Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Søknadsfrist 01. mars 2019 (utløpt)

Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom. Både den døende og nære pårørende gjennomlever tapsprosesser som har konsekvenser for den enkelte.

Mange ønsker veiledning og støtte. Frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet på området styrkes derfor, og tiltaket inngår i Kompetanseløftet 2015.

Mål for ordningen

Øke kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom, gjennom å styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet på området. Ordningen skal bidra til å gi veiledning og støtte til pasient og pårørende. Ordningen inngår som en del av Kompetanseløftet 2015.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Frivillige organisasjoner
Sekundærmålgruppe: Pasienter og pårørende

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd gjøres etter en skjønnsmessig vurdering.

​Kategori (vekting) ​Kriterier ​Forklaring
​ Prosjekt (50%)​ ​ ​Sammenheng mellom prosjektets mål og mål for tilskuddsordningen ​I hvilken grad vil prosjektet bidra til måloppnåelse for ordningen?
​Faglig forsvarlighet ​I hvilken grad er prosjektet i tråd med dagens føringer, forskning og erfaringer innen gitt fagområdet?
​Brukermedvirkning/brukerstyring I ​hvilken grad er brukerne involvert/får innflytelse i planlegging, utvikling og gjennomføring av prosjektet? I
​Søknad (30%) ​ ​Sammenheng mellom aktiviteter og mål ​I hvilken grad henger aktivitetene sammen med prosjektets mål?
​Sammenheng mellom tidsplan og aktiviteter ​I hvilken grad henger tidsplanen sammen med prosjektets aktiviteter?
​Plan for videreføring ​I hvilken grad er det tenkt hvordan resultatene kan brukes og aktivitetene kan opprettholdes over tid?
​Budsjett (20%) ​Klart og presis budsjett ​I hvilken grad gir prosjektets budsjett en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgiftene/inntektene?
​Sammenheng mellom søknadsbeløp og mål ​I hvilken grad henger budsjettet sammen med målet for prosjektet?
​Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktivitetene ​I hvilken grad henger budsjettet sammen med prosjektets aktiviteter?

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. 
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett  
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder- søster- og datterorganisasjoner)
 •  Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.
 • Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Helsedirektoratet vil ved behov konferere med aktuelle fagmiljø

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Dato for forventet ferdigbehandling av søknader er 1. april 2019.

Først publisert: 04.03.2019