Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskuddet

Tilskuddsordningen Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd videreføres i 2023 med revidert regelverk under det nye navnet Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd. Kompetanse- og innovasjonstilskuddet har gjennom mange år vært et sentralt tiltak i Kompetanseløft-satsingene.

Formålet med kompetanse- og tjenesteutviklingstilskuddet er å bidra til å redusere personellmangelen i omsorgstjenesten, for å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode omsorgstjenester, inkludert psykisk helse og rusarbeid. Dette handler i hovedsak om å øke tilgangen på relevant fagutdannet personell gjennom å prioritere grunn- og videreutdanning av ansatte i tjenestene, og å organisere tjenestene, oppgavene og ansvaret i tjenestene på en måte som sikrer best utnyttelse av tilgjengelig personell. Det skal i tillegg fortsatt gis anledning for tilskudd til BPA-opplæring og gjennomføring av den statlige ABC-opplæringen. 

Innretningen på ordningen ble endret i 2023, fra et kompetanse- og innovasjonstilskudd til et kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd.           

De fleste av landets kommuner får tilskudd til kommunal kompetanse- og innovasjontilskudd til kommunal kompetanse- og tjenesteutvikling.

Mål for ordningen

Målet er å bidra til å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning i omsorgstjenesten, og legge til rette for en bærekraftig omsorgstjeneste.

Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov, i tråd med tillitsreformen. Videre skal midlene bidra til at kommunene organiserer tjenester, oppgaver og ansvar på en måte som sikrer best mulig utnyttelse av tilgjengelig personell og kompetanse. Strategisk kompetanseplanlegging er en viktig forutsetning for dette arbeidet.

Delmål:

  • Kompetanseheving i form av grunn- og videreutdanning.
  • Kompetanseheving i form av etterutdanning i tråd med nasjonale satsninger på BPA- og ABC-opplæring.
  • Bidra til at kommuner over hele landet har mulighet til å etablere praksisplasser med kompetente veiledere for helse- og sosialfagsstudenter.
  • Tjenesteutvikling og implementering av de gode løsningene på tvers av kommunene, jf. nasjonale satsninger som tillitsreformen, redusere deltid, frikommune-forsøket, TØRN mv., tilpasset lokale behov.

Tilskuddsordningen inngår i Kompetanseløft 2025 og Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten.

Målgruppen er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler). Den endelige målgruppen er brukere av den kommunale omsorgstjenesten og deres pårørende.

Forvaltning av tilskuddene

Kommuner kan velge å utvikle tiltak og tjenester i samarbeid med andre kommuner, helseforetak, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, frivillig sektor eller andre aktører. Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal stå som søker for prosjektet i sin helhet.

Fylkeskommunene kan kun søke om tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet.

Først publisert: 20.12.2021 Siste faglige endring: 16.11.2023 Se tidligere versjoner