Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Vurdering av anmerkninger på barneomsorgsattesten

Anmerkninger på barneomsorgsattesten må vurderes individuelt. En vurdering av eventuelle anmerkninger skal være en del av den samlede egnethetsvurderingen, og anmerkninger skal ikke automatisk føre til avslag.

Det må gjøres en konkret vurdering hvor anmerkningens alvorlighetsgrad og tidspunktet for det straffbare forholdet vil være viktig vurderingstema Et annet viktig vurderingstema vil være om det gjelder flere og eventuelt gjentatte overtredelser av samme type straffbare forhold (gjentakelsesfare).

Typiske eksempler på anmerkninger som må tillegges vesentlig vekt er saker som gjelder seksualforbrytelser, overgrep og vold, særlig rettet mot barn - herunder befatning med bilder eller film av seksuelle overgrep mot barn. Dette er forhold som kan utgjøre særlig stor risiko for et fremtidig barn. Andre straffbare forhold av betydelig alvorlighetsgrad kan også få betydning for vurderingen av egnethet som omsorgsperson. Dette kan også være tilfelle ved flere og gjentatte anmerkninger av isolert sett mindre alvorlig karakter, hvis disse er av nyere dato og samlet sett viser et livsmønster som ikke vil være forenlig med å ha omsorgen for et barn.

Bufetat Øst er tildelt en rolle som rådgivende instans ved tvil om omsorgsevne, og vil også kunne bistå med vurdering av anmerkninger på barneomsorgsattesten. Se veiledning nedenfor samt kapittel 6. Bufetats rolle og mandat i slike vurderinger er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Veiledning

En barneomsorgsattest er en politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. På barneomsorgsattesten skal det anmerkes om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av flere straffebestemmelser som for eksempel seksualforbrytelser mot barn og voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- og ranskriminalitet.

Se også omtale av barneomsorgsattest i kapittel 3.2 om innledende samtale.

Hvis det fremgår av en anmerkning at det foreligger en dom, må det vurderes om dommen bør innhentes. Dommen bør alltid innhentes hvis den gjelder seksualforbrytelser, vold og overgrep, befatning med bilder eller film av seksuelle overgrep mot barn eller andre overtredelser som kan ha betydning for søkers omsorgsevne. Dom for vold eller andre typer overgrep rettet mot barn anses som særlig alvorlig, og vil i de fleste tilfeller være grunn til avslag.

Ved behov for å innhente dommen, kan kvinnen/paret selv anmodes om å gjøre dette. Hvis søker ikke ønsker å bidra til å innhente dommen og/eller ikke vil gi ytterligere opplysninger om anmerkningen, kan det føre til at legen mangler tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om søker er egnet som omsorgsperson for et barn. Mangelfullt beslutningsgrunnlag kan føre til avslag. Kvinnen/paret bør da få informasjon om dette.

Dersom legen er i tvil om hva anmerkning på barneomsorgsattest (siktelse/tiltale/dom) innebærer og/eller hvordan anmerkningen bør vektlegges, kan Bufetat bistå i vurderingen. Se også kapittel 6 om bruk av Bufetat region øst som rådgivende instans.

Det er legen som skal sende en skriftlig henvendelse til Bufetat med kopi av barneomsorgsattesten og eventuelle dommer m.m., hvor det fremgår hva legen trenger bistand til. En slik henvendelse kan både gjelde forståelsen av det straffbare forholdet i seg selv og hvilke konsekvenser det kan ha for søkers omsorgsevne. Hvis legen ønsker Bufetats vurdering av det straffbare forholdet og hvordan det eventuelt påvirker omsorgsevnen, bør legen først gjennomføre en samtale med søkerne. Et referat fra samtalen bør være med i grunnlaget som oversendes Bufetat, sammen med de øvrige dokumentene, jf. veiledning om bruk av Bufetat Øst i kapittel 6.

Bufetat gjør så en vurdering basert på den tilsendte dokumentasjonen og svarer legen skriftlig.

Er det behov for generell veiledning og enklere avklaringer om forståelsen av et straffbart forhold - herunder om en samtale mellom lege og søker som nevnt over er nødvendig - kan Bufetat veilede per telefon.

Eksempel på forhold som i utgangspunktet vil være grunnlag for avslag:

  • tiltale eller dom for seksualforbrytelser, vold eller overgrep
  • overgrep mot barn (pedofili)
  • befatning med bilder eller film som viser seksuelle overgrep mot barn

For anmerkninger som isolert sett er av mindre alvorlig karakter, se også nærmere omtale under kapittel 5 om vurdering av sårbarhetsfaktorer.

Selv om anmerkninger på en barneomsorgsattest gjennomgående er av alvorlig art, kan det tenkes at det underliggende forhold likevel ikke var så alvorlig som det kan se ut som. Det skal derfor alltid gjøres en konkret individuell vurdering.

Formildende omstendigheter kan for eksempel være situasjoner der handlingen ikke representerer en utnyttelse, men hvor det mellom unge mennesker er ulike seksuelle relasjoner selv om en eller begge av partene er under den seksuelle lavalder. Et annet eksempel kan være kjærlighetsforhold oppstått mellom ansatt/innsatt i en institusjon, uavhengig av om forholdet er oppstått ved misbruk av stillingen. Selv ved straffebortfall vil slike tilfeller kunne fremkomme som en anmerkning i politiattesten.

Ved ikke rettskraftige avgjørelser, samt henleggelser eller frifinnelser, må uskyldspresumsjonen (grunnleggende prinsipp om at man er uskyldig inntil man er endelig dømt i en straffesak) vurderes og veies opp mot behovet for å beskytte et barn. Ved usikkerhet bør hensynet til barnets beste tillegges størst vekt.

Selv om det ikke foreligger en rettskraftig avgjørelse kan det være grunnlag for å drøfte anmerkning om frafalt siktelse/tiltale eller henlagt anmeldelse med paret som ledd i den helhetsvurderingen som skal foretas.

Begrunnelse

I bioteknologiloven § 2-6 annet ledd stilles det krav om at den som søker om assistert befruktning skal legge frem en barneomsorgsattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

Det fremgår av Prop. 34 L (2019-2020) pkt. 7.5.6 om barneomsorgsattest:

Staten har en plikt til å sikre barnets rettigheter etter blant annet FNs barnekonvensjon. I denne konvensjonen er barn gitt rett til beskyttelse mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk. Når staten tilbyr assistert befruktning til befolkningen, får den også en plikt til å ivareta barnets rettigheter etter barnekonvensjonen.

Det fremgår videre:

Straffeloven § 308 gir adgang til straffbortfall (bortfall eller nedsettelse) for en rekke seksuelle lovbrudd dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Bestemmelsen tar høyde for den ikke uvanlige situasjon at det mellom unge mennesker er ulike seksuelle relasjoner selv om en eller begge av partene er under den seksuelle lavalder. Bestemmelsens anvendelsesområde er typisk for situasjoner der handlingen ikke representerer en utnyttelse, og det foreligger et kjærlighetsforhold eller at partene kjenner hverandre fra før. Selv om straffen settes ned til under minstestraff eller kan falle helt bort, vil handlingen likevel registreres som et straffbart forhold i strafferegisteret og fremgå som en anmerkning knyttet til de straffebud som omfattes av barneomsorgsattest etter politiregisterloven § 39 første ledd.

Videre kan anmerkning for domfellelse etter strl § 296 (Seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon), også ramme seksuell omgang knyttet til et kjærlighetsforhold mellom voksne personer som er oppstått uavhengig av om den er oppnådd ved misbruk av stillingen.

 

Siste faglige endring: 06. april 2022