Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning

ingress

Søknadsfrist 11. februar 2019 (utløpt)

Mål og målgruppe for ordningen

Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving hos personell som yter tjenester til personer med utviklingshemming. Direkte målgruppe for tiltaket er ansatte i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med utviklingshemming. Endelig målgruppe er personer med utviklingshemming.

Tildelingskriterier

 • Prosjekter som vurderes å kunne styrke fag- og tjenesteutvikling og/eller kompetanseheving i tjenestene prioriteres.
 • Prosjekter som bidrar til etablering av faglige nettverk for fag- og tjenesteutvikling prioriteres.
 • Helsedirektoratet kan ta hensyn til geografisk fordeling av midlene.
 • Kommuner som får innvilget tilskudd forplikter seg til bidra til spredning av resultatene etter nærmere avtale.
 • Tilskudd tildeles for øvrig etter en skjønnsmessig vurdering ut fra kriteriene i regelverket.
 • Søknader under kr. 20 000,- innvilges ikke.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. 
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • egenfinansiering

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet

 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet

 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskuddsbrev med innvilgelse eller brev med avslag.

 • Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Helsedirektoratet vil involvere Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) i søknadsbehandlingen ved behov.

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 1. april 2019. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.