Spesialistutdanning av tannleger

Søknadsfrist 07. februar 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF) , revidert 19.12.2019

Beløp: 60 millioner kr i 2020 til de to tilskuddsordningene Spesialistutdanning av tannleger og Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Referanse: for begge ordningene Kap.post 0770.70 tannhelse Prop 1S (2019-2020) Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet med ordningen er å bidra til tilstrekkelig utdanningskapasitet av tannlegespesialister ved de odontologiske lærestedene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet (tidl. Universitetet i Tromsø), i et samarbeid med tannhelsetjenestens kompetansesentre om veiledet klinisk praksis for kandidatene.

Tilskuddene skal bidra til:

  • tilstrekkelig tilgang til tannleger med spesialistkompetanse
  • å sikre bedre geografisk fordeling av spesialister
  • å sikre helsemyndighetenes styring av dimensjonering av og opptak til spesialistutdanningene
  • å kvalifisere tannleger til akademiske stillinger hvor det kreves spesialistutdanning i tillegg til forskerutdanning
  • forskningssamarbeid mellom universitetene og de regionale odontologiske kompetansesentre.

Primærmålgruppe: Den utøvende tannhelsetjenesten, tannhelsetjenestens kompetansesentre, helseforetak og de odontologiske utdanningsinstitusjonene

Sekundærmålgruppe: Befolkningen med behov for odontologiske spesialisttjenester

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Søknaden består av Altinn-skjema og utfylt Excel-fil

Tildelingskriterier

Det er både skjønnsmessige og kvantitative tildelingskriterier for ordningen. Søkere bes om å gjøre seg kjent med tildelingskriteriene i regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 3. april 2020, om mulig tidligere.

Ubrukte midler

Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet «Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet» (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.

Rapportering for 2019

Følgende skjema fylles ut og legges ved Altinn-rapporten:

Frist for rapportering: 1. april 2020

Søkere bes orientere seg om nye krav til rapportering (gjeldende for rapporteringsåret 2020) som er beskrevet i regelverk av 19. desember 2019, samt i tilskuddsbrev ved tildeling.

Først publisert: 03.01.2019 Sist faglig oppdatert: 20.01.2020

Kontakt

Bettina.Kavli@helsedir.no