Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilbud om assistert befruktning i Norge

Endringer i bioteknologiloven som trådte i kraft 1. juli 2020 og 1. januar 2021.

Følgende endringer gjelder:

 • Assistert befruktning til enslige ble tillatt, se bioteknologiloven § 2-2.
 • Eggdonasjon ble tillatt fra 1. januar 2021. En eggdonor skal være over 25 år, ikke eldre enn 35 år og ikke fratatt rettslig handleevne på det personlige området, se bioteknologiloven § 2-9 annet ledd. 
 • Det er ikke tillatt å bruke donoregg og donorsæd samtidig. Det er et snevert unntak fra dette prinsippet, der kjent donasjon kan gjøres mellom kvinner i et likekjønnet par, se bioteknologiloven § 2-15 fjerde ledd. 
 • Den som søker om assistert befruktning må fremlegge barneomsorgsattest, se bioteknologiloven § 2-6 annet ledd.
 • Hvis det er nødvendig for å supplere de opplysningene som gis av kvinnen eller paret selv, kan legen innhente relevant informasjon fra offentlige instanser for å foreta vurderingen av kvinnens eller parets omsorgsevne og hensynet til barnet beste. Slik informasjon kan blant annet være opplysninger om kvinnens eller parets helse, økonomi, bolig og hvor lenge paret har bodd sammen. Ved innhenting av opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, kreves samtykke fra den opplysningene gjelder, se bioteknologiloven § 2-6 tredje ledd.
 • I særlige tilfeller, der behandlende lege er i tvil om omsorgsevnen til kvinnen eller paret, kan legen be om en vurdering fra Bufetat region øst, Enhet for adopsjon, se bioteknologiloven § 2-6 fjerde ledd.
 • Personer som er blitt til ved assistert befruktning med sæd donert etter 1. januar 2021 kan få vite donorens identitet ved fylte 15 år. Før lovendringen var aldersgrensen 18 år. Personer som er blitt til ved assistert befruktning med donoregg kan også få opplysningene ved fylte 15 år, se bioteknologiloven § 2-7 annet ledd. 
 • Foreldre som har fått barn ved hjelp av donoregg eller donorsæd skal så snart det er tilrådelig informere barnet om dette, se bioteknologiloven § 2-7 første ledd. På helsenorge.no kan du lese mer om foreldres informasjonsplikt og hvordan snakke med barn om deres genetiske opphav.
 • Behandlende lege skal informere kvinnen og hennes eventuelle ektefelle eller samboer om fra hvilken alder barnet vil kunne få opplysninger om donors identitet, se bioteknologiloven § 2-7 annet ledd tredje punktum.
 • Kvinnen kan ikke få behandling med assistert befruktning etter at hun har fylt 46 år, se bioteknologiloven § 2-3 a. Tidspunktet regnes fra inseminasjon eller innsetting av befruktet egg. 
 • Femårsgrensen for lagring av befruktede egg ble opphevet. Virksomhetene plikter å oppbevare befruktede egg til kvinnen egget skal settes inn i, er fylt 46 år. Det er adgang til å fastsette en kortere lagringstid på bakgrunn av ressurs- og nyttehensyn, se bioteknologiloven § 2-16 annet og tredje ledd.
 • Enslige kvinner med medisinske tilstander som kan gi tidlig befruktningsudyktighet fikk rett til å lagre ubefruktede egg (fertilitetsbevarende behandling), se bioteknologiloven § 2-11 første ledd.  Tidligere var det kun rett til lagring av ubefruktede egg for enslige kvinner som skulle gjennomgå behandling som kunne skade befruktningsdyktigheten. 
 • Det ble tillatt å lagre ubefruktede egg også uten medisinsk grunn, men dette skal betales fullt ut av kvinnen selv, se bioteknologiloven § 2-11 annet ledd.
 • Når behandlingen skjer ved bruk av egg som er befruktet med donorsæd, og kvinnen har fått ny ektefelle eller samboer, skal samtykke til behandling gis av kvinnen som er opphav til egget og hennes nåværende ektefelle eller samboer. Det kreves ikke samtykke fra tidligere ektefelle eller samboer, heller ikke dersom kvinnen skal bruke egget til assistert befruktning som enslig, se bioteknologiloven § 2-5 tredje ledd. 
 • Gjenlevende samboer/ektefelle kan benytte lagret sæd fra avdøde eller egg som er befruktet med avdødes sæd til assistert befruktning. Det må være dokumentert at det er avdødes ønske. Kvinnen må være enslig, og øvrige vilkår for assistert befruktning må være oppfylt. Ved bruk av befruktede egg, må egget stamme fra gjenlevende ektefelle eller samboer, se bioteknologiloven § 2-17.

Stortingets vedtak om endringer i bioteknologiloven (stortinget.no)

Bioteknologiloven (lovdata.no)

Helse- og omsorgsdepartementets veiledning til virksomhetene om endringene som gjelder fra 1. juli 2020

Orientering fra Helse- og omsorgsdepartementet - fastsettelse av rådgivende instans

Først publisert: 30.06.2020 Siste faglige endring: 04.04.2022 Se tidligere versjoner