Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti

Søknadsfrist 25. februar 2019 (utløpt)

Rapporteringsfrist for tilskudd for 2018: 1. april 2019.

Se Helsedirektoratets lønnstak for tannhelse 2019 (XLSX). Lønn utover dette taket må dekkes av søker.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Kortversjon av regelverket:

Mål for ordningen

Overordnet mål

 • God tannhelse blant barn og unge
 • Reduksjon av ulikhet i tannhelse blant barn og unge

Delmål

 • God tilgang til spesialister i pedodonti i den offentlige tannhelsetjenesten og ved regionale odontologiske kompetansesentra.

Målgruppe

Barn og unge med:

 • helseutfordringer og/eller habiliteringsbehov
 • store eller spesielle tannbehandlingsbehov
 • vegring eller angst for tannbehandling

Allmenntannleger og annet helsepersonell som har behov for bistand fra spesialist i pedodonti.

Kriterier for måloppnåelse

Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller eventuelt andre kilder for å belyse måloppnåelsen.

 • Økt antall spesialister i pedodonti ansatt i fylkeskommunen og ved regionale odontologiske kompetansesentra.
 • Økt antall barn og unge henvist og behandlet av spesialist i pedodonti ansatt i fylkeskommunen og ved regionale odontologiske kompetansesentra.
 • Reduksjon av ventelister for behandling av barn og unge som har behov for behandling av spesialist i pedodonti.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • Kvantifiserbare tildelingskriterier
 • Skjønnsmessig vurdering

Presisering av tildelingskriteriene

Det kan gis tilskudd per spesialist i pedodonti per år i inntil seks år etter angitt nedtrappingsplan: 

 • Første og andre år gis et tilskudd som dekker inntil 75 % av lønn (jf. Helsedirektoratets lønnsnorm) og 75 % sosiale kostnader (tilsvarende inntil 30 % av lønn jf. Helsedirektoratets lønnsnorm).
 • Tredje og fjerde år gis et tilskudd som dekker inntil 50 % av lønn (jf. Helsedirektoratets lønnsnorm) og 50 % sosiale kostnader (tilsvarende inntil 30 % av lønn jf. Helsedirektoratets lønnsnorm).
 • Femte og sjette år gis et tilskudd som dekker inntil 25 % av lønn (jf. Helsedirektoratets lønnsnorm) og 25 % sosiale kostnader (tilsvarende inntill 30 % av lønn jf. Helsedirektoratets lønnsnorm).

Se Helsedirektoratets lønnstak for tannhelse 2019 (XLSX).

Tildeling av tilskudd forutsetter at :

 • Det opprettes en ny, fast stilling (etter 31.12.2016).
 • Spesialisten arbeider i all hovedsak (minst 80 %) med pasientbehandling og tilliggende oppgaver som veiledning og kursing av tannhelse- og helsepersonell.
 • Det forutsettes at søker (arbeidsgiver) selv dekker/medfinansierer det som gjenstår for å gi spesialisten full lønn og sosiale utgifter.

Søknader vil bli prioritert ut i fra følgende kriterier:

 1. Fylker/regioner med lavest dekning av spesialister i pedodonti
 2. Fylker/regioner med lengst ventelister/ventetid for behandling av spesialist i pedodonti

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.   

Spesifikke krav

 • Søknadsbeløp
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Egenfinansiering

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. 

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 5. april 2019. 

Først publisert: 04.03.2019

Kontakt

Bettina.Kavli@helsedir.no