Etter- og videreutdanning i psykisk helse

Søknadsfrist 28. februar 2019 (utløpt)

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. 

Se Forskrift om tilskudd til institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse.

Mål for ordningen

Bidra til økt kompetanse i psykisk helse gjennom etter-, videre- og spesialistutdanningstiltak.

Målgruppe

Mennesker med psykise lidelser.

Tildelingskriterier

Tildelingen er basert på en skjønnsmessig vurdering.

Det tas forbehold om bevilgningens størrelse og antallet søknader ved fastsetting av tilskuddets størrelse. Det kan ikke forventes fullfinansiering, særlig ikke for tilskuddsmottagere som har andre inntektskilder.

Prioritering institutter og profesjonsforeninger:

 1. Tiltak som er direkte nødvendige som ledd i spesialistutdanning / videreutdanning er prioritert og etterutdanning av lengre varighet (mer enn 2-3 dagers enkeltstående konferanser), eks. kombinasjon av teoriundervisning og veiledning over en periode.
 2. Geografiske områder med underdekning av fagpersonell er prioritert.

Søknadens form og innhold

En søknad om tilskudd skal sendes Helsedirektoratet på fastsatt skjema via Altinn. Søknaden skal sendes innen fristen som fremgår i utlysingen av tilskuddsordningen.

Søknaden skal:

 1. angi søkers kontaktinformasjon
 2. beskrive tiltak det søkes om tilskudd til, med mål og fremdriftsplan
 3. angi søknadsbeløp
 4. inneholde et budsjett for tiltaksperioden
 5. angi tilskudd søkeren har fått innvilget eller har søkt om fra andre instanser
 6. angi egenfinansiering av tiltaket
 7. beskrive søkerens organisasjonsform med fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner
 8. angi eventuelt samarbeid med andre aktører om gjennomføringen av tiltaket
 9. oppgi planlagte interne og eksterne kontrolltiltak for å sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
 10. dersom søkeren tikk tilskudd foregående år, dokumentere at apporteringen fra foregående år er godkjent

Søknadsbehandling

 • Søknadene skal behandles av: Helsedirektoratet
 • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Det sendes ut brev til alle søkerne
 • Forventet ferdig saksbehandlet: Medio april 2019

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises, for øvrig gjelder forvaltningsloven.

Først publisert: 04.03.2019