Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning

Søknadsfrist 26. september 2019 (utløpt)

Rapporteringsfrist for tilskudd for 2018: 1. april 2019.

Se Helsedirektoratets lønnstak for tannhelse for 2019 (PDF). Lønn utover dette taket må dekkes av søker.

​For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Øke kompetansen i tannhelsetjenesten, samt styrke tannpleiernes rolle i det generelle folkehelsearbeidet. Styrke folkehelsekompetanse, samt tannpleierfaglig kompetanse i fylkeskommunen.

Målgruppe

Hovedmålgruppe: 
Fylkeskommuner med ansatte tannpleiere under videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge eller under utdanning til Master i helsefremmende arbeid. 

Målgruppen i siste instans:
Befolkningen og særlig personer med rettigheter i tannhelsetjenesteloven. 

Kriterier for måloppnåelse

 • Antall tannpleiere som har gjennomført videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge med 60 studiepoeng.
 • Antall tannpleiere som har gjennomført Master i helsefremmende arbeid med 120 studiepoeng.
 • Antallet fylkeskommuner som har ansatt tannpleiere med videreutdanning eller masterstudium som beskrevet i punkter over.

Årlige rapporteringer skal synliggjøre status for måloppnåelse.

Tildelingskriterier

Tilskudd tildeles etter kvantifiserbare kriterier og skjønnsmessig vurdering.

Presiseringer

Det tildeles en gitt sum per tannpleier per år som har kommet inn på viderutdanning for tannpleiere ved Høgskolen i Sørøst-Norge eller mastergradsstudium i Helsefremmende arbeid. Størrelsen på tilskuddet bestemmes årlig av Helsedirektoratet. Tilskuddet benyttes til lønnskompensasjon slik at ansatt mottar ordinær lønn under studieløpet. 

Tildeling av tilskudd forutsetter at studenten følger normert studieprogresjon.

Vedrørende reise- og oppholdstilskudd:

 • I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter som følge av særlig lang avstand til studiested. Helsedirektoratet vil foreta en skjønnsmessig vurdering av slike søknader. Slik søknad legges ved øvrige søknad.
 • I søknad opplyses det om antall kilometer og reisemåte til studiested.
 • Dersom det søkes om tilskudd til opphold må antall døgn og overnattingssted oppgis.
 • Statens satser legges til grunn for utmåling av satser.
 • Tilskudd til reise og opphold må bli dekket på rimeligst mulig måte og kan ikke overstige 10% av lønnstilskuddet per år.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. 
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Spesifikke krav:

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)

Tillegg og presiseringer:
Søknaden skal sendes inn via Altinn. 

I søknaden bør følgende informasjon inkluderes:

 • Navn på tannpleiere i prioritert rekkefølge (om det er flere) og hjemsted
 • Studiestart
 • Tidspunkt forventet fullført utdanning
 • Periode det søkes om tilskudd for og antall dager forventet fravær

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: 
  Per brev.

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 15. oktober 2019.

Først publisert: 04.03.2019