Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Søknadsfrist 04. februar 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 60 millioner kr til de to tilskuddsordningene Spesialistutdanning av tannleger og Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Referanse for begge ordningene: kap.post 0770.70 tannhelse, Prop. 1S (2019-2020) Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Ordningen skal bidra til å øke antall tannleger med dobbeltkompetanse ved universitetene, kompetansesentrene og i tannhelsetjenesten. Ordningen skal bidra til at flere tannleger velger et integrert kortere løp for å oppnå dobbeltkompetanse.

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Søknaden består av Altinn-skjema og mal-vedlegg til søknad 2020 (xlsx)

Tildelingskriterier

Søkere bes om å gjøre seg kjent med tildelingskriteriene i regelverket.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 3. april 2020, om mulig tidligere.

Ubrukte midler

Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet «Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet» (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.

Rapportering

Frist for rapportering for 2019: 31. mars 2020

Det skal rapporteres på måloppnåelse, se regelverket pkt. 11.

Mal-rapportering-2019 (xlsx) legges ved Altinn-rapporten:

Først publisert: 02.01.2019 Sist faglig oppdatert: 12.03.2020

Kontakt

Bettina.Kavli@helsedir.no