Tema
Prioritering i helsetjenesten

Covid-19: Råd om prioritering


Notat om prioritering av 25. mars 2020 gjelder fra publiseringsdato til Helsedirektoratet kommer med ny informasjon.

Utkast til råd 19. mars 2020 ble sendt på rask høring, og direktoratet fikk mange høringsssvar.

Legeforeningens råd for fagspesifikke prioriteringer under covid-19-pandemien


Legeforeningen har utarbeidet prioriteringsråd for 30 spesialiteter. Helsedirektoratet anerkjenner Legeforeningens råd under covid-19 pandemien. Rådene gjelder alle pasienter, ikke bare de med covid-19.

Det er behov for konkrete prioriteringsråd i tjenesten. Legeforeningens råd utfyller Helsedirektoratets overordnede prioriteringsnotat. De gir gode råd for leger som skal gjøre kliniske prioriteringer under pandemien. De tre prioriteringskriteriene nytte-, alvorlighet- og ressurskriteriet er sentrale. Rådene er revidert av Legeforeningen etter høringsrunden. Legeforeningen oppdaterer rådene ved behov.

Helsedirektoratets prioriteringsarbeid


Å skape et godt, rettferdig og likeverdig fordelt helsetilbud innenfor de ressursene vi har, krever tydelige prioriteringer. Prioriteringskriteriene bidrar til at de med størst behov for behandling kommer først i køen, og at ressursene fordeles på en rettferdig og legitim måte. 

Nye metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i spesialisthelsetjenesten. 

Helsedirektoratets prioriteringsarbeid er basert på Meld. St. 34 - Verdier i pasientens helsetjeneste.

NOUen "Det viktigste først" omhandler prioritering i kommunal helse- og omsorgssektor, og det er ventet at det kommer en stortingsmelding om denne tematikken. 

Prioriteringsveilederne er utviklet for 33 fagområder og skal være en beslutningsstøtte for dem som vurderer henvisninger til spesialist-helsetjenesten.

Prioriteringsrådet behandlet i perioden 2007-2017 saker knyttet til prioritering i helsetjenesten.