ACT- og FACT-team

ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en tilpasning av ACT-modellen.

ACT står for Assertive Community Treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

ACT-teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. Modellen er utprøvd i mange land med gode resultater for målgruppen, også i Norge.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland og er i mindre grad fulgt av forskning.

Helsedirektoratet har pålagt helsetjenestene å kartlegge GAF (Global funksjonsskåring og kartlegger psykisk symptombelastning og sosial og yrkesmessig fungering for pasienter i psykisk helsevern ved oppstart og avslutning av behandling. Intensjonen har vært å følge med på og kartlegge hvordan pasientens symptomer og funksjonsnivå endrer seg som følge av behandlingen.

Det har imidlertid vist seg at de psykometriske egenskapene til GAF er for dårlige. GAF er dessuten et for lite treffsikkert mål til at det forsvarer den tidsbruken det krever i tjenestene. Forskningsresultater på grunnlag av GAF-målinger vil av samme grunn også kunne bli usikre. Samtidig er Helsedirektoratet blitt gjort kjent med at det kan være opphavsrettslige spørsmål knyttet til bruken av GAF. Etter en samlet vurdering har Helsedirektoratet derfor kommet frem til at vi ikke lenger kan anbefale bruken av GAF som måleinstrument i psykisk helsevern.

Evalueringsrapport

Evalueringsrapport: Utprøving av ACT-team i Norge (PDF)

Hovedpunkter i rapporten

  • ACT-teamene har lykkes i å rekruttere målgruppen, og de dekker en befolkning på 800 000
  • Nedgang i bruk av tvang med færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern og sterk reduksjon i antall oppholdsdøgn på tvang (fra 11 500 til 5 200 oppholdsdøgn)
  • Sterk reduksjon i antall oppholdsdøgn i psykisk helsevern og særlig for personer med mange innleggelser før inntak i ACT-team
  • Færre har alvorlige psykiatriske og depressive symptomer
  • Færre har alvorlig selvmordsrisiko
  • Færre har problemfylt bruk av rusmidler
  • Brukerne sier at har bedre helse, og at de er mer fornøyd med ACT enn tidligere behandling
  • Pårørende er fornøyd

ACT- og FACT-håndbok

Kommunene og spesialisthelsetjenesten samarbeider tett i både ACT- og FACT-teamene, og behandlingsfilosofien i denne type oppsøkende virksomhet er å ha fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet. Det finnes i dag ACT-team i alle helseregioner og flere FACT-team er under etablering i Norge.

Stort potensiale for flere team

Rapport: Potensialet for ACT og FACT i Norge (PDF, rop.no)

På oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet NAPHA og NKROP i 2017 en rapport som konkluderer med at potensialet for flere ACT- og FACT-team i Norge er stort, også i mindre tett befolkede områder. 94 prosent av befolkningen kan nås av slike team. Med unntak av regioner med færre innbyggere enn 15 000 innbyggere, vil ACT og/eller FACT-team kunne etableres i hele landet. Befolkningsgrunnlag og reiseavstand synes ikke å være en stor barriere. Om lag 26 000 personer har behov for et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Etablering av flere ACT-team og FACT-team bør skje gjennom omstilling av de eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenestene. 

Bruker spør bruker-rapport om ACT-team

Bruker spør bruker-rapport om ACT-team (PDF)

Bruker spør bruker-rapporten viser at brukere med alvorlige psykiske helseutfordringer og sammensatte tjenestebehov er godt fornøyde med hjelpen de får fra oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), som tilbyr oppfølging og behandling i lokalsamfunnet.

Hovedfunnene er at brukernes erfaringer med ACT er positive. De norske ACT-brukerne var mer tilfredse enn brukere av ordinære tjenester og ACT-brukere i flere andre land. De opplevde ikke hjelpen som påtrengende og ønsket seg heller mer kontakt enn mindre. Relasjonen til nærmeste behandler ble oppgitt å være svært god, ikke minst med tanke på den type problematikk brukergruppen strever med.

Brukerne rapporterte høy tilfredshet med de spesifikke arbeidsmetodene i ACT, som å møtes hjemme/ute i stedet for i helsetjenesten, å forholde seg til et flere i teamet og ikke bare én behandler, og å motta alle eller de fleste tjenestene fra ett team i stedet for å måtte søke hjelp hos flere ulike instanser. De var altså i hovedsak godt fornøyd med de sidene ved ACT-modellen som er annerledes enn i de ordinære helse- og omsorgstjenestene.

ACT-magasin

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus og psykisk lidelse har på oppdrag fra Helsedirektoratet utgitt et magasin om brukeres bedringshistorier. 

I magasinet kan du lese om hvordan brukere har opplevd behandling og oppfølging fra ACT-team. Brukerne forteller om sin egen bedringsprosess, om framtidshåp, og om en bedre hverdag. Noen er blitt rusfrie, andre ruser seg mindre enn før. Noen er i arbeid, andre har endelig fått en hverdag som gir mer mening.

Alle brukerne forteller om mindre symptomer, økt livskvalitet og om betydningen av å få hjelp på flere livsområder samtidig, over tid og til riktig tid.

Tilskudd

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Først publisert: 13.02.2015 Sist faglig oppdatert: 21.02.2019