Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Om rundskrivet

Dette rundskrivet gir veiledning til leger ved virksomheter som tilbyr behandling med assistert befruktning, og som tar stilling til om vilkårene for assistert befruktning etter bioteknologiloven § 2-6 er oppfylt.

Det følger av bioteknologiloven § 2-6 at behandlende lege skal avgjøre om det skal gis tilbud om behandling, og at avgjørelsen skal bygge på en medisinsk og psykososial vurdering av paret.

Det fremgår av denne bestemmelsen:

§ 2-6. Avgjørelse om behandling        
Beslutning om å foreta behandling med sikte på assistert befruktning treffes av lege. Beslutningen skal bygge på medisinske og psykososiale vurderinger av kvinnen og hennes eventuelle ektefelle eller samboer. Det skal legges vekt på kvinnens og hennes eventuelle ektefelle eller samboers omsorgsevne og hensynet til barnets beste.

Den som søker assistert befruktning skal legge frem en barneomsorgsattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

Hvis det er nødvendig for å supplere de opplysningene som gis av kvinnen eller paret selv, kan legen innhente relevant informasjon fra offentlige instanser for å foreta vurderingen av kvinnens eller parets omsorgsevne og hensynet til barnet beste etter første ledd. Slik informasjon kan blant annet være opplysninger om kvinnens eller parets helse, økonomi, bolig og hvor lenge paret har bodd sammen. Ved innhenting av opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, kreves samtykke fra den opplysningene gjelder.

Dersom legen er i tvil om kvinnens eller parets omsorgsevne, kan legen be om en vurdering av omsorgsevnen fra en instans bestemt av departementet. Etter å ha mottatt vurderingen, beslutter legen om kvinnen eller paret skal få behandling med assistert befruktning.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om behandlingen av søknader om assistert befruktning.
 

Rundskrivet gir generelle anbefalinger og råd knyttet til den psykososiale vurderingen og situasjoner hvor det kan oppstå tvil om kvinnen eller paret er egnet som foreldre. Det gis ikke veiledning til vurderingen av om søkerne er medisinsk egnet for behandling med assistert befruktning.

Rundskrivet skal også gi veiledning for leger som henviser kvinner eller par til behandling med assistert befruktning i spesialisthelsetjenesten. Se også Helsedirektoratets henvisningsveileder

Begrunnelse

I Prop. 34 L (2019–2020)Endringer i bioteknologiloven mv. pkt. 7.6 foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at det gis sentrale føringer for hvordan vurdering av egnethet hos søkere av assistert befruktning skal utføres, jf. bioteknologiloven § 2-6.

Rundskrivet bygger på bestemmelser i lov om Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) kapittel 2. Bioteknologiloven setter grensen for hva som er lovlig, men regulerer ikke hva som er medisinsk forsvarlig, avveiningen av kostnad og nytte ved behandlingen eller hva som skal prioriteres i den offentlige helsetjenesten i det enkelte tilfelle.

Aktuelle bestemmelser om assistert befruktning i bioteknologiloven som er særlig relevante for dette rundskrivet:

§ 2-2. Samlivsform

§ 2-3. Vilkår for inseminasjon

§ 2-3 a. Aldersgrense for assistert befruktning

§ 2-4. Vilkår for befruktning utenfor kroppen

§ 2-5. Informasjon og samtykke

§ 2-6. Avgjørelse om behandling

§ 2-7.Foreldres opplysningsplikt og barnets rett til opplysninger om donor

Siste faglige endring: 06. april 2022