Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Omsorgstjenester

Rekruttere, beholde og utvikle personell

Tiltak Hvem kan søke / mottaker Formål/beskrivelse
Menn i helse KS
 • Skal bidra til økt rekruttering av menn til omsorgssektoren. 
Jobbvinner KS
 • Skal bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere.
Tilskudd til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene Kommuner, fylkeskommuner
Mitt livs ABC Aldring og helse
 • Skal styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming, der målgruppen særlig er ufaglærte.
Kompetansehevende tiltak i helse- og omsorgstjenesten til personer med utviklingshemming Kommuner
 • Tilskuddsordningen skal styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving hos personell.
Kurspakke for ufaglærte Aldring og helse 
 • Formålet er opplæring av ufaglærte fram til fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider, eller kompetansebevis for deler av opplæringen.
 • Tilbudet ivaretar blant annet deltakere med norsk som andrespråk.
Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC Aldring og helse
 • Inngår i Demensplan 2025
 • Formålet er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal få oppdatert fagkunnskap og mulighet for faglig refleksjon.  
Miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang Kompetansesenter for kultur i helse og omsorg
 • Opplæringsprogram til ansatte i helse- og omsorgstjenestene
 • Samarbeid mellom Kompetansesenter for kultur i helse og omsorg, Aldring og helse, Nord Universitet, Bergen Røde Kors Sykehjem.
Videreutdanning i barnepalliasjon på masternivå OsloMet
 • Formål er å kvalifisere helsepersonell til å bli sentrale ressurspersoner for barnepalliative team i de større barneavdelingene og for å bedre samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.
Kompetansehevende tiltak lindrende behandling og omsorg i kommunene Kommuner
 • Skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter, samt bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.
 • Forvaltes av Statsforvalteren
Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt - styrke kompetanse, utvikle og spre kunnskap om forhåndssamtaler Senter for medisinsk etikk
 • Forhåndssamtaler kan bidra til medvirkning og økt livskvalitet ved livets slutt.
 • Oppdrag  til Senter for medisinsk etikk i 2020-2021 for å utvikle og spre kunnskap om forhåndssamtaler, blant annet gjennom forskning.
Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og unge Frivillig organisasjoner
 • Skal styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet på området.
 • Deler av tilskuddet er øremerket Foreningen for barnepalliasjon
Lønnstilskudd til masterutdanning i avansert klinisk sykepleie (AKS) Kommuner, Frivillige og ideelle organisasjoner, private aktører
 • Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie.
Tilskudd til Senter for medisinsk etikk

Senter for medisinsk etikk 

 • Skal styrke etisk kompetanse og etisk bevissthet gjennom forskning, evaluering, undervisning og veiledning.
Tilskudd til Verdighetssenteret Verdighetssenteret
 • Et nasjonalt kompetansesenter som forener kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen. 
 • Tilbyr utdanningene "Frivillighetskoordinator – eldreomsorg", "Palliativ eldreomsorg" og "Akuttmedisinsk eldreomsorg".
Kompetansehevende tiltak i omsorgstjenestene til samiske brukere Kommuner, fylkeskommuner, frivillige og ideelle organisasjoner, bedrifter
 • Skal bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn
Styrking og spredning av kunnskap og kompetanse om nevrologiske lidelser. Frivillig organisasjoner
 • Skal styrke brukerorganisasjonenes veilednings- og informasjonsarbeid.

Vurdere virkemidler for kvalifisering av ufaglært personell i omsorgstjenesten 

 

 

 
 • Helsedirektoratet er bedt om å utrede potensialet og ev. virkemidler som ligger i å kvalifisere ansatte uten kvalifisert helse- og sosialfaglig utdanning til en relevant utdanning og yrkeskarriere i helse- og omsorgstjenesten.
 • Oppdraget startet høsten 2021.
Satsing på etisk kompetanseheving KS
 • Det gis støtte til lokale veiledere gjennom nasjonal koordinering og kvalitetssikring og det deles ut en årlig etikkpris. Satsingen vektlegger også etisk refleksjon knyttet til døden.

Brukermedvirkning, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid

Tiltak Hvem kan søke / mottaker Formål/beskrivelse
Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenesten (TØRN) KS
 • Skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid. 
Tilskudd til innovasjon gjennom kompetanse- og innovasjonstilskuddet. Kommuner, fylkeskommuner
 • Skal styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester
Nasjonale læringsnettverk for gode pasientforløp KS 
 • Skal støtte kommunene og helseforetakene i arbeidet med å bedre overgangen i pasientforløpet og sikre brukeres behov for helhetlige, trygge og koordinerte tjenester.
 • Avtale mellom regjeringen og KS om gjennomføring av Leve hele livet.
Gjennomføre et modellutviklingsprosjekt "Klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten" Kommuner
 • Skal styrke det systematiske ernæringsarbeidet og sikre tilstrekkelig ernæringskompetanse i omsorgstjenesten.
Tilskudd til Stiftelsen Livsglede for eldre Stiftelsen Livsglede for eldre
 • Skal styrke den aktive omsorgen og ivareta brukernes sosiale og kulturelle behov.
 • Skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får opplæring, støtte og veiledning til å sette i system aktiviteter og gode opplevelser:
Tilskudd til kommuner for å utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommuner
 • Formålet er gjensidig kompetanseoverføring for å sikre god kunnskap i tjenestene og helhetlige pasientforløp. 

Kommunal sektor som forskningsaktører, fagutviklings- og opplæringsarena

Tiltak Hvem kan søke / mottaker Formål/beskrivelse
Driftstilskudd til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) USHT
 • Skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.
Tilskudd til senter for omsorgsforskning Senter for omsorgsforskning
 • Bevilgningen består av driftstilskudd og tilskudd til formidling av forskning og innovasjon til både omsorgssektoren generelt og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester spesielt.
 • Drift av Omsorgsbiblioteket.
 • Finansiering av Tidsskrift for omsorgsforskning. 
Satsing på etisk kompetanseheving KS
 • Støtte til lokale veiledere gjennom nasjonal koordinering og kvalitetssikring
 • Det deles ut en årlig etikkpris.
 • Satsingen vektlegger også etisk refleksjon knyttet til døden.
 • Satsingen er i regi av KS.

Ledelse, samhandling og planlegging

Tiltak Hvem kan søke / mottaker Formål/beskrivelse
Finansiering av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten Handelshøyskolen BI
 • Utdanningen er på 30 studiepoeng på mastergradsnivå.
 • Målgruppen er ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Først publisert: 20.12.2021 Sist faglig oppdatert: 20.12.2021 Se tidligere versjoner