Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - brudd på vurderingsgarantien

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne.

Resultater 

I 2022 var andel brudd på vurderingsgarantien for pasienter innen psykisk helsevern voksne på 3,3 prosent. Dette er en økning sammenliknet med 2021, da andelen var på 2,7 prosent. R

Andel brudd på vurderingsgarantien varierer mellom helseregionene, fra 1,4 prosent i Helse Midt-Norge RHF til 3,9 prosent i Helse Nord RHF.

Forbehold ved tolkning

F.o.m. 2022 publiseres kun årsdata.

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

Resultatene for deler av 1. og 2. tertial 2020 viser ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien i perioden. Årsaken til dette er at dataene som ligger til grunn, ikke tar høyde for utvidet frist for å vurdere henvisninger i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19. Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 dager i perioden fra 27. mars til 27. mai 2020. Andel brudd som fremkommer av resultatene for 2. tertial 2020 kan derfor være feilaktig høyt. Fra 27. mai 2020 gjelder igjen hovedregelen om at pasienter skal få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt av spesialisthelsetjenesten.

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

Fra 1. november 2015 ble pasientrettighetene for vurderingsgaranti endret fra 30 dager til 10 dager. Det vil si at henvisninger skal være vurdert innen 10 dager i spesialisthelsetjenesten.

Fra og med 2015 er beregningsmetoden for denne indikatoren endret, og resultater før og etter 2015 kan ikke sammenlignes.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Flere behandlingssteder er inkludert i statistikken f.o.m. 2022. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 vil enheten ikke vises i statistikken. Hvis antall (teller) er < 3 vises fortsatt andel i tilfeller der nevner er  >= 5.

Om indikatoren

Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen 10 dager. Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans.​​​ Målet er ingen brudd.

Først publisert: 10.04.2019 Siste faglige endring: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no