Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Formål med rundskrivet

Rundskrivet skal gi sentrale føringer for vurdering av egnethet og omsorgsevne hos enslige kvinner eller par som søker assistert befruktning. Dette både av hensyn til det framtidige barnet, til likebehandling og forutsigbarhet for kvinnen eller paret som søker assistert befruktning, og av hensyn til helsepersonell som skal foreta en slik vurdering.

For de fleste som søker assistert befruktning er det ikke grunn til tvil om hvorvidt omsorgsevnen er god nok til å ivareta et fremtidig barn. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig å gjøre en grundigere vurdering før beslutningen treffes. Dette kan også gi etiske utfordringer.

I de fleste tilfeller kan behandlende lege selv stå for de medisinske og psykososiale vurderingene. Likevel er det behov for føringer for håndtering av vanskelige avveininger som kan oppstå ved vurdering av omsorgsevne. Dette både av hensyn til det fremtidige barnet, til likebehandling og forutsigbarhet for søkere av assistert befruktning og helsepersonell som skal foreta vurderingen.

Det er viktig at praksis er mest mulig ensartet og uavhengig av behandler og behandlingssted.

Bakgrunn og etiske vurderinger

Noen ganger vil det oppstå tvil om hvordan ulike forhold påvirker omsorgsevnen og parets eller kvinnens egnethet som foreldre. Når det skal gjøres en vurdering av søkers egnethet kan det oppstå etiske utfordringer for den som skal fatte en beslutning. Det kan oppstå vanskelige avveininger mellom søker/parets interesse i å få hjelp til å få barn og et fremtidig barns interesse i best mulig oppvekstsvilkår. Rundskrivet skal være til hjelp for legen når det gjelder hva slags informasjon som bør innhentes samt hva som kan vurderes og tillegges vekt ved beslutningen.

At andre enn personen/paret selv skal vurdere om en søker er egnet til å bli forelder er i seg selv et etisk spørsmål. Dette fordrer at i de tilfellene hvor behandler er i tvil om personen/paret oppfyller kriteriene, så må beslutningsprosessen være så legitim som mulig.

Rundskrivet gir derfor også veiledning om innhenting av samtykke, informasjon og medvirkning, taushetsplikt, veiledning om begrunnelse for beslutningen og bestemmelser om klage.

Sist faglig oppdatert: 01. juli 2021