Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Søknadsfrist 01. mars 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om ordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket.

Beløp: 7,5 millioner kr i 2020

Referanse: kap. 761, post 67, Prop1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving hos personell som yter tjenester til personer med utviklingshemming.

Direkte målgruppe for tiltaket er ansatte i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med utviklingshemming. Endelig målgruppe er personer med utviklingshemming.

Hvem kan søke?

Kommuner

Merk: For sammenslåtte kommuner: nye kommuner per 1.1.2020 søker om tilskudd med nytt organisasjonsnummer fra 2020.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Tildelingskriterier

Prosjekter som vurderes å kunne styrke fag- og tjenesteutvikling og/eller kompetanseheving i tjenestene prioriteres. Prosjekter som bidrar til etablering av faglige nettverk for fag- og tjenesteutvikling prioriteres. Kommuner som får innvilget tilskudd forplikter seg til å bidra til spredning av resultatene etter nærmere avtale. Det innvilges ikke tilskudd til søknader under kr. 20000. Helsedirektoratet kan ta hensyn til geografisk fordeling av midlene.

Søknadene vurderes etter skjønnsmessige kriterier som er nærmere beskrevet i vedlagt regelverk.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 4 uker etter søknadsfristen.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

For sammenslåtte kommuner:

Inkluder eventuelle ubrukte midler fra alle tiltak i opphørt(e) kommune(r) som har fått innvilget tilskudd over tilskuddsordningen. Dette gjelder også i de tilfeller der videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått kommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet:

For sammenslåtte kommuner: den opphørte kommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt kommune.

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Rapporter på tilskudd (Altinn)

Oversikt over innvilget tilskudd i 2019

 

Først publisert: 02.01.2019