Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om ordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

2,5 mill. kroner er øremerket Foreningen for barnepalliasjon.

Mål for ordningen

Øke kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom, gjennom å styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet på området. Ordningen skal bidra til å gi veiledning og støtte til pasient og pårørende. Ordningen inngår som en del av Kompetanseløftet 2025.

Hvem kan søke?

Stiftelser og organisasjoner

Søknadens innhold

Det vises til regelverket

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd gjøres etter en skjønnsmessig vurdering.

Det vises til regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Søknadsbehandlingen kan ta opptil 3 måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist som er 1. april 2021. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Først publisert: 07.01.2019 Sist faglig oppdatert: 27.01.2021 Se tidligere versjoner