Spesialistutdanning av tannleger

Søknadsfrist 24. januar 2019 (utløpt)

Søke på tilskudd

Last ned regelverket i fulltekst (PDF) 

Følgende skjema fylles ut og legges ved Altinn-søknaden:

Rapportering for 2018

Følgende skjema fylles ut og legges ved Altinn-rapporten:

Rapporteringsfrist: 1. april
Det skal rapporteres på måloppnåelse, geografisk fordeling av spesialistkandidater og forskningssamarbeid med regionale odontologiske kompetansesentre.

Det skal vedlegges et enklere overordnet regnskap som viser totaløkonomien for spesialistutdanning. Her skal det fremgå hvilke utgifter som er dekket av statlige midler (egen prosjektkode) og hvilke som er finansiert på annen måte. Pasientinntekter ved behandling utført av tannleger under spesialistutdanning skal fremgå.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet med ordningen er å sikre utdanningskapasiteten av tannlegespesialister ved de odontologiske utdanningene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø, i et samarbeid med regionale odontologiske kompetansesentre om veiledet praksis for kandidatene. Tilskuddene skal bidra til:

 • flere tannleger med spesialistkompetanse
 • å sikre bedre geografisk fordeling av spesialister
 • å sikre helsemyndighetenes styring av dimensjonering av utdanningen
 • å kvalifisere tannleger til akademiske stillinger hvor det kreves spesialistutdanning i tillegg til forskerutdanning.
 • bidra til forskningssamarbeid mellom universitetene og de regionale odontologiske kompetansesentre

Målgruppe

Målgruppen er befolkningen med behov for odontologiske spesialisttjenester, den utøvende tannhelsetjenesten, de regionale kompetansesentrene og de odontologiske utdanningsinstitusjonene.

Kriterier for måloppnåelse

Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller eventuelt andre kilder for å belyse måloppnåelsen.

 • Antall kandidater som er under spesialistutdanning under de ulike disipliner
 • Antall kandidater som har fullført spesialistutdanning i de aktuelle displinene
 • Antall plasser for desentralisert spesialistutdanning
 • Antall kandidater som har bindende avtale med en fylkeskommune eller odontologisk kompetansesenter
 • Antall kandidater som er rekruttert fra universitet og skal ha sitt fremtidige arbeid der
 • Antall kandidater som har fullført et program som fører frem til dobbeltkompetanse (ikke integrert løp)

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • Kvantifiserbare tildelingskriterier
 • Skjønnsmessig vurdering 

Presisering av tildelingskriteriene

Tilskuddsmidlene tildeles i henhold til avtaler om dimensjonering med den enkelte utdanningsinstitusjon. Midlene fordeles delvis etter stykkprismodell der det gis en gitt sum per kandidat og/eller årsverk under spesialistutdanning. Størrelsen på stykkpristilskuddet bestemmes av Helsedirektoratet.Samlet størrelse på bevilgning til spesialistutdanning fremkommer årlig av Prop. 1 S. Det forutsettes i Prop. 1 S som et vilkår for tilskuddet at universitetene i betydelig grad bistår de regionale odontologiske kompetansesentre i forskningssammenheng.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal blant annet inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere.

Søknaden skal inneholde følgende oversikter:

 • Antall kandidater/årsverk under spesialistutdanning innenfor de aktuelle fagområder.
 • Kandidatene som går på spesialisutdanningen, de som skal tas opp til høsten, samt de som fullfører inneværende år.
 • Oppdatert oversikt over hvilke kandidater som har avbrutt studieforløpet, eventuelt har forsinket studieprogresjon pga permisjon og lignende.
 • En oversikt over forskningssamarbeid med de regionale odontologiske kompetansesentre.

Last ned regelverket i fulltekst (PDF)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. 
Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 24. mai 2019

Først publisert: 04.03.2019