Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Om bruk av rådgivende instans (Bufetat region øst)

Hvis legen er i tvil om kvinnens eller parets omsorgsevne, kan Bufetat region øst ved Enhet for adopsjon bistå. Vurdering fra Bufetat region øst skal kun innhentes når det er tvil om omsorgsevnen. Før legen kontakter Bufetat region øst, skal legen selv ha innhentet og vurdert relevant dokumentasjon.

Bufetat kan ved behov kontaktes for generell veiledning og enklere avklaringer før eventuell innhenting av vurdering.

Skriftlig dokumentasjon og opplysninger om søkerne sendes Bufetat region øst som grunnlag for deres vurdering.

Bufetat vil så vurdere om det er hensiktsmessig med et drøftingsmøte med legen før Bufetat gir skriftlig tilbakemelding. Hvis det gjennomføres et drøftingsmøte mellom legen og Bufetat, bør det skrives referat fra møtet. Referatet skrives av Bufetat.

Vurdering fra Bufetat er kun rådgivende, og det er legen som fatter den endelige beslutningen.

Bufetats oppgave og mandat i slike sammenhenger er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i brev av 14. august 2020. Det fremgår her:

Departementet legger imidlertid til grunn at innhenting av vurderinger fra rådgivende instans (Bufetat region øst, Enhet for Adopsjon) kun vil være aktuelt unntaksvis i de særlige tilfellene legen er i tvil om omsorgsevnen hos søkere av assistert befruktning. Før legen ber om en slik vurdering, skal legen selv ha vurdert og innhentet relevant dokumentasjon fra ulike instanser om søker(ne). Dersom legen mener det ikke er tvilsomt at søknaden bør avslås, skal det ikke innhentes vurdering fra rådgivende instans.

Departementet vil også understreke at det er legen, og ikke den rådgivende instansen, som kan innhente relevant informasjon fra offentlige instanser etter § 2-6 tredje ledd om søker.

Den rådgivende instansen vil etter anmodning fra legen kunne gi råd på bakgrunn av den dokumentasjon som er fremlagt og innhentet i forbindelse med legens vurdering av kvinnens/parets omsorgsevne. Dersom den rådgivende instansen mener det bør innhentes ytterligere opplysninger eller dokumentasjon, skal saken sendes tilbake til legen for eventuell ny kontakt med kvinnen eller paret og innhenting av ny dokumentasjon.

Etter at den rådgivende instansen har gitt sin vurdering, er det legen som fatter den endelige beslutningen om kvinnen eller paret skal få behandling med assistert befruktning. Vurderingene fra Bufetat er kun rådgivende.

Veiledning

Søker skal informeres om at det innhentes vurdering fra Bufetat, herunder hvilken dokumentasjon som oversendes. Se også kapittel 3.4 om samtykke og innhenting av opplysninger.

Ettersom opplysningene som oversendes til Bufetat vil være sensitive personopplysninger, er det viktig at de oversendes på en sikker måte. E-post er i utgangspunktet ukryptert, noe som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet.

Bufetat har etablert eDialog. Med eDialog kan personsensitive opplysninger sendes på en sikker måte. Se mer informasjon om hvordan opplysningene kan sendes her: bufdir - sende post elektronisk.   

Opplysninger og dokumentasjon som er grunnlag for vurderingen kan også sendes med vanlig post til:

Bufetat, region øst
Enhet for adopsjon
Postboks 2233
3103 Tønsberg

I saker der det er innhentet opplysninger fra andre instanser og disse anses relevante for vurderingen som skal gjøres, må disse oversendes til Bufetat.

Dette kan for eksempel være

 • Informasjon fra NAV (f.eks. sykepenger, dagpenger, økonomisk stønad m.m.)
 • Rapport fra NAV
 • Rapport fra barnevernet
 • Epikriser
 • Barneomsorgsattest
 • Likningsopplysninger
 • Sivile dommer (for eksempel dommer som gjelder barnefordeling)

Etter gjennomgang av mottatt dokumentasjon samt eventuelt avholdt drøftingsmøte, vil Bufetat gi legen en skriftlig tilbakemelding. I denne skal det (minimum) fremgå

 • hvilke opplysninger som er fremlagt for Bufetat,
 • om det er gjennomført et drøftingsmøte med legen,
 • hvilket råd som gis vedrørende søker/søkernes omsorgsevne samt
 • hvilke momenter som er vurdert/vektet.

Begrunnelse

Det fremgår av bioteknologiloven § 2-6 fjerde ledd:

Dersom legen er i tvil om kvinnens eller parets omsorgsevne, kan legen be om en vurdering av omsorgsevnen fra en instans bestemt av departementet. Etter å ha mottatt vurderingen, beslutter legen om kvinnen eller paret skal få behandling med assistert befruktning.

Bestemmelsen om rådgivende instans er ett av flere tiltak som skal bidra til riktige vurderinger av omsorgsevnen hos søkere av assistert befruktning.

Innhenting av vurdering fra rådgivende instans er nærmere beskrevet i brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 14. august 2020 (ref 20/2604), hvor mandatet til Bufetat region øst er nærmere beskrevet.

Bestemmelsen om rådgivende instans er ett av flere tiltak som skal bidra til riktige vurderinger av omsorgsevnen hos søkere av assistert befruktning. Departementet legger imidlertid til grunn at innhenting av vurderinger fra rådgivende instans (Bufetat region øst, Enhet for Adopsjon) kun vil være aktuelt unntaksvis i de særlige tilfellene legen er i tvil om omsorgsevnen hos søkere av assistert befruktning. Før legen ber om en slik vurdering, skal legen selv ha vurdert og innhentet relevant dokumentasjon fra ulike instanser om søkerne. Dersom legen mener det ikke er tvilsomt at søknaden bør avslås, skal det ikke innhentes vurdering fra rådgivende instans.

Departementet vil også understreke at det er legen, og ikke den rådgivende instansen, som kan innhente relevant informasjon fra offentlige instanser etter § 2-6 tredje ledd om søker.

Den rådgivende instansen vil etter anmodning fra legen kunne gi råd på bakgrunn av den dokumentasjon som er fremlagt og innhentet i forbindelse med legens vurdering av kvinnen/parets omsorgsevne.

Bufetat region øst vil etter anmodning fra legen kunne gi råd på bakgrunn av den dokumentasjon som er fremlagt og innhentet i forbindelse med legens vurdering av omsorgsevne.

Det understrekes at det er legen, og ikke Bufetat region øst, som kan innhente relevant informasjon om søker fra offentlige instanser etter § 2-6 tredje ledd.

Dersom Bufetat region øst mener det bør innhentes ytterligere opplysninger eller dokumentasjon, skal saken sendes tilbake til legen for eventuell ny kontakt med kvinnen eller paret og innhenting av ny dokumentasjon.

Vurderingene fra Bufetat er kun rådgivende. Etter at Bufetat region øst har gitt sin vurdering, er det legen som fatter den endelige beslutningen om hvorvidt kvinnen eller paret skal få tilbud om behandling med assistert befruktning.

Siste faglige endring: 06. april 2022