Sykehusopphold - brudd på vurderingsgarantien

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i somatisk helsetjeneste.

Resultater

I 3. tertial 2019 var andel brudd på vurderingsgarantien nasjonalt på 2,5 prosent. Andelen fristbrudd varierer som tidligere mellom regionene. Helse Midt-Norge RHF har høyest andel brudd med 3,2 prosent, mens Helse Sør-Øst RHF ligger lavest med 2,1 prosent.

Det har vært en god utvikling i Helse Nord RHF i løpet av tertialet. Helse Nord RHF har i tidligere perioder ligget noe over de andre regionene, men har redusert andel fristbrudd fra 4,4 prosent i 2. tertial til 3,0 prosent i 3. tertial 2019.  

Når vi ser på året 2019 samlet, er resultatene mer eller mindre uendret siden 2017.

Forbehold

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og eventuelle fristbrudd. I tillegg er det forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

Fra 1. november 2015 ble vurderingstiden for henvisninger endret fra 30 til 10 virkedager. Det medfører at data for 3. tertial 2015 og senere ikke er sammenlignbar med tidligere perioder. Årsdata fra 2016 vil heller ikke være sammenlignbar med tidligere år.

Om indikatoren

​​Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen 10 virkedager. Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans når pasientens helseproblem blir tatt hånd om.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no