Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Eggdonasjon

Assistert befruktning med eggdonasjon er aktuelt for kvinner som har minimale eller ingen muligheter til å få barn med egne egg.

Alle virksomheter som tilbyr assistert befruktning med donoregg må være godkjent av Helsedirektoratet. Virksomhetene må ha godkjenning både etter bioteknologiloven og etter forskrift om håndtering av humane celler og vev.

Se oversikt over virksomheter godkjent for assistert befruktning, og hvilken form for behandling de er godkjent for. Assistert befruktning til et likekjønnet par, hvor et egg som er hentet ut fra en av kvinnene settes inn i den andre kvinnens livmor etter befruktning (partnerdonasjon), krever ikke særskilt godkjenning for eggdonasjon. Se om vilkår for eggdonasjon i et likekjønnet par nedenfor. 

Virksomhetene som ønsker å tilby eggdonasjon, kan rekruttere eggdonorer selv, eller de kan importere ubefruktede egg fra en virksomhet i et annet nordisk land. Det må søkes særskilt om tillatelse til import av ubefruktede egg.

Det er et vilkår at de utenlandske donorene har donert sine egg under samme forutsetninger som norske donorer.

Eggdonor skal være ukjent for paret som behandles med eggdonasjon. Det er unntak fra dette prinsippet i bioteknologiloven § 2-15 fjerde ledd. Det fremgår her at ved assistert befruktning til et likekjønnet par, kan et egg som er hentet ut fra en av kvinnene, settes inn i den andre kvinnens livmor etter befruktning. Vilkåret i bioteknologiloven § 2-4 om befruktning utenfor kroppen, gjelder ikke i slike tilfeller, se bioteknologiloven § 2-15 fjerde ledd andre punktum. Ved assistert befruktning til enslige, må egget være hentet ut fra den enslige kvinnen selv, se bioteknologiloven § 2-15 annet ledd.

Se øvrige vilkår for eggdonasjon i bioteknologiloven.

Den som er født etter assistert befruktning ved hjelp av eggdonasjon og som har fylt 15 år, har rett til å få informasjon om eggdonors identitet fra det sentrale egg- og sæddonorregisteret, se bioteknologiloven § 2-7. Andre har ikke rett til å få informasjon om donors identitet fra dette registeret.

Det kan hentes ut egg fra eggdonor maksimalt tre ganger.  

Eggdonor kan motta en kompensasjon begrenset til utgifter og ulemper i forbindelse med donasjonen. Se satser for økonomisk kompensasjon til eggdonor. Reisekostnader skal dekkes etter dokumenterte utlegg og skal holdes utenom den fastsatte kompensasjonen, se Innst. 296 L (2019-2020) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i bioteknologiloven mv. 

For utfyllende informasjon om eggdonasjon, inkludert kompensasjon til eggdonor, se Helsedirektoratets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet om Forslag til veiledning og retningslinjer knyttet til etablering av tilbud om eggdonasjon.

Først publisert: 04.02.2021 Siste faglige endring: 05.04.2022 Se tidligere versjoner