Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti

Søknadsfrist 20. april 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 6,5 millioner kr i 2020

Referanse: kapittelpost 0770.70 tannhelse Prop 1S (2019-2020) Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Overordnet mål

  • God tannhelse blant barn og unge
  • Reduksjon av ulikhet i tannhelse blant barn og unge

Delmål

  • God tilgang til spesialister i pedodonti i den offentlige tannhelsetjenesten og ved regionale odontologiske kompetansesentra.

Målgruppe: barn og unge med:

  • helseutfordringer og/eller habiliteringsbehov
  • store eller spesielle tannbehandlingsbehov
  • vegring eller angst for tannbehandling

Allmenntannleger og annet helsepersonell som har behov for bistand fra spesialist i pedodonti.

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner

Statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter

Søknadens form og innhold

Søknaden består av Altinn-skjema samt et budsjett for stillingen/stillingene. Se Helsedirektoratet sitt: Lønnstak ved tilskudd tannhelse (PDF). Lønn utover dette taket må dekkes av søker.

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Søker bes ta kontakt hvis de trenger mulighet til å ettersende informasjon eller lignende.

Tildelingskriterier

Søkere bes om å gjøre seg kjent med tildelingskriteriene i regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 1. juni 2020, om mulig tidligere.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

For sammenslåtte fylkeskommuner: Inkluder eventuelle ubrukte midler fra alle tiltak i opphørt(e) fylkeskommune(r) som har fått innvilget tilskudd over tilskuddsordningen. Dette gjelder også i de tilfeller der videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått fylkeskommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

For sammenslåtte fylkeskommuner: Den opphørte fylkeskommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt fylkeskommune.

Rapportering for 2019: 

Jf. regelverket gis det tilskudd i form av en nedtrapping over seks år. Helsedirektoratet ønsker at en oversikt over hvor tannlegespesialisten befinner seg i en slik nedtrappingsplan legges ved rapporteringen, dvs. en tidfesting av når spesialiststillingen ble opprettet og først gitt tilskudd for og eventuelle opphold i tilskuddet.

Frist for rapportering for 2019: 1. mai 2020

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 20.03.2020