Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Om bruk av rådgivende instans (bufetat øst)

Hvis legen er i tvil om kvinnens eller parets omsorgsevne, kan Bufetat Øst ved Enhet for adopsjon bistå. Vurdering fra Bufetat Øst skal kun innhentes unntaksvis og når det er tvil om omsorgsevnen. Før legen kontakter Bufetat Øst, skal legen selv ha innhentet og vurdert relevant dokumentasjon.

Hvis legen ikke er i tvil om at søknaden skal avslås, skal det ikke innhentes en slik vurdering.

Skriftlig dokumentasjon og opplysninger om søkerne sendes Bufetat Øst som grunnlag for deres vurdering. Ettersom dokumentasjonen vil inneholde personsensitive opplysninger, er det viktig at dokumentene oversendes per post.

Bufetat vil så vurdere om det er hensiktsmessig med et drøftingsmøte med legen før Bufetat avgir sin vurdering i form av en skriftlig tilbakemelding. Hvis det gjennomføres et drøftingsmøte mellom legen og Bufetat, bør det skrives referat fra møtet. Referatet skrives av Bufetat.

Vurdering fra Bufetat er kun rådgivende, og det er legen som fatter den endelige beslutningen.

  Veiledning

  Søker skal informeres om at det innhentes vurdering fra Bufetat, herunder hvilken dokumentasjon som oversendes. Se også kapittel 3.4 om samtykke og innhenting av opplysninger (lenke).

  Opplysninger og dokumentasjon som danner grunnlag for vurdering sendes til:

  Bufetat, region øst
  Enhet for adopsjon
  Postboks 2233
  3103 Tønsberg

  I saker der det er innhentet opplysninger fra andre instanser og disse anses relevante for vurderingen som skal gjøres, må disse oversendes til Bufetat.

  Dette kan for eksempel være

  • Ytelser fra NAV (sykepenger, dagpenger, økonomisk stønad m.m.)
  • Epikriser
  • Barneomsorgsattest hvor det fremkommer anmerkninger om tiltaler, siktelser, vedtatte forelegg eller dommer
  • Likningsopplysninger
  • Sivile dommer (for eksempel dommer som gjelder barnefordeling)

  Etter gjennomgang av mottatt dokumentasjon samt eventuelt avholdt drøftingsmøte, vil Bufetat gi legen en skriftlig tilbakemelding. I denne skal det (minimum) fremgå

  • hvilke opplysninger som er fremlagt for Bufetat,
  • om det er gjennomført et drøftingsmøte med legen,
  • hvilket råd som gis vedrørende søker/søkernes omsorgsevne samt
  • hvilke momenter som er vurdert/vektet.

  Begrunnelse

  Det fremgår av bioteknologiloven § 2-6 fjerde ledd:

  Dersom legen er i tvil om kvinnens eller parets omsorgsevne, kan legen be om en vurdering av omsorgsevnen fra en instans bestemt av departementet. Etter å ha mottatt vurderingen, beslutter legen om kvinnen eller paret skal få behandling med assistert befruktning.

  Bestemmelsen om rådgivende instans er ett av flere tiltak som skal bidra til riktige vurderinger av omsorgsevnen hos søkere av assistert befruktning.

  Innhenting av vurdering fra rådgivende instans er nærmere beskrevet i brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 14. august 2020 (ref 20/2604).

  Bufetat region øst vil etter anmodning fra legen kunne gi råd på bakgrunn av den dokumentasjon som er fremlagt og innhentet i forbindelse med legens vurdering av omsorgsevne.

  Det understrekes at det er legen, og ikke Bufetat region øst, som kan innhente relevant informasjon om søker fra offentlige instanser etter § 2-6 tredje ledd.

  Dersom Bufetat region øst mener det bør innhentes ytterligere opplysninger eller dokumentasjon, skal saken sendes tilbake til legen for eventuell ny kontakt med kvinnen eller paret og innhenting av ny dokumentasjon.

  Vurderingene fra Bufetat er kun rådgivende. Etter at Bufetat region øst har gitt sin vurdering, er det legen som fatter den endelige beslutningen om hvorvidt kvinnen eller paret skal få tilbud om behandling med assistert befruktning.

  Sist faglig oppdatert: 01. juli 2021