Psykisk helse for voksne - brudd på vurderingsgarantien

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

Resultatene for 1. tertial viser ikke et reelt andel brudd på vurderingsgarantien i perioden. Årsaken til dette er at dataene som ligger til grunn ikke tar høyde for utvidet frist for å vurdere henvisninger i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19. Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 dager den 27. mars. Andel brudd som fremkommer av resultatene for  1. tertial 2020 kan derfor være feilaktig høyt.

Forbehold ved tallene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

Fra 1. november 2015 ble pasientrettighetene for vurderingsgaranti endret fra 30 dager til 10 dager. Det vil si at henvisninger skal være vurdert innen 10 dager i spesialisthelsetjenesten.

Fra og med 2015 er beregningsmetoden for denne indikatoren endret, og resultater før og etter 2015 kan ikke sammenlignes.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen 10 dager. Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans.​​​ Målet er ingen brudd.

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no