Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere

Søknadsfrist 15. mars 2021

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 1,2 millioner kroner i 2021

Referanse: Kap.post 761.67 St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn gjennom fagutvikling og kompetanseheving. Tiltakene skal rettes mot områder som omfatter innbyggere med både sør-, nord- og lulesamisk språk og kultur.

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner, frivillige og ideelle organisasjoner, bedrifter

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tiltak som det er bevilget midler til tidligere, og som kan vise til gode resultater og har overføringsverdi, vil bli prioritert.

Tildelingskriterier

Se regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

For sammenslåtte kommuner:

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Frist for rapportering for 2020: 1. april 2021

Først publisert: 19.11.2019 Sist faglig oppdatert: 18.01.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Sigrun.Heskestad@helsedir.no / 906 30 899