Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

ACT-, FACT- og FACT ung-team

ACT og FACT er modeller for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en tilpasning av ACT-modellen.

ACT står for Assertive Community Treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

ACT-teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. Modellen er utprøvd i mange land med gode resultater for målgruppen, også i Norge.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland og er i mindre grad fulgt av forskning.

FACT ung er en tilpasning av FACT-modellen og retter seg mot ungdom mellom 12- 25 år. FACT ung er også utviklet i Nederland, der ett team skal gi alle tjenester til ungdommen. FACT ung ble utredet i 2021, se rapport (napha.no) 

For mer informasjon, se FACT ung (napha.no).

Evalueringsrapporter

ACT-team

Rapport: Utprøving av ACT-team i Norge (rop.no, PDF)

Hovedpunkter i rapporten:

 • ACT-teamene har lykkes i å rekruttere målgruppen, og de dekker en befolkning på 800 000
 • Nedgang i bruk av tvang med færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern og sterk reduksjon i antall oppholdsdøgn på tvang (fra 11 500 til 5 200 oppholdsdøgn)
 • Sterk reduksjon i antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern og særlig for personer med mange innleggelser før inntak i ACT-team
 • Færre har alvorlige psykiatriske og depressive symptomer
 • Færre har alvorlig selvmordsrisiko
 • Færre har problemfylt bruk av rusmidler
 • Brukerne sier at har bedre helse, og at de er mer fornøyd med ACT enn tidligere behandling
 • Pårørende er fornøyd

FACT-team

Rapport: Evaluering av FACT-team i Norge (rop.no, PDF)

Hovedpunkter i rapporten:

 • Det var like mange innleggelser i psykisk helsevern etter inntak i FACT, men innleggelser og oppholdsdøgn på tvang er nesten halvert sammenlignet med to år før inntak. Antallet oppholdsdøgn totalt var redusert med 33 prosent etter inntak i FACT.
 • Brukerne synes FACT-teamet er bedre enn tidligere tjenester de har fått. Fleksibilitet og langvarige relasjoner til de teamansatte er viktige grunner til dette.
 • Pårørende er fornøyde med denne måten å organisere hjelpen på. De opplever at teamet bidrar til bedre tilgjengelighet og bedre kontinuitet, men etterlyser mer opplæring og støtte i pårørenderollen. Flere pårørende etterlyser også utvidet åpningstid for teamene.
 • Ansatte i teamene mener at brukerne får bedre oppfølging gjennom FACT-modellen. De trekker særlig frem tverrfagligheten som bidrar til å styrke den faglige kvaliteten i tilbudet.
 • Kommunene opplever at FACT-teamene gjør avstanden til spesialisthelsetjenesten kortere, mens spesialisthelsetjenesten opplever at teamene bidrar til at pasientene i større grad blir fulgt opp etter utskrivelse og får nødvendige tjenester i kommunene.
 • FACT/ACT-team sikrer kontinuitet i behandling og oppfølging. Teamene har like god effekt i rurale strøk som i tettbygde strøk.
 • Det anbefales noen tilpasninger av modellen, blant annet bredere målgruppe og bedre samhandling og oppfølging i krisesituasjoner.

ACT- og FACT-håndbok

Kommunene og spesialisthelsetjenesten samarbeider tett i både ACT- og FACT-teamene, og behandlingsfilosofien i denne type oppsøkende virksomhet er å ha fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet. Det finnes i dag ACT-team i alle helseregioner og flere FACT-team er under etablering i Norge.

Stort potensiale for flere team

Rapport: Potensialet for ACT og FACT i Norge (rop.no, PDF)

På oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet NAPHA og NKROP i 2017 en rapport som konkluderer med at potensialet for flere ACT- og FACT-team i Norge er stort, også i mindre tett befolkede områder. 94 prosent av befolkningen kan nås av slike team. Med unntak av regioner med færre innbyggere enn 15 000 innbyggere, vil ACT og/eller FACT-team kunne etableres i hele landet. Befolkningsgrunnlag og reiseavstand synes ikke å være en stor barriere. Om lag 26 000 personer har behov for et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Etablering av flere ACT-team og FACT-team bør skje gjennom omstilling av de eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenestene. 

Bruker spør bruker-rapport om ACT-team

Bruker spør bruker-rapport om ACT-team (PDF)

Bruker spør bruker-rapporten viser at brukere med alvorlige psykiske helseutfordringer og sammensatte tjenestebehov er godt fornøyde med hjelpen de får fra oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), som tilbyr oppfølging og behandling i lokalsamfunnet.

Hovedfunnene er at brukernes erfaringer med ACT er positive. De norske ACT-brukerne var mer tilfredse enn brukere av ordinære tjenester og ACT-brukere i flere andre land. De opplevde ikke hjelpen som påtrengende og ønsket seg heller mer kontakt enn mindre. Relasjonen til nærmeste behandler ble oppgitt å være svært god, ikke minst med tanke på den type problematikk brukergruppen strever med.

Brukerne rapporterte høy tilfredshet med de spesifikke arbeidsmetodene i ACT, som å møtes hjemme/ute i stedet for i helsetjenesten, å forholde seg til et flere i teamet og ikke bare én behandler, og å motta alle eller de fleste tjenestene fra ett team i stedet for å måtte søke hjelp hos flere ulike instanser. De var altså i hovedsak godt fornøyd med de sidene ved ACT-modellen som er annerledes enn i de ordinære helse- og omsorgstjenestene.

Tilskudd

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Individuell jobbstøtte (IPS)

Se artikkel om individuell jobbstøtte (IPS).

Først publisert: 13.02.2015 Sist faglig oppdatert: 27.01.2022 Se tidligere versjoner