Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - brudd på vurderingsgarantien

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Resultater

I 2023 var andelen brudd på vurderingsgarantien for pasienter innen TSB på 1,6 prosent på landsbasis. Resultatene viser at det er litt variasjon mellom helseregionene. Andel brudd på vurderingsgarantien varierer fra 0,6 prosent i Helse Vest RHF til 2,4 prosent i Helse Midt-Norge RHF. Det er en del variasjon mellom landets helseforetak, både innad i og mellom regioner.

Andel brudd på vurderingsgarantien har på landsbasis ligget på omtrent samme nivå de siste årene, mellom 1,5 og 2 prosent.

Forbehold 

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

Resultatene for deler av 1. og 2. tertial 2020 viser ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien i perioden. Årsaken til dette er at dataene som ligger til grunn, ikke tar høyde for utvidet frist for å vurdere henvisninger i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 dager fra 27. mars til 27. mai. Andel brudd som fremkommer av resultatene for 1. og 2. tertial 2020 kan derfor være feilaktig høyt. Fra 27. mai 2020 gjelder igjen hovedregelen om at pasienten skal få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt av spesialisthelsetjenesten. 

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

Fra 1. november 2015 ble pasientrettighetene for vurderingsgaranti endret fra 30 virkedager til 10 virkedager. Det vil si at henvisninger skal være vurdert innen 10 dager etter at den ble mottatt av spesialisthelsetjenesten.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

Flere behandlingssteder er inkludert i statistikken f.o.m. 2022. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 vil enheten ikke vises i statistikken. Hvis antall (teller) er < 3 vises fortsatt andel i tilfeller der nevner er  >= 5.

Om indikatoren

Vi omtaler det som et brudd på vurderingsgarantien når henvisningen ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset mottok henvisningen. Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding til både pasient og den henvisende instans.​​​ Målet er at alle henvisninger skal vurderes innen tiden.

F.o.m. 2022 publiserer vi kun årsdata for denne kvalitetsindikatoren. Ventelistestatistikk med hyppigere frekvens (måned, tertial) finnes på Helsedirektoratets dashboard. Dashboardet inneholder ventelistestatistikk fra spesialisthelsetjenesten med informasjon om ventetider, frister og henvisninger.

 

Først publisert: 10.04.2019 Siste faglige endring: 04.07.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no