Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - brudd på vurderingsgarantien

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne.

Resultater 

I 2023 var andel brudd på vurderingsgarantien for voksne innen psykisk helsevern på 3,7 prosent. Andelen brudd har økt gradvis de siste årene og det er noe variasjon mellom helseregionene; fra 2,5 prosent i Helse Sør-Øst RHF til 4,1 prosent i Helse Nord RHF (tall for 2023). Det er også variasjon mellom helseforetakene, både innad i og på tvers av helseregionene.

Forbehold ved tolkning

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

Resultatene for deler av 1. og 2. tertial 2020 viser ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien i perioden. Årsaken til dette er at dataene som ligger til grunn, ikke tar høyde for utvidet frist for å vurdere henvisninger i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19. Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 dager i perioden fra 27. mars til 27. mai 2020. Andel brudd som fremkommer av resultatene for 2. tertial 2020 kan derfor være feilaktig høyt. Fra 27. mai 2020 gjelder igjen hovedregelen om at pasienter skal få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt av spesialisthelsetjenesten.

Fra 1. november 2015 ble pasientrettighetene for vurderingsgaranti endret fra 30 dager til 10 dager. Det vil si at henvisninger skal være vurdert innen 10 dager i spesialisthelsetjenesten. Resultater før og etter 2015 kan ikke sammenlignes.

Om indikatoren

Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen 10 dager. Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans.​​​ Målet er ingen brudd.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om statistikkvisningen

  • F.o.m. 2022 publiseres kun årsdata.
  • Flere behandlingssteder er inkludert i statistikken f.o.m. 2022.
  • Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 vil enheten ikke vises i statistikken. Hvis antall (teller) er < 3 vises fortsatt andel i tilfeller der nevner er  >= 5.

 

Først publisert: 10.04.2019 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no