Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannhelsetjenester

Rekruttere, beholde og utvikle personell

Tiltak Hvem kan søke / mottaker Formål/beskrivelse
Tidsbegrenset tilskudd til fylkeskommunene til opprettelse av stillinger for tannlegespesialister i pedodonti Fylkeskommuner
 • Ordningen skal bidra til god tilgang til spesialister i pedodonti i den offentlige tannhelsetjenesten og ved regionale odontologiske kompetansesentra.
Videreutdanning for tannpleiere  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Videreutdanningen er tilrettelagt for senere påbygging til master.
 • Målgruppen er tannpleiere i privat og offentlig sektor.
Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning Fylkeskommuner
 • Målet er å øke kompetansen i tannhelsetjenesten, samt styrke tannpleiernes rolle i det generelle folkehelsearbeidet. Styrke folkehelsekompetanse, samt tannpleierfaglig kompetanse i fylkeskommunen.
Kvalifiseringsprogram for utenlandske tannleger som er bosatt i Norge og har utdanning fra land utenfor EØS-området Universitet i Bergen
 • Programmet har som mål å tilpasse oppnådd odontologisk grunnutdanning utenfor EU/ EØS-området med norsk, integrert master i odontologi. 
Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger til universitetene Fylkeskommuner, universitet og høyskoler
 • Skal bidra til tilstrekkelig utdanningskapasitet av tannlegespesialister ved universitetene i samarbeid med tannhelsetjenestens kompetansesentre.
Lønnstilskudd til tannleger i spesialistutdanning Kommuner, fylkeskommuner, statlige foretak, interkommunale selskaper
 • Skal bedre geografisk tilgjengelighet til odontologiske spesialisttjenester.
 • Skal sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling.

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø
 • Skal bidra til å øke antall tannleger med dobbeltkompetanse ved universitetene, kompetansesentrene og i tannhelsetjenesten.

Kommunal sektor som forskningsaktører, fagutviklings- og opplæringsarena

Tiltak Hvem kan søke / mottaker Formål/beskrivelse
Tilskudd til regionale odontologiske kompetansesentre Kunnskaps- og kompetansesentre
 • Tilskuddet finansierer forskning, kunnskapsutvikling og fagstøtte til tannklinikkene og deltagelse i spesialistutdanningen av tannleger.
Tilskudd til praksisplasser for tannpleierstudenter Høgskolen i Innlandet
 • Skal gi tannpleierstudentene ved Høgskolen i Innlandet variert klinisk praksis i den offentlige tannhelsetjenesten.     
 • Skal sikre tilstrekkelig kapasitet, høy kvalitet og høy kompetanse i tannhelsetjenesten

Ledelse, samhandling og planlegging 

Tiltak Hvem kan søke / mottaker Formål/beskrivelse
Finansiering av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten Handelshøyskolen BI
 • Utdanningen er på 30 studiepoeng på mastergradsnivå.
 • Målgruppen er ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.
Forprosjekt tannhelsedata i kommunalt pasient og brukerregister (KPR)  
 • Helsedirektoratet har fått i oppdrag å starte et forprosjekt for innsamling, uttrekk og behandling av tannhelsedata i kommunalt pasient- og brukerregister.
 • Arbeidet pågår.

Først publisert: 20.12.2021 Sist faglig oppdatert: 20.12.2021 Se tidligere versjoner