Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider og pasientrettigheter, per tertial

Tertialvis ventelistestatistikk fra spesialisthelsetjenesten med informasjon om ventetider, frister og henvisninger.

Ventelistestatistikk per tertial

Ventelistestatistikk per tertial/år er den offisielle statistikken. Sykehusene rapporterer data én måned etter tertialets slutt og tallene er kvalitetssikret av sykehusene i større grad enn månedlige ventelistetall.

Hovedtall 2. tertial 2021

Gjennomsnittlig ventetid i dager og andel fristbrudd for avviklede per sektor, Norge. Fristbrudd betyr at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen frist:

Sektor

Ventetid 2. tertial 2020

(dager)

Ventetid
2. tertial 2021

(dager)

Fristbrudd 
2. tertial 2020

(andel)

Fristbrudd 
2. tertial 2021

(andel)

Somatikk

69

60

12,7

4,9

Psykisk helsevern for voksne

44

47

5,0

4,5

Psykisk helsevern for barn og unge

46

53

3,6

6,2

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

33

31

3,3

2,6

Alle sektorer

67

59

12,0

4,9

Datakilde

Norsk pasientregister

Personvern

Datakilden er anonymisert og tall mindre enn 5 vises ikke.

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern for helseregistre

Om statistikken

I dashbord er det feil i ventetid for ventende innen TSB 1. tertial 2019. Årsaken er feilrapportering

Endringer fra november 2018

Helseforetakenes egen rapportering av behandlingssteder (institusjon) er tatt i bruk. Tallene blir splittet på flere institusjoner enn tidligere og det vil oppstå brudd i tidsserien for mange behandlingssteder. Dette vil fremgå i grafer og tabeller når man ser tall på institusjonsnivå.

Sesongvariasjoner

Ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da «det tapte» tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad.

Definisjoner

Last ned dokument definisjoner i ventelistestatistikken (PDF)

Rapporter

Årsrapporter ventetider og pasientrettigheter

Månedlig ventelistestatistikk

Ventetider og pasientrettigheter per måned

Lenker

HRR metadatabase for nasjonale helseregistre

Statistikkalender

Mer statistikk fra Norsk pasientregister

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til helseregistre@helsedir.no

 

Først publisert: 11.06.2020 Sist faglig oppdatert: 25.10.2021