Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknadsfrist 01. mars 2020 (utløpt)

Søke og rapportere om tilskudd​

Søknadsskjema og rapporteringsskjema finnes hos de utvalgte statsforvalterembeter og sendes til følgende statsforvalterembeter:

 • Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland og Buskerud
 • Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
 • Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Møre og Romsdal og Trøndelag
 • Nordland, Troms og Finnmark

Statsforvalterembetene kunngjør forventet tidspunkt for ferdigbehandling av søknadene.

Kontakt statsforvalterembetet som behandler søknader for ditt fylke, Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling (KLB), eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket for råd og veiledning. 

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (pdf).

Det er i 2020 bevilget 14 mill. kroner i Prop. 1 S (2019-2020) på kapittel 761 post 67 til ordningen. Ordningen forvaltes av utvalgte statsforvalterembeter.

Mål for ordningen

Målet med ordningen er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg uavhengig av diagnose, samt bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.

Tilskuddet forvaltes av fylkesmannen i et samarbeid med de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling.

Målgruppe

Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.

Hvem kan søke?

Kommuner.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Søknaden skal inneholde:  

 • beskrivelse av prosjektet / tiltaket

 • budsjett

 • eventuelle samarbeidspartnere

Søknaden må beskrive:

 • prosjektets målgruppe

 • hovedmål og resultatmål

 • fremdriftsplan, inkludert relevante milepæler

 • samarbeidsparter og ansvarfordeling

 • plan for videreføring av tiltakene etter endt prosjektperiode

 • plan for evaluering; metode, tidspunkt og antatte kostnader

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres og beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering. Ved behandling av søknaden vil blant annet følgende forhold bli vurdert:

 • hvordan prosjektet vurderes å være i tråd med målet for ordningen, og hvordan det sannsynliggjør at tiltakene bidrar til å nå målet
 • hvordan prosjektet er med på å styrke kvaliteten i tjenestene gjennom god fagutvikling og kompetanseheving med overføringsverdi til andre kommuner
 • hvordan prosjektet er forankret i kommunen
 • der det er aktuelt: hvordan tiltakene sees i sammenheng med: "Leve med kreft", Nasjonal kreftstrategi 2018-2022 og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, Primærhelsetjenestemeldingen, Omsorg2020 og Demensplan2020
 • hvordan prosjektet bidrar til å utvikle kompetanse på å følge opp pasienter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • hvordan prosjektet sees i sammenheng med aktiviteten i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Ved vurdering av søknadene legges det også vekt på:

 • beskrivelse av prosjektet, samarbeidspartnere, type tiltak/modell, og forventede resultater og erfaringer
 • samarbeid med de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling og etablerte fagnettverk i regionene
 • forankring i deltagende kommune(r) og hvordan tiltaket skal implementeres i ordinær drift etter at prosjektperioden er over
 • prosjektet må være i tråd med målet for ordningen og i henhold til kriteriene for måloppnåelse

Kommunen kan inngå samarbeid med andre kommuner og frivillige organisasjoner, men det er kun en kommune som kan stå som formell søker. Eventuelle samarbeidsavtale mellom kommuner og frivillige organisasjoner må legges ved søknaden.

Prosjekter som sikrer god fagutvikling, kompetanseheving og har nasjonal overføringsverdi skal prioriteres.

Søknadsbehandling

Statsforvalteren behandler søknadene.

Først publisert: 04.03.2019 Sist faglig oppdatert: 03.01.2020