Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - brudd på vurderingsgarantien

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne.

Resultater 

Resultatene for deler av 1. og 2. tertial 2020 viser ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien i perioden. Årsaken til dette er at dataene som ligger til grunn, ikke tar høyde for utvidet frist for å vurdere henvisninger i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19. Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 dager i perioden fra 27. mars til 27. mai 2020. Andel brudd som fremkommer av resultatene for 2. tertial 2020 kan derfor være feilaktig høyt. Fra 27. mai 2020 gjelder igjen hovedregelen om at pasienter skal få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt av spesialisthelsetjenesten.

Forbehold ved tallene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

Fra 1. november 2015 ble pasientrettighetene for vurderingsgaranti endret fra 30 dager til 10 dager. Det vil si at henvisninger skal være vurdert innen 10 dager i spesialisthelsetjenesten.

Fra og med 2015 er beregningsmetoden for denne indikatoren endret, og resultater før og etter 2015 kan ikke sammenlignes.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen 10 dager. Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans.​​​ Målet er ingen brudd.

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 06.05.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no