Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lag en god søknad

Se våre skrivetips.

Denne veiledningen retter seg mot deg som skal søke på en tilskuddsordning hvor det er konkurranse om midlene og skjønnsmessig vurdering i søknadsbehandlingen. Søker du på andre typer tilskuddsordninger – som for eksempel en refusjonsordning eller et enkeltstående (øremerket) tilskudd – viser vi til detaljert beskrivelse i den enkelte tilskuddsordnings regelverk.

Slik skriver du en god søknad

En god søknad kjennetegnes ved at:

 • Søkeren har utformet søknaden i tråd med regelverket for tilskuddsordningen
 • Søkeren har beskrevet tydelig hvordan tiltaket bygger opp under målet for tilskuddsordningen.
 • Søknaden er skrevet og gjennomgått av flere i virksomheten.
 • Tiltaket er planlagt og tydelig forankret i virksomheten.
 • Søkeren benytter kun vedlegg i spesielle tilfeller og der regelverket krever dette.
 • Søkeren har forsikret seg om at de søker på riktig tilskuddsordning og at det ikke finnes en annen ordning som passer bedre. Tips; bruk vår veiviser for å finne riktig tilskudd.
 • Alle tidligere innsendte skjema finner du i virksomhetens arkiv i Altinn.

Veiledningen nedenfor vil hjelpe deg som skal skrive en god søknad. Ved å følge disse rådene vil det være mindre sannsynlig at søknaden avslås grunnet mangler eller feil.

I søknadsskjemaet må du svare på følgende

Alle tilskuddordninger har forskjellige punkter som du må svare på i søknaden. Punktene som er beskrevet under er generelle for alle tilskuddsordninger. Vi anbefaler at du går gjennom punktene sammen med en annen i din virksomhet og at dere skriver søknaden sammen. Det er viktig at du gjør deg godt kjent med regelverket for den tilskuddsordningen du søker på. En god søknad besvarer alle punkter som er omtalt i regelverket.

Oppsummering av tiltaket

Oppsummer kort hva dere ønsker å oppnå med tiltaket. Dette gjør det enklere for Helsedirektoratets saksbehandlere å danne seg en oversikt over alle de ulike tiltakene vi mottar søknader til. 

Målet for tiltaket

Beskriv mål for tiltaket, inkludert en begrunnelse og bakgrunnen for tiltaket. Her er hensikten at våre saksbehandlere skal se at deres tiltak bidrar til å oppnå tilskuddsordningens mål som beskrevet i regelverket. 

Tiltakets målgruppe

Beskriv hvem dere ønsker å nå ut til med dette tiltaket. Slik kan våre saksbehandlere vurdere om tiltakets målgruppe er den samme som  målgruppen for tilskuddsordningen. Inkluder også planen for rekruttering og involvering av målgruppen. 

Aktivitetsplanen

Lag en detaljert plan som beskriver aktivitetene, når det skal skje og hvem som skal delta. Her får vi et innblikk i hvordan dere vil nå ut til målgruppen. Inkluder gjerne antall deltakere.

Plan for å nå målene

Beskriv planen for å nå målene dere har beskrevet tidligere i søknaden. Dere bør inkludere fremgangsmåte, metode, kunnskap og erfaring.

Beskrivelse av deres kompetanse

Beskriv kompetansen og gjennomføringsevnen som bidrar til at dere vil nå målene dere har satt. Hensikten er at vi skal få en trygghet på at dere kan gjennomføre tiltaket og at tilskuddsmidlene vil gi de resultatene vi ønsker.

Samarbeidspartnere

Har dere noen samarbeidspartnere for å gjennomføre tiltaket så skal dette oppgis her. Se tilskuddsregelverket for nærmere beskrivelse av hva som skal oppgis.

Risikofaktorer

Foreta en vurdering av risikoen for at dere ikke når målene for tiltaket, og eventuelt hvilke risikoreduserende tiltak dere vil gjøre.

Plan for videreføring av tiltaket

Beskriv planen for videreføring av tiltaket dersom dere får tildelt tilskudd kun for dette tilskuddsåret, og ikke påfølgende tilskuddsår. Tilskudd innvilges som hovedregel for ett år av gangen. Se regelverket for den tilskuddsordningen du skal søke på for nærmere beskrivelse av tildelingskriteriene.

Budsjett for tiltaket

Sett opp et budsjett for midlene du søker om, med eventuell egenfinansiering eller andre inntektskilder. Hensikten er at vi skal se om beløpet samsvarer med aktiviteten i tiltaket.

Kontonummer for utbetaling

Forsikre deg om at du oppgir rett kontonummer i søknadsskjemaet på Altinn. Helsedirektoratet kan kun ha et kontonummer registrert for en virksomhet (organisasjonsnummer), og det er derfor viktig at alle som søker på vegne av virksomheten oppgir samme kontonummer.

Hvordan få tilgang til søknadsskjemaet? 

Før du skal fylle ut søknadsskjemaet på vegne av virksomheten (et organisasjonsnummer) må du få delegert tilgang til det som hos Altinn kalles en enkelttjeneste.  

For de fleste tilskuddsordningene Helsedirektoratet forvalter vil du trenge tilgang til enkelttjenesten «Søke om tilskudd fra Helsedirektoratet». For noen tilskuddsordninger er det utviklet egne søknadsskjema. Da kan du trenge tilgang til andre enkelttjenester i Altinn. Du finner informasjon om hvilken enkelttjeneste du trenger tilgang til på utlysningen av tilskuddsordningen.  

Skal du signere og sende inn et skjema kreves Altinn-rollen Begrenset signeringsrettighet. 

Du kan få delegert de nødvendige tilganger av den i din virksomhet som har Altinnrollen Tilgangsstyring, en rolle som fra Altinns side er forhåndstildelt kommunedirektør, daglig leder eller styreleder i virksomheten. For ytterligere informasjon om tilgang til roller og enkelttjenester, se Altinn - Enkelttjenester og roller Her finner du også en video som viser hvordan tilgang til et spesifikt skjema gis.  

Mottatt tilskudd i fjor?

Dersom din virksomhet har mottatt støtte fra samme tilskuddsordning året før er det noen ekstra punkter å ta hensyn til før du sender inn årets søknad.

 • Hvis det gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og du ikke skal søke om ytterligere midler til samme tiltak neste tilskuddsår: Send en søknad om overføring av de ubrukte midlene for videre bruk i det samme tiltaket.
 • Hvis det gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og du også skal søke om ytterligere midler til samme tiltak for påfølgende tilskuddsår: Inkluder de ubrukte midlene i den nye søknaden. Dette betyr at det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukte tilskuddsmidler som søkes overført og ønske om ytterligere tilskuddsmidler.
 • Hvis det gjenstår ubrukte tilskuddsmidler, men prosjektet er ferdig og de ubrukte midlene derfor ikke skal søkes overført til neste år: Send inn rapporten for bruken av tilskuddsmidlene. De ubrukte midlene skal tilbakebetales til Helsedirektoratet. Ta kontakt med saksbehandler.

Dette forplikter du deg til ved å søke tilskudd

 • Tilskuddsmidlene skal brukes i samsvar med budsjettet og tiltaket som er beskrevet i søknaden, samt regelverket for tilskuddsordningen og kravene i vedtaksbrevet.
 • Du skal rapportere på bruken av tilskuddsmidlene. Les rapporteringskravene i tilskuddsregelverket og ha nødvendige regnskapsrutiner på plass.
 • Tilskuddsmidlene kan ikke brukes til andre formål enn det har blitt innvilget til. Hvis du støter på endringer i prosjektet må du ta kontakt med saksbehandler.

Først publisert: 05.05.2022 Siste faglige endring: 20.10.2023 Se tidligere versjoner