Lønn til kandidater under spesialistutdanning i pedodonti og til tannleger i utprøving av spesialistutdanning i multidisiplinær odontologi

Søknadsfrist 25. februar 2019 (utløpt)

Rapporteringsfrist for tilskudd for 2018: 1. april 2019.

Se Helsedirektoratets lønnstak for tannhelse for 2019 (PDF). Lønn utover dette taket må dekkes av søker.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Overordnet mål

 • God tannhelse i befolkningen
 • Reduksjon av ulikhet i tannhelse

Delmål

 • God tilgang til spesialister i pedodonti og tannleger med videreutdanning i multidisiplinær odontologi i den offentlige tannhelsetjenesten, ved sykehus og ved de regionale odontologiske kompetansesentra.
 • Tilgang til spesialister i pedodonti og tannleger med videreutdanning i multidisiplinær odontologi for undervisningsformål ved utdanningsstedene og ved de regionale odontologiske kompetansesentra.

Målgruppe

Pedodonti

Barn og unge som har:

 • helseutfordringer og/eller habiliteringsbehov.
 • store eller spesielle tannbehandlingsbehov.
 • vært utsatt for overgrep eller har angst for tannbehandling, og som har behov for behandling av spesialist.

Multidisiplinær odontologi

Voksne som har:

 • helseutfordringer og/eller habiliteringsbehov.
 • store eller spesielle tannbehandlingsbehov.
 • vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi, og som har behov for behandling på spesialistnivå.

Kriterier for måloppnåelse

Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller eventuelt andre kilder for å belyse måloppnåelsen.

 • Antall søkere til spesialistutdanning i pedodonti og til videreutdanning i multidisiplinær odontologi.
 • Antall kandidater som årlig fullfører spesialistutdanning i pedodonti og antall kandidater som årlig fullfører videreutdanning i multidisiplinær odontologi.
 • Antall spesialister i pedodonti som er ansatt i spesialiststillinger i den offentlige tannhelsetjenesten, ved de regionale odontologiske kompetansesentra, ved universitetene og ved helseforetak.
 • Antall tannleger med videreutdanning i multidisiplinær odontologi som er ansatt i spesialtannlegestillinger i den offentlige tannhelsetjenesten, ved de regionale odontologiske kompetansesentra, ved universitetene og ved helseforetak.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • Skjønnsmessig vurdering
 • Kvantifiserbare tildelingskriterier

Presisering av tildelingskriteriene

 • Det gis et tilskudd per kandidat per år inntil 75 % av Helsedirektoratets norm for tannlegelønn.
 • I tillegg gis det tilskudd til 75 % av dokumenterte sosiale utgifter. Samlet kan det gis tilskudd i inntil tre år (normert utdanningstid). Tilskudd gis ikke til kandidater som er under tilskuddsordningen for dobbeltkompetanseutdanning av tannleger.

Tildeling av tilskudd forutsetter:

 • Utdanning på heltid
 • Medfinansiering av lønnsmidler fra søker (arbeidsgiver). Arbeidsgiver skal dekke de resterende 25 % av lønn for kandidaten og tilsvarende sosiale utgifter.
 • Det er et generelt krav for godkjenning som spesialist, at tannlegen skal ha arbeidet to år i allmennpraksis før opptak til spesialistutdanning. Som et vilkår for tildeling av lønnsmidler under utdanningen, må disse årene være avtjent i Norge.
 • Det er en forutsetning at kandidaten får permisjon med lønn fra egen stilling i virksomheten som søker om tilskudd, eller at det opprettes en utdanningsstilling hos tilskuddssøker. Dette sikrer kandidaten pensjonsopptjening og andre rettigheter i folketrygden så vel som i virksomheten.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til. 

Spesifikke krav

 • Søknadsbeløp
 • Egenfinansiering
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 05.04.2019.

Fant du det du lette etter?​