Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Søknadsfrist 24. januar 2019 (utløpt)

​Søke på tilskudd

Følgende skjema skal fylles ut og legges ved Altinn-søknaden:

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Rapportering for 2018

Rapporteringsfrist: 1. april 2019
Det skal rapporteres på måloppnåelse, se regelverket pkt. 11.

Bakgrunn

I St. meld. nr. 35 (2006-2007) «Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester» identifiserer Regjeringen et behov for å øke tilgangen på tannleger med dobbeltkompetanse til vitenskapelige stillinger ved universitetene og ved kompetansesentrene. I 2008 ble det etablert en tilskuddsordning som skulle legge til rette for at tannleger kunne ta spesialistutdanning og Ph.d.-utdanning som et integrert løp. I 2018 var det tatt opp nær 40 kandidater i ordningen. Det vil ikke tas opp nye kandidater i 2019 i påvente av at ordningen skal evalueres i 2020.

Mål for ordningen

Ordningen skal bidra til å øke antall tannleger med dobbeltkompetanse ved universitetetene, kompetansesentrene og i tannhelsetjenesten. Ordningen skal bidra til at flere tannleger velger et integrert kortere løp for å oppnå dobbeltkompetanse.

Målgruppe

Målgruppen er befolkningen med behov for spesialiserte tannhelsetjenester, de odontologiske lærestedenes, de regionale kompetansesentrenes og tannhelsetjenestens behov for personell med dobbeltkompetanse.

Kriterier for måloppnåelse

 • Antall kandidater som er tatt opp til dobbeltkompetanseutdanning
 • Antall kandidater som har fullført integrert dobbeltkompetanseutdanning innenfor de fastsatte tidsangivelser for den enkelte disiplin

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • Kvantifiserbare tildelingskriterier
 • Skjønnsmessig vurdering 

Presisering av tildelingskriteriene

Tilskuddsmidlene tildeles i henhold til avtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Tilskuddet skal bidra til lønn under utdanning og beregnes på bakgrunn av en stykkprissats per kandidat/per mnd. under dobbeltkompetanseutdanning. Størrelsen på tilskuddet tilsvarer halvparten av Kunnskapsdepartementets/Forskningsrådets satser for stipendiatstillinger i søknadsåret. Den andre halvparten dekkes av Kunnskapsdepartementet. Årlig sats for doktorgradsstipend 2019 er: kr 1 095 000, som tilsvarer kr 45 625 i månedlig sats.

Det tas ikke opp nye kandidater i ordningen i 2019.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal blant annet inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere.

Følgende skal oppgis i søknaden: 

 • Antall kandidater som er under utdanning det kalenderåret det søkes støtte for
 • Antall kandidater som tas opp i høstsemesteret
 • Antall kandidater som slutter i løpet av vårsemesteret 

Regelverk: Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger (PDF)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 24. mai 2019

Først publisert: 04.03.2019