Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning

Søknadsfrist 09. mars 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 1,8 millioner kr i 2020

Referanse: Kap. 770, post 70 St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Øke kompetansen i tannhelsetjenesten, samt styrke tannpleiernes rolle i det generelle folkehelsearbeidet. Styrke folkehelsekompetanse, samt tannpleierfaglig kompetanse i fylkeskommunen.

Hovedmålgruppe: 
Fylkeskommuner med ansatte tannpleiere under videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) eller under utdanning til Master i helsefremmende arbeid. 

Målgruppen i siste instans:
Befolkningen og særlig personer med rettigheter i tannhelsetjenesteloven. 

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner

Søknadens innhold

Det vises til regelverket

Lønnstak ved tilskudd tannhelse 2020

Tildelingskriterier

Det vises til regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Forventet ferdigbehandlet innen 01.07.2020

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

For sammenslåtte fylkeskommuner: Inkluder eventuelle ubrukte midler fra alle tiltak i opphørt(e) fylkeskommuner som har fått innvilget tilskudd over tilskuddsordningen. Dette gjelder også i de tilfeller der videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått fylkeskommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

For sammenslåtte fylkeskommuner:

Den opphørte fylkeskommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt fylkeskommune.

Frist for rapportering for 2019: 1. mars 2020

Først publisert: 01.02.2019 Sist faglig oppdatert: 10.02.2020

Kontakt

siri.christine.rodseth@helsedir.no 

Bettina.Kavli@helsedir.no