Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - brudd på vurderingsgarantien

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Resultater

I 1. tertial 2021 var andelen brudd på vurderingsgarantien for pasienter innen TSB på 1,1 prosent nasjonalt. Helse Nord RHF hadde høyest andel brudd med 1,8 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel med 0,8 prosent. I Helse Midt-Norge RHF var andelen i 1. tertial på 1,4 prosent, mens i Helse Sør-Øst RHF var andelen 1,1 prosent. 

Forbehold 

Resultatene for deler av 1. og 2. tertial 2020 viser ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien i perioden. Årsaken til dette er at dataene som ligger til grunn, ikke tar høyde for utvidet frist for å vurdere henvisninger i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 dager fra 27. mars til 27. mai. Andel brudd som fremkommer av resultatene for 1. og 2. tertial 2020 kan derfor være feilaktig høyt. 

Fra 27. mai 2020 gjelder igjen hovedregelen om at pasienten skal få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt av spesialisthelsetjenesten. 

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

Fra 1. november 2015 ble pasientrettighetene for vurderingsgaranti endret fra 30 virkedager til 10 virkedager. Det vil si at henvisninger skal være vurdert innen 10 dager etter at den ble mottatt av spesialisthelsetjenesten.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding til pasient og henvisende instans, når pasientens helseproblem blir tatt hånd om.

Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen 10 dager. Målet er ingen brudd.

 

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 16.09.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no