Etter- og videreutdanning i psykisk helse

Søknadsfrist 26. februar 2021

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Referanse: kapittel 765 post 73 St.prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet.

Beløp: ca .29 mill. kroner.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt.

Se Forskrift om tilskudd til institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse.

Mål for ordningen

Bidra til økt kompetanse i psykisk helse gjennom etter-, videre- og spesialistutdanningstiltak.

Målgruppe

Mennesker med psykiske lidelser.

Hvem kan søke?

Det kan gis tilskudd til institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse.

  Søknadens form og innhold

  En søknad om tilskudd skal sendes Helsedirektoratet på fastsatt skjema via Altinn. Søknaden skal sendes innen fristen som fremgår i utlysingen av tilskuddsordningen.

  Søknaden skal:

  1. angi søkers kontaktinformasjon
  2. beskrive tiltak det søkes om tilskudd til, med mål og fremdriftsplan
  3. angi søknadsbeløp
  4. inneholde et budsjett for tiltaksperioden
  5. angi tilskudd søkeren har fått innvilget eller har søkt om fra andre instanser
  6. angi egenfinansiering av tiltaket
  7. beskrive søkerens organisasjonsform med fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner
  8. angi eventuelt samarbeid med andre aktører om gjennomføringen av tiltaket
  9. oppgi planlagte interne og eksterne kontrolltiltak for å sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
  10. dersom søkeren fikk tilskudd foregående år, dokumentere at rapporteringen fra foregående år er godkjent

  Tildelingskriterier

  Tildelingen er basert på en skjønnsmessig vurdering.

  Det tas forbehold om bevilgningens størrelse og antallet søknader ved fastsetting av tilskuddets størrelse. Det kan ikke forventes fullfinansiering, særlig ikke for tilskuddsmottagere som har andre inntektskilder.

  Prioritering institutter og profesjonsforeninger:

  1. Tiltak som er direkte nødvendige som ledd i spesialistutdanning / videreutdanning er prioritert og etterutdanning av lengre varighet (mer enn 2-3 dagers enkeltstående konferanser), eks. kombinasjon av teoriundervisning og veiledning over en periode.
  2. Geografiske områder med underdekning av fagpersonell er prioritert.

  Søknadsbehandling

  Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen kan ta noe tid. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

  Forventet ferdig saksbehandlet: Ultimo april 2020.

  Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

  Rapportering

  Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

  Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vil motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

  Kontakt

  Jin Marte Øvreeide - jin.marte.ovreeide@helsedir.no

  Først publisert: 04.03.2019 Sist faglig oppdatert: 20.01.2020