Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse, rus og vold

Rekruttere, beholde og utvikle personell

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse

Kompetansetiltak til ansatte innen psykisk helse og rusproblematikk gjennom kompetanse- og innovasjonstilskuddet

 

Kommuner
 • Skal styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.
 • Les mer om kompetanse- og innovasjonstilskuddet
Etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helseInstitutter og foreninger
 • Skal bidra til økt kompetanse i psykisk helse, og retter seg mot institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse.
 • Instituttene og foreningene tilbyr i stor grad videreutdanning som et ledd i spesialistutdanningen, særlig for leger og psykologer.
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og ungeUtvalgte universiteter og høgskoler
 • Praksisnær videreutdanning rettet mot kommunalt ansatte med helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning med relevante arbeidsoppgaver inn mot fagområdet.
 • Formålet er økt kunnskaps- og kompetanseheving i kommunenes tverrfaglige psykososiale arbeid overfor barn og unge i alderen 0-23 år og deres familie.
Opplæring i og spredning av rask psykisk helsehjelpKommuner, interkommunale selskap
 • Skal stimulere kommuner til utvikling av lavterskel behandlingstilbudet Rask psykisk helsehjelp, som en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse.
   
Stimuleringstiltak for psykologer Universitet
 • Etablert for å bedre tilgangen på kvalifiserte søkere til stillinger med krav om klinisk og forskningsmessig kompetanse ved universiteter, høyskoler og i helse- og omsorgstjenesten.
 • Avsluttet

Brukermedvirkning, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Legge til rette for teamorganisering i tjenester ACT-team/FACT-teamKommuner
 • Aktivt oppsøkende behandlingsteam (FACT- og ACT-team) til mennesker med alvorlig psykisk lidelse.

Kommunal sektor som forskningsaktører, fagutviklings- og opplæringsarena

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Driftstilskudd til ulike kunnskaps- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenestenKunnskaps- og kompetansesentre
 • De fire regionale allmennmedisinske forskningssentre (AFE), Nasjonalt senter for legevaktsmedisin (NKLM), Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
 • De syv regionale kompetansesentre på rus (KoRus), de tre regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU), Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUPSør-øst)
 • De fem regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Nasjonalt kunnskapssenter om vold ogtraumatisk stress (NKVTS), Nasjonalt senter for selvmordsforskning (NSSF), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Ledelse, samhandling og planlegging 

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Finansiering av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestenHandelshøyskolen BI
 • Utdanningen er på 30 studiepoeng og på mastergradsnivå.
 • Målgruppen er ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Først publisert: 20.12.2021 Siste faglige endring: 09.02.2024 Se tidligere versjoner