter bioteknologiloven § 2-6, må avgjøres etter en konkret, individuell vurdering.

I de fleste saker er det ikke grunn til tvil om at vilkårene etter § 2-6 er oppfylt, og behandlende lege kan selv stå for de medisinske og psykososiale vurderingene.

I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig å gjøre en grundigere vurdering før beslutningen treffes, og det kan være nødvendig å innhente informasjon fra andre instanser.  

Å vurdere om en person vil ha omsorgsevne fremover i tid kan være vanskelig. Imidlertid vil det være mulig å identifisere ulike risikofaktorer og om disse sammen eller hver for seg kan innebære en risiko for et kommende barn.

Hvilke momenter som er relevante og hvilken vekt de ulike momentene får i vurderingen, vil variere. Legen må sikre at opplysninger som kan ha betydning for søkernes egnethet og omsorgsevne, er kjent og blir tatt hensyn til i vurderingen.

Det er viktig at praksis er mest mulig ensartet og uavhengig av behandler og behandlingssted.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i februar 2021 utgitt en rapport om Hva kjennetegner gode (adoptiv)foreldre? Resultatene av litteraturgjennomgangen i rapporten vil også kunne bidra til kunnskap om hvilke egenskaper ved foreldrene som er av betydning for ivaretakelsen av barn og unge, også utenom adoptivfamilier. Rapporten er derfor relevant for alle instanser som skal vurdere omsorgsevnen til familier.

Bakgrunn

Noen ganger vil det oppstå tvil om hvordan ulike forhold påvirker omsorgsevnen og parets eller kvinnens egnethet som foreldre. Det kan oppstå vanskelige avveininger mellom kvinnens/parets interesse i å få hjelp til å få barn og et fremtidig barns beste. Rundskrivet skal være til hjelp for legen når det gjelder hva slags informasjon som bør innhentes samt hva som kan vurderes og tillegges vekt ved beslutningen.

At andre enn kvinnen/paret selv skal vurdere om en søker er egnet til å bli forelder er i seg selv en utfordrende problemstilling. Dette fordrer at i de tilfellene hvor behandler er i tvil om kvinnen/paret oppfyller kriteriene, så må beslutningsprosessen være så legitim som mulig.

Rundskrivet gir derfor også veiledning om innhenting av samtykke, informasjon og medvirkning, taushetsplikt, veiledning om begrunnelse for beslutningen og bestemmelser om klage.

Siste faglige endring: 06. april 2022