Etablering og drift av rask psykisk helsehjelp

Søknadsfrist 20. februar 2019 (utløpt)
 • Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.
 • Søknadene forventes å være ferdig behandlet innen utgangen av mars 2019

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet. Last ned regelverket i fulltekst (PDF).

Bakgrunn

Rask psykisk Helsehjelp (RPH)  ble etablert som et pilotforsøk i 2012. Pilotforsøket ble evaluert av Folkehelseinstituttet, og evalueringen viste at RPH fungerer etter målsetningen om å være et lavterskeltilbud som øker tilgangen på evidensbasert behandling.

Evalueringsrapporten er tilgjengelig her (fhi.no).

Det er et nasjonalt mål at helsetjenestene skal bli mer kunnskapsbaserte. Det behov for utbygging- og spredning av kommunale tilbud til personer med milde- til moderate psykiske helseplager, og helsemyndighetene vil understøtte utbredelsen av dokumentert effektive arbeidsmåter som rask psykisk helsehjelp.

Kommunene er helt sentrale for å lykkes på rus- og psykisk helsefeltet, og myndighetene ønsker blant annet et styrket lavterskeltilbud i kommunene. Det er derfor et mål at det etableres flere lavterskeltiltak etter modell av Rask psykisk helsehjelp da dette er kunnskapsbaserte tiltak som gir økt tilgang og tilgjengelighet til behandling for befolkningen.

Vi oppfordrer nye kommuner/interkommunale samarbeid om å søke.

Mål for ordningen

Økt tilgang til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud i primærhelsetjenesten etter modell av pilotforsøket "Rask psykisk helsehjelp" for personer med ulike typer angst og/eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med begynnende rusproblemer eller søvnproblemer i tillegg.

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er mennesker over 16 år som har ulike typer angst og/eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer og/eller begynnende rusmiddelproblemer i tillegg.

Kriterier for måloppnåelse

At tilbudet er etablert som et lavterskeltilbud i henhold til målet

 • Gis det tilbud til brukere uten henvisning?
 • Er tilbudet er gratis?
 • Deltar ansatte på videreutdanning i kognitiv terapi?

Grad av tilgjengelighet

 • Antall henvendelser
 • Antall som vurderes å være i målgruppen
 • Antall som vurderes å være utenfor målgruppen
 • Antall som vurderes å ha problemer med rusmidler
 • Antall påbegynte behandlinger
 • Antall fullførte behandlinger
 • Antall brukere som har fått veiledet selvhjelp eller annen lavintensbehandling
 •  
 • Ventetid fra henvendelse til behandlingsstart

Resultatmålinger

 • Antall brukere som er i arbeid når behandlingen starter og når behandlingen avsluttes.
 • Antall brukere som er sykemeldt/friskmeldes.
 • Antall brukere som har fått lettet symptomtrykk

Beskrivelse av samarbeid med fastleger, psykisk helse, rustjenester,øvrige kommunale tjenester, DPS/ øvrig spesialisthelsetjeneste, NAV, arbeidsgivere m.v.

Tildelingskriterier

Tilskuddet skal bidra til å øke det samlede tilbudet innen psykisk helse og rus i kommunen. Helsedirektoratet vil derfor legge vekt på den kommunale egeninnsatsen i form av faste stillinger inn i prosjektet. Videre vil det bli lagt vekt på om kommunen har en klar strategi/plan for implementering av tiltaket i ordinær drift. Det forutsettes at tiltaket forankres på politisk nivå og innarbeides i kommunens planer.

Helsedirektoratet vil også vurdere planlagt størrelse og dimensjonering av tjenesten i forhold til befolkningsgrunnlag i opptaksområdet.

I tillegg til driftsstøtte vil helsedirektoratet sørge for tilbud om videreutdanning i kognitiv terapi. Alle som skal jobbe i Rask psykisk helsehjelp må gjennomføre videreutdanningen.

De ansatte i pilotene må ha minimum 3 årig helse/ sosialfaglig høgskoleutdanning. Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en fordel. Det skal være psykolog tilknyttet Rask psykisk helsehjelp. 

Tilskuddssum:

Det kan tildeles inntil 1 500 000 mill. første driftsår. Støtten er bevilget til etablering/implementering av RPH med 400 000 kroner og inntil 2 årsverk med 550 000 kr. Pr årsverk. Etableringsstøtten gis kun for 1 år.

Ved 2. års tildeling videreføres rekrutteringstilskuddet med inntil 500 000 kroner pr. årsverk, maksimalt inntil 1 mill.

Ved 3. års tildeling videreføres rekrutteringstilskuddet med inntil 400 000 kroner pr. årsverk, totalt 800 000 kroner.

Det forventes at kommunen bidrar med faste stillinger inn i tiltaket og at kommunens bidrag til driften økes i etableringsperioden.

Tilskuddsordningen er under omlegging. For tiltak som har mottatt tilskudd i 2016 og tidligere vil som en overgangsordning kunne motta tilskudd i 3 år i tråd med gammelt regelverk med følgende maksimumsbeløp:

​1. driftsår ​2. driftsår ​3.driftsår 
​Inntil 1 700 000 ​Inntil 1 400 000 ​ Inntil 1 000 000

Pilotforsøket Rask psykisk helsehjelp er evaluert av Folkehelseinstituttet.

Kommuner som ønsker å knytte seg til Rask psykisk helsehjelp som allerede er etablert i nærliggende kommune, kan søke om midler til årsverk for å utvide den etablerte tjenestens opptaksområde/ danne interkommunale tilbud for Rask psykisk helsehjelp.

Tilskuddet tildeles for 1 år av gangen, med forbehold om Stortingets behandling av de årlige statsbudsjettene.

Tillegg og presiseringer

Det oppfordres til samarbeid på tvers av kommunegrenser/bydelsgrenser. Interkommunale selskap kan søke om tilskudd for å etablere tjenesten på tvers av kommunegrensene. Søknaden må ha én ansvarlig avsender selv om det er inngått samarbeid med andre kommuner/bydeler.

Det forventes at kommunen bidrar med faste stillinger inn i tiltaket, og at kommunens bidrag til driften av tiltaket økes i etableringsperioden.

Helsedirektoratet vil i tillegg til driftsstøtte sørge for videreutdanning i kognitiv terapi. Videreutdanningen gjennomføres i løpet av første driftsår, og består av 13 samlinger over 2 - 3 dager. Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT) har for tiden ansvaret for å gjennomføre videreutdanningen. Vurderinger knyttet til godkjenning av kvalifikasjonskrav for å delta på videreutdanningen gjøres av NFKT.

Helsedirektoratet har utarbeidet veiledende materiell for pilotkommunene. Dette skal være en støtte i etableringen av Rask psykisk helsehjelp.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA) arrangerer nettverkssamlinger for kommuner som har etablert, eller er i ferd med å etablere RPH.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Søknaden skal inneholde:

Søknaden skal være kortfattet og all relevant dokumentasjon som underbygger søknaden skal vedlegges.

Søknaden må inneholde opplysninger som gjør det mulig å vurdere søknaden i forhold til tilskuddsmottakergruppe og tildelingskriterier (regelverkets punkt 4 og 7).

Søker skal gi opplysninger om:

 • søkerorganisasjonen

 • tiltak/aktivitet

 • søknadssum

 • finansieringsplan samt referansenummer/saksnummer fra eventuelle tidligere søknader.

For prosjekter skal prosjektplan for hele prosjektperioden vedlegges.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilsagns- eller avslagsbrev. 

Kjennetegn ved Rask psykisk helsehjelp-modellen

Kognitiv terapi

Hjelpen gis av tverrfaglige team, og det er psykolog tilknyttet hvert team. Til​budet baserer seg på kognitiv terapi, og følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være veiledning i forbindelse med bruk av selvhjelpsmateriell. De neste trinnene kan bestå av telefonkonsultasjon, gruppetilbud i form av mestringskurs eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet.

Alle som jobber med rask psykisk helsehjelp har gjennomført en videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT). Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) arrangerer nasjonale og regionale nettverkssamlinger som en videreføring av opplæringen.

Lett tilgjengelig og uten henvisning

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å øke andelen av mennesker med psykiske lidelser som søker, og mottar, profesjonell hjelp. Behandlingen skal redusere symptomene og styrke både funksjonen og livskvaliteten for de som mottar hjelp. Hjelpen skal være lett tilgjengelig, gratis, og det kreves ikke legehenvisning. Det er imidlertid viktig med tett samarbeid med fastlege og øvrige relevante instanser.

Britisk modell – IAPT

Rask psykisk helsehjelp er bygd på den britiske modellen IAPT (Improving Access to Psychological Therapies). I Storbritannia er IAPT en nasjonal satsning for å gjøre behandling av angst og depresjon raskt tilgjengelig for befolkningen og resultatene har vært gode.