Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Vurdering av særlige sårbarhetsfaktorer

I tilfeller der legen innledningsvis avdekker at søkerne kan ha utfordringer knyttet til egnethet og omsorgsevne, vil det være nødvendig å gjøre en grundigere vurdering.

Ved vurderingen bør legen være særlig oppmerksom på sårbarhetsfaktorer som manglende nettverk, manglende følelsesmessig modenhet, ustabil økonomi og boforhold, turbulent/ustabilt parforhold, avhengighetsproblematikk, alvorlig sykdom samt eventuelle anmerkninger på politiattesten og/eller straffbare forhold som ikke nødvendigvis fremkommer på attesten.

Legen bør samtale med søkerne om det som avdekkes.

Ved vurdering av ulike typer sårbarhetsfaktorer og risiko må man være oppmerksom på at samme sårbarhetsfaktor vil kunne veie ulikt for ulike søkere idet det kan være andre faktorer som oppveier (jf. "skyddsfaktorer" beskrevet i Assisterad befruktning med donerade könsceller)[1].

Veiledning

Eksempel på faktorer/tilstander som kan innebære en risiko og som bør kartlegges ytterligere gjennom samtale med søkerne:

 • Eventuelle misbruksproblemer eller avhengighetsproblematikk hos kvinnen eller paret
 • Mental tilstand som kan ha betydning for omsorgsevnen
 • Ustabilt parforhold
 • At den ene eller begge allerede har et barn som er plassert utenfor hjemmet på grunn av forhold i familien
 • Sykdom eller tilstand som kan påvirke omsorgsevnen, herunder risiko for forverring
 • Anmerkninger på politiattest, eventuelt andre straffbare forhold

Praktisk /støttespørsmål - hva bør vurderes:

 • Vurdere hvordan søker reflekterer rundt avdekkede sårbarhetsfaktorer
 • Jo lavere evne til refleksjon rundt egen situasjon og sårbarhetsfaktorer, jo større grunn til å vurdere nøye før beslutning om behandling
 • Hvilke erfaringer har søker med seg fra egen oppvekst?
 • Hva tenker søker om egen foreldrerolle
 • Ved tvil om søker har tilstrekkelig mental kapasitet til å ha omsorg for et barn, bør legen forsøke å avdekke om søker forstår hva det innebærer å gi god omsorg til et barn
 • Ved anmerking på politiattest eller andre straffbare forhold (utover de alvorligste omtalt i kapittel 4 om omsorgsattest):
  Vurdere tidsmomentet/gjentakelsesmønster/alvorlighet/tid i fengsel og betydning for forholdets stabilitet samt sannsynligheten for igjen å havne i fengsel, eventuelt innhente flere opplysninger fra politiet eller kriminalomsorgen

For kvinner som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) vises til veileder fra Helsedirektoratet og anbefalinger om prevensjon og familieplanlegging for kvinner i legemiddelassistert rehabilitering i fertil alder, hvor det blant annet fremgår at "føre var-prinsippet og barnets rett til utvikling og helse, tilsier at det gis en sterk faglig anbefaling om familieplanlegging og bruk av prevensjon frem til rusfrihet og stabil livssituasjon".

Hvis kvinnen som skal bære fram barnet er i LAR, vil dette i utgangspunktet være grunn til ikke å tilby assistert befruktning .

 

[1] Artikelnummer 2016-12-36

Publicering www.socialstyrelsen.se, december 2016

 

Siste faglige endring: 06. april 2022