Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehusopphold - brudd på vurderingsgarantien

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i somatisk helsetjeneste.

Resultater 

I 2. tertial 2021 var andel brudd på vurderingsgarantien 2,2 prosent. Det er en reduksjon i andel brudd sammenlignet med 2. tertial 2016-2019. Resultater for 2020 er ikke sammenlignbare grunnet covid-19 (se "forbehold").

Det er lite variasjon mellom regionene i 2. tertial 2021. Helse Sør-Øst RHF hadde den laveste andelen brudd på vurderingsgarantien med 1,6 prosent. Helse Nord RHF og Helse Vest RHF hadde den høyeste andelen brudd på 2,7 prosent.

Forbehold

Resultatene for 2020 viser ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien. Årsaken til dette er at dataene som ligger til grunn ikke tar høyde for utvidet frist i deler av perioden. Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 dager i perioden 27. mars til 27. mai 2020 i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og eventuelle fristbrudd. I tillegg er det forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

Fra 1. november 2015 ble vurderingstiden for henvisninger endret fra 30 til 10 virkedager. Det medfører at data for 3. tertial 2015 og senere ikke er sammenlignbar med tidligere perioder. Årsdata fra 2016 vil heller ikke være sammenlignbar med tidligere år.

Om indikatoren

​​Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen 10 virkedager. Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans når pasientens helseproblem blir tatt hånd om.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no