Rusbehandling - brudd på vurderingsgarantien

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Resultater

Resultatene viser antall henvisninger og andel brudd på vurderingsgarantien. Vurderingsgarantien er 10 dager. Antallet nye henvisninger har gått litt ned de siste årene – fra 15 281 i 2016 til 14 418 i 2019. Andelen garantibrudd har vært mellom 1,5 og 2,2 prosent fra 2016 til 2019.

I tredje tertial 2019 er andelen fristbrudd på 1,5 prosent for hele landet. Lavest andel hadde Helse Vest med 0,7 prosent. Andelen fristbrudd var høyest i Helse Midt-Norge med 2,0 prosent.

Forbehold

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

Fra 1. november 2015 ble pasientrettighetene for vurderingsgaranti endret fra 30 virkedager til 10 virkedager. Det vil si at henvisninger skal være vurdert innen 10 dager etter at den ble mottatt av spesialisthelsetjenesten.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding til pasient og henvisende instans, når pasientens helseproblem blir tatt hånd om.

Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen 10 dager. Målet er ingen brudd.

 

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no