Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Skjema for vedtak

Skjema: Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (ODT)

Skjema: Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (DOC)

Når det besluttes bruk av tvungen helsehjelp etter kapittel 4 A skal det treffes et særskilt vedtak om dette. Helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen treffer vedtaket.

Dersom vedtaket gjelder alvorlige inngrep, for eksempel tilbakeholdelse eller innleggelse i helseinstitusjon, skal det søkes råd hos annet kvalifisert helsepersonell før vedtaket treffes. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet.

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A inneholder særskilte saksbehandlings- og overprøvingsregler, i tillegg gjelder saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven så langt de passer.

Helsedirektoratet har utarbeidet en egen mal for vedtak. Malen oppfyller lovens minimumskrav til hva vedtaket skal inneholde. Pasient og nærmeste pårørende skal underrettes om vedtaket så snart som mulig.

Klagerett

Både pasient og nærmeste pårørende har rett til å klage over vedtaket. Klagen rettes til statsforvalteren, men sendes til den virksomheten som har fattet vedtaket.

Etterkontroll og overprøving

Statsforvalteren kan etter eget initiativ overprøve et vedtak etter kapittel 4A. Statsforvalteren har en plikt til å overprøve vedtak som varer mer enn 3 måneder.

Fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A (Helsetilsynet retningslinje)

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 02.02.2022 Se tidligere versjoner