Assistert befruktning med donoregg og donorsæd

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsinnspill

Vennligst send høringssvar via vedlagte skjema for høringsinnspill (DOCX).

Skjemaet sendes på e-post til postmottak@helsedir.no med vår referanse «19/44604 – Revisjon av rundskriv om assistert befruktning med donorsæd».

Høringsfrist: 20. januar 2021.

Høringssvar mottatt

Last ned høringssvar (zip-fil)

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet til Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd (IS-2418).

Rundskrivet utgis i elektronisk format.

Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke nederst på siden i høringsutkastet.

Høringsbrev

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill til forslag til endring av Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd. Forslaget endrer Rundskriv om assistert befruktning med donorsæd (IS-2418), sist oppdatert i november 2020.

Endringene i november 2020 gjaldt i hovedsak rutiner for registrering av sæddonorer i det sentrale sæddonorregisteret. Rundskrivet ble i denne høringen også oppdatert med noen av endringene som følge av Stortingets behandling av Prop. 34 L. (2019-2020) Endringer i bioteknologiloven mv., og vedtak til bioteknologiloven våren 2020. Det ble også foretatt noen språklige endringer og noen endringer i struktur og form.

Endringene i den versjonen som nå foreligger, kommer som følge av Stortingets vedtak som innebærer at eggdonasjon blir tillatt fra 1. januar 2021. Høringsutkastet inneholder også forslag til endringer som følge av at Stortinget ba regjeringen om å «utarbeide retningslinjer ved kompensasjon av donasjon av kjønnsceller, som reflekterer belastningen og tidsbruken for donor».

Enkelte av høringsinnspillene vi mottok i forbindelse med høringen av rundskrivet i oktober, vil bli sett i sammenheng med de høringsinnspillene vi mottar i denne høringsrunden, og er dermed ikke ferdig utredet. Vi vil i denne høringsrunden også se noen større problemstillinger samlet for eggdonasjon og sæddonasjon, dette gjelder særlig problemstillinger knyttet til hvordan kravene i lov og forskrift etterleves i praksis. Det er derfor viktig for oss å få informasjon om behov for mer veiledning om hvordan brukerne i praksis kan innrette virksomheten i tråd med kravene i lov og forskrift.

Vi ønsker videre særlig innspill til rundskrivet punkt 4.4 om økonomisk kompensasjon til donor. Utgangspunktet for retningslinjene om kompensasjon er forbudet mot kommersiell utnytting av menneskekroppen og dens deler, jf. Biomedisinkonvensjonen, EU-regelverk og forskrift om håndtering av humane celler og vev § 14. Det fremgår her at kompensasjon for donasjonen skal være frivillig og vederlagsfri, og donor kan motta en kompensasjon begrenset til godtgjøring for utgifter og ulemper i forbindelse med donasjonen. Det fremgår videre av Stortingets føringer at kompensasjonen skal settes på et moderat nivå, som ikke driver opp det generelle kompensasjonsnivået i nordiske land. Reisekostnader skal dekkes etter dokumenterte utlegg, og holdes utenom den fastsatte kompensasjonen, for å sikre at geografisk bosted ikke påvirker hvem som har anledning til å donere kjønnsceller.

Helsedirektoratet foreslår i høringsutkastet at kompensasjon for donors belastning og tidsbruk bør knyttes opp til Grunnbeløpet (G) i folketrygden. På denne måten vil det sikres en naturlig utvikling i kompensasjonsordningen uten behov for oppdatering av veiledere og retningslinjer.

Helsedirektoratet foreslår videre på bakgrunn av Stortingets føringer og etter en samlet vurdering at kompensasjon til eggdonor for en eggdonasjonssyklus bør settes enten til 10 % av 1G, som i 2020 er 10 135 kr (alternativ 1), eller 5 % av 1G, som i 2020 er 5 068 (alternativ 2). Vi ønsker virksomhetenes begrunnede innspill til de to alternativene som er foreslått.

Til sæddonor foreslår Helsedirektoratet at kompensasjonen settes til 0,7 % av 1G for hvert oppmøte, som tilsvarer 710 kr i 2020. I dag er det en øvre grense for kompensasjon av reiseutgifter til sæddonor. Helsedirektoratet foreslår også at denne grensen fjernes. 

Bakgrunn og formål

Rundskrivet gir føringer for håndtering av donoregg og donorsæd til assistert befruktning.

Rundskrivet skal bidra til god og enhetlig praksis både i virksomheter som rekrutterer og lagrer donoregg / donorsæd, og i virksomheter som tilbyr assistert befruktning med donoregg / donorsæd.

​​​​​​​Målgrupper

Rundskrivet retter seg til norske eggbanker og sædbanker, og til virksomheter som er godkjent for assistert befruktning med donoregg og donorsæd.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes de som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

 • Helse Fonna, Haugesund fertilitetssenter
 • Oslo universitetssykehus HF, Reproduksjonsmedisinsk avdeling, Rikshospitalet
 • Sykehuset Telemark HF, Fertilitetsavdelingen Sør
 • Haukeland universitetssjukehus, Seksjon for assistert befruktning
 • St. Olavs Hospital, Fertilitetsseksjonen
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Fertilitetspoliklinikken
 • Livio, IVF-klinikken Oslo
 • Caruso AS, Fertilitetssenteret
 • Klinikk Hausken
 • Medicus AS        
 • Spiren fertilitetsklinikk
 • Artemis gynekologiske senter AS
 • Statens helsetilsyn
 • Bioteknologirådet
 • Norsk gynekologisk forening
 •  Helse Nord RHF
 •  Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Ønskebarn
 • Foreningen for donorunnfangede i Norge (DUIN)

Kontakt

For spørsmål ta kontakt med

Eva Elander Solli

Eva.Elander.Solli@helsedir.no

 

Først publisert: 18.12.2020 Sist faglig oppdatert: 26.01.2021 Se tidligere versjoner