Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 2-5 Rett til individuell plan

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen gir pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Nærmere regler om hvem som skal utarbeide planen og hvordan ulike deler av helse- og omsorgstjenesten skal samarbeide, er tatt inn i blant annet helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) § 7-1, spesialisthelsetjenesteloven (sphl.) § 2-5 og psykisk helsevernloven (phvl.) § 4-1.

I tillegg til disse lovbestemmelsene er det gitt nærmere bestemmelser i forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester. Forskriften gjelder både for individuell plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, psykisk helsevernloven § 4-1, sosialtjenesteloven §§ 28 og 33, NAV-loven § 15 og barnevernsloven § 15-9.

Pasienten og brukeren har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette. Det skal ikke utarbeides individuell plan uten at pasienten har samtykket til dette. Hvis pasienten ikke har samtykkekompetanse, må samtykke innhentes fra den som har kompetanse til å samtykke på vegne av pasienten.

Pasient, bruker eller dennes representant som mener at retten til individuell plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 ikke er oppfylt, kan klage til statsforvalteren etter § 7-2. Les mer om klagereglene i Helsedirektoratets rundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres, jf. hol. § 7-1 andre ledd.

Kommuner og helseforetak skal ha en koordinerende enhet som skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan etter hol. § 7-1 og sphl. § 2-5. Dette følger av hol. § 7-3 og sphl. § 2-5 b.

Helsepersonell skal snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan, jf. helsepersonelloven § 38 a. Videre har helsepersonell plikt til å delta i arbeidet med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pbrl. § 2-5. Dette følger av helsepersonelloven § 4 andre ledd siste punktum.

Les mer om individuell plan i veileder om samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier og Helsedirektoratets veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Siste faglige endring: 02.01.2023 Se tidligere versjoner