Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Omsorgstjenester

Rekruttere, beholde og utvikle personell

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Menn i helseKS
 • Skal bidra til økt rekruttering av menn til omsorgssektoren. 
JobbvinnerKS
 • Skal bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere.
Tilskudd til grunn- og vidererutdanning av ansatte i omsorgstjenesteneKommuner, fylkeskommuner
Mitt livs ABCAldring og helse
 • Skal styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming, der målgruppen særlig er ufaglærte.
Kompetansehevende tiltak i helse- og omsorgstjenesten til personer med utviklingshemmingKommuner
 • Tilskuddsordningen skal styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving hos personell.
Kurspakke for ufaglærte – med ABC til fagbrevAldring og helse 
 • Formålet er opplæring av ufaglærte fram til fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider, eller kompetansebevis for deler av opplæringen.
 • Tilbudet ivaretar blant annet deltakere med norsk som andrespråk.
Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABCAldring og helse
 • Inngår i Demensplan 2025
 • Formålet er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal få oppdatert fagkunnskap og mulighet for faglig refleksjon.  
Miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sangKompetansesenter for kultur i helse og omsorg
 • Opplæringsprogram til ansatte i helse- og omsorgstjenestene
 • Samarbeid mellom Kompetansesenter for kultur i helse og omsorg, Aldring og helse, Nord Universitet, Bergen Røde Kors Sykehjem.
Videreutdanning i barnepalliasjon på masternivåOsloMet
 • Formål er å kvalifisere helsepersonell til å bli sentrale ressurspersoner for barnepalliative team i de større barneavdelingene og for å bedre samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.
Kompetansehevende tiltak lindrende behandling og omsorg i kommuneneKommuner
 • Skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter, samt bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.
 • Forvaltes av Statsforvalteren
Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt - styrke kompetanse, utvikle og spre kunnskap om forhåndssamtalerSenter for medisinsk etikk
 • Forhåndssamtaler kan bidra til medvirkning og økt livskvalitet ved livets slutt.
 • Oppdrag  til Senter for medisinsk etikk i 2020-2021 for å utvikle og spre kunnskap om forhåndssamtaler, blant annet gjennom forskning.
Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungeStiftelser og organisasjoner
 • Skal styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet på området.
Lønnstilskudd til masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)Kommuner, Frivillige og ideelle organisasjoner, private aktører
Tilskudd til Senter for medisinsk etikk

Senter for medisinsk etikk 

 • Skal styrke etisk kompetanse og etisk bevissthet gjennom forskning, evaluering, undervisning og veiledning.
Tilskudd til VerdighetssenteretVerdighetssenteret
 • Et nasjonalt kompetansesenter som forener kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen. 
 • Tilbyr utdanningene "Frivillighetskoordinator – eldreomsorg", "Palliativ eldreomsorg" og "Akuttmedisinsk eldreomsorg".
Kompetansehevende tiltak i omsorgstjenestene til samiske brukereKommuner, fylkeskommuner, frivillige og ideelle organisasjoner, og bedrifter
 • Skal bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn
Styrking og spredning av kunnskap og kompetanse om nevrologiske lidelser.Frivillig organisasjoner
 • Skal styrke brukerorganisasjonenes veilednings- og informasjonsarbeid.

Vurdere virkemidler for kvalifisering av ufaglært personell i omsorgstjenesten 

 

 

 
 • Helsedirektoratet er bedt om å utrede potensialet og ev. virkemidler som ligger i å kvalifisere ansatte uten kvalifisert helse- og sosialfaglig utdanning til en relevant utdanning og yrkeskarriere i helse- og omsorgstjenesten.
 • Oppdrag levert juni 2022.
Satsing på etisk kompetansehevingKS
 • Det gis støtte til lokale veiledere gjennom nasjonal koordinering og kvalitetssikring og det deles ut en årlig etikkpris. Satsingen vektlegger også etisk refleksjon knyttet til døden.

Brukermedvirkning, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenestene (Tørn)Delprogram kommunehelsetjenesten ved KS, delprogram Samhandling ved KS og delprogram Spesialisthelsetjenesten ved utpekte RHF
 • Skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid.
 • Fra revidert statsbudsjett 2023 er prosjektet utvidet til et program som skal dekke hele helsetjenesten 
Tilskudd til innovasjon gjennom kompetanse- og innovasjonstilskuddet.Kommuner, fylkeskommuner
 • Skal styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester
 • Avsluttet 2022 med endring i tilskuddsordningen
Nasjonale læringsnettverk for gode pasientforløpKS 
 • Skal støtte kommunene og helseforetakene i arbeidet med å bedre overgangen i pasientforløpet og sikre brukeres behov for helhetlige, trygge og koordinerte tjenester.
 • Avtale mellom regjeringen og KS om gjennomføring av Leve hele livet.
Gjennomføre et modellutviklingsprosjekt "Klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten"Kommuner
 • Skal styrke det systematiske ernæringsarbeidet og sikre tilstrekkelig ernæringskompetanse i omsorgstjenesten.
Tilskudd til Stiftelsen Livsglede for eldreStiftelsen Livsglede for eldre
 • Skal styrke den aktive omsorgen og ivareta brukernes sosiale og kulturelle behov.
 • Skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det, får opplæring, støtte og veiledning til å sette i system aktiviteter og gode opplevelser:
Tilskudd til kommuner for å utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.Kommuner
 • Formålet er gjensidig kompetanseoverføring for å sikre god kunnskap i tjenestene og helhetlige pasientforløp. 

Kommunal sektor som forskningsaktører, fagutviklings- og opplæringsarena

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Driftstilskudd til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)USHT
 • Skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.
Tilskudd til senter for omsorgsforskningSenter for omsorgsforskning
 • Bevilgningen består av driftstilskudd og tilskudd til formidling av forskning og innovasjon til både omsorgssektoren generelt og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester spesielt.
 • Drift av Omsorgsbiblioteket.
 • Finansiering av Tidsskrift for omsorgsforskning. 
Satsing på etisk kompetansehevingKS
 • Støtte til lokale veiledere gjennom nasjonal koordinering og kvalitetssikring
 • Det deles ut en årlig etikkpris.
 • Satsingen vektlegger også etisk refleksjon knyttet til døden.
 • Satsingen er i regi av KS.

Ledelse, samhandling og planlegging

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Finansiering av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestenHandelshøyskolen BI
 • Utdanningen er på 30 studiepoeng på mastergradsnivå.
 • Målgruppen er ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Først publisert: 20.12.2021 Siste faglige endring: 09.02.2024 Se tidligere versjoner