Sykehusopphold - brudd på vurderingsgarantien

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i somatisk helsetjeneste.

Resultater

På landsbasis i 2018 var andelen brudd på vurderingsgarantien i somatisk spesialisthelsetjeneste på 2,5 prosent. Det er uendret fra i 2017. Helse Nord RHF har i de siste 4 årene (årsdata) hatt en høyere andel brudd enn de andre regionene. På landsbasis i 2018 var andelen brudd på vurderingsgarantien i somatisk spesialisthelsetjeneste på 2,5 prosent. Det er uendret fra i 2017. 

Forbehold

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulike registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

Fra 1. november 2015 ble vurderingstiden for henvisninger endret fra 30 virkedager til 10 virkedager. Det medfører at data for 3. tertial 2015, og senere, ikke er direkte sammenliknbare med data fra tidligere tertialer. Årsdata fra 2016 vil heller ikke være direkte sammenliknbare med tidligere år.

Om indikatoren

​​Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen 10 dager. Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans når pasientens helseproblem blir tatt hånd om.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 29.11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no