Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Om pasient- og brukerrettighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven skal bidra til å sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Loven skal også bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient eller bruker og helse- og omsorgstjenesten, og ivareta respekten for den enkelte pasient eller brukers liv, integritet og menneskeverd. Loven må ses i sammenheng med andre lover som gjelder for  helse- og omsorgstjenesten som blant annet helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og lov om psykisk helsevern.

Loven trådte i kraft 1. januar 2001. Siden den gang er det gjort en rekke endringer og suppleringer, og nye forskrifter har blitt vedtatt med hjemmel i loven. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trådte i kraft 1. januar 2012 og medførte flere endringer i loven, blant annet ble lovens tittel endret fra pasientrettighetsloven til pasient­- og brukerrettighetsloven. Dette rundskrivet har tatt opp i seg disse endringene og erstatter rundskrivene IS-12/2004 Lov om pasientrettigheter(sist revidert i 2008) og IS-10/2008 Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Rundskrivet er oppdatert flere ganger.

Lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2018, og som skal bidra til å styrke og tydeliggjøre barn og unges rettsstilling ved bruk av helse- og omsorgstjenester er tatt med og kommentert. Forarbeidene til lovendringene er Prop. 75 L (2016-2017) og Innst. 361 L (2016-2017).

Rundskrivet inneholder de enkelte bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. Det er lenket til lover, forskrifter, forarbeider, dommer, uttalelser, rundskriv, veiledere og nettsider som er omtalt i teksten. Rundskrivet foreligger kun i en nettbasert versjon.

Helsedirektoratet, som er delegert myndighet til å fortolke pasient- og brukerrettighetsloven, er opptatt av å sikre at rettighetene til pasienter og brukere blir ivaretatt på en god måte. Vi håper rundskrivet kan bidra til å styrke kunnskapen om loven og gjøre det lettere å orientere seg om pasient- og brukerrettighetsloven til det beste for pasienter og brukere. Lykke til med bruken av rundskrivet!

Leseveiledning

Rundskrivet gjengir forløpende hver enkelt paragraf i pasient- og brukerrettighetsloven med tilhørende kommentarer nedenfor. I kommentarene finnes henvisninger til aktuelle forskrifter, rundskriv og retts- og forvaltningsavgjørelser samt andre relevante nettsteder. Lovbestemmelsene og kommentarene må ses i sammenheng. Dersom de leses isolert, kan dette gi et ufullstendig bilde av hvordan en bestemmelse skal forstås.

Kommentarene i rundskrivet gir nærmere forklaring på det som er regulert i lov eller forskrift. Kommentarene gir altså en fortolkning av lovbestemmelsene. 

Siste faglige endring: 01. januar 2018