Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti

Søknadsfrist 15. februar 2021

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 6,5 millioner kr i 2021

Referanse: Kapittel.post 0770.70 Prop 1S (2020-2021) Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Overordnet mål:

  • God tannhelse blant barn og unge
  • Reduksjon av ulikhet i tannhelse blant barn og unge

Delmål: God tilgang til spesialister i pedodonti i den offentlige tannhelsetjenesten og ved regionale odontologiske kompetansesentra.

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner

Statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter

Søknadens innhold

Søknaden består av Altinn-skjema samt et budsjett for stillingen/stillingene. Se Helsedirektoratet sitt: Lønnstak ved tilskudd tannhelse 2021 (PDF) Lønn utover dette taket må dekkes av søker.

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Det er både skjønnsmessige og kvantitative tildelingskriterier for ordningen.

Søkere bes om å gjøre seg kjent med tildelingskriteriene i regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 15. mai 2021, om mulig tidligere.

Ubrukte midler

Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet «Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet» (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.

Rapportering for 2020: 

Jf. regelverket gis det tilskudd i form av en nedtrapping over seks år. Helsedirektoratet ønsker at en oversikt over hvor tannlegespesialisten befinner seg i en slik nedtrappingsplan legges ved rapporteringen, dvs. en tidfesting av når spesialiststillingen ble opprettet og først gitt tilskudd for og eventuelle opphold i tilskuddet.

Frist for rapportering for 2020: 1. april 2021

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 25.01.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Bettina.Kavli@helsedir.no