Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannhelsetjenester

Rekruttere, beholde og utvikle personell

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Tidsbegrenset tilskudd til fylkeskommunene til opprettelse av stillinger for tannlegespesialister i pedodontiFylkeskommuner
 • Ordningen skal bidra til god tilgang til spesialister i pedodonti i den offentlige tannhelsetjenesten og ved regionale odontologiske kompetansesentra.
Videreutdanning for tannpleiere Universitetet i Sørøst-Norge
 • Videreutdanningen er tilrettelagt for senere påbygging til master.
 • Målgruppen er tannpleiere i privat og offentlig sektor.
Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanningFylkeskommuner
 • Målet er å øke kompetansen i tannhelsetjenesten, samt styrke tannpleiernes rolle i det generelle folkehelsearbeidet. Styrke folkehelsekompetanse, samt tannpleierfaglig kompetanse i fylkeskommunen.
Kvalifiseringsprogram for utenlandske tannleger som er bosatt i Norge og har utdanning fra land utenfor EØS-områdetUniversitet i Bergen
 • Programmet har som mål å tilpasse oppnådd odontologisk grunnutdanning utenfor EU/ EØS-området til samsvar med norsk, integrert master i odontologi. 
Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger til universiteteneFylkeskommuner, universitet og høyskoler
 • Skal bidra til tilstrekkelig utdanningskapasitet av tannlegespesialister ved universitetene i samarbeid med tannhelsetjenestens kompetansesentre.
Lønnstilskudd til tannleger i spesialistutdanningKommuner, fylkeskommuner, statlige foretak, interkommunale selskaper
 • Skal bedre geografisk tilgjengelighet til odontologiske spesialisttjenester.
 • Skal sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling.

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø
 • Skal bidra til å øke antall tannleger med dobbeltkompetanse (spesialistutdanning og PhD) ved universitetene, kompetansesentrene og i tannhelsetjenesten.

Kommunal sektor som forskningsaktører, fagutviklings- og opplæringsarena

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Tilskudd til regionale odontologiske kompetansesentreFylkeskommuner
 • Tilskuddet finansierer forskning, kunnskapsutvikling og fagstøtte til tannklinikkene og deltagelse i spesialistutdanningen av tannleger, ved kompetansesentrene.
Tilskudd til praksisplasser for tannpleierstudenterInnlandet fylkeskommune
 • Skal gi tannpleierstudentene ved Høgskolen i Innlandet variert klinisk praksis i den offentlige tannhelsetjenesten.    
 • Skal sikre tilstrekkelig kapasitet, høy kvalitet og høy kompetanse i tannhelsetjenesten

Ledelse, samhandling og planlegging 

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Finansiering av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestenHandelshøyskolen BI
 • Utdanningen er på 30 studiepoeng på mastergradsnivå.
 • Målgruppen er ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten
Forprosjekt tannhelsedata i kommunalt pasient og brukerregister (KPR) 
 • Helsedirektoratet har fått i oppdrag å starte et forprosjekt for innsamling, uttrekk og behandling av tannhelsedata i kommunalt pasient- og brukerregister.
 • Arbeidet pågår.
 • I tildelingsbrevet for 2023 fikk Helsedirektoratet i eget oppdrag å levere datagrunnlag til tannhelseutvalget, fra et mest mulig representativt utvalg av pasienter behandlet i tannhelsetjenesten. 

Først publisert: 20.12.2021 Siste faglige endring: 20.12.2021 Se tidligere versjoner