Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Søknadsfrist 01. mars 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om ordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket.

Last ned regelverket i fulltekst (PDF) 

Det er i 2020 bevilget 4,5 mill. kroner i Prop. 1 S (2019-2020) på kapittel 761 post 21 til ordningen. Av disse er 2,5 mill. kroner øremerket Foreningen for barnepalliasjon.

Mål for ordningen

Øke kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom, gjennom å styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet på området. Ordningen skal bidra til å gi veiledning og støtte til pasient og pårørende. Ordningen inngår som en del av Kompetanseløftet 2020.

Hvem kan søke?

Stiftelser og organisasjoner
 

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd gjøres etter en skjønnsmessig vurdering.

​Kategori (vekting) ​Kriterier ​Forklaring
​ Prosjekt (50%)​ ​ ​Sammenheng mellom prosjektets mål og mål for tilskuddsordningen ​I hvilken grad vil prosjektet bidra til måloppnåelse for ordningen?
​Faglig forsvarlighet ​I hvilken grad er prosjektet i tråd med dagens føringer, forskning og erfaringer innen gitt fagområdet?
​Brukermedvirkning/brukerstyring I ​hvilken grad er brukerne involvert/får innflytelse i planlegging, utvikling og gjennomføring av prosjektet? I
​Søknad (30%) ​ ​Sammenheng mellom aktiviteter og mål ​I hvilken grad henger aktivitetene sammen med prosjektets mål?
​Sammenheng mellom tidsplan og aktiviteter ​I hvilken grad henger tidsplanen sammen med prosjektets aktiviteter?
​Plan for videreføring ​I hvilken grad er det tenkt hvordan resultatene kan brukes og aktivitetene kan opprettholdes over tid?
​Budsjett (20%) ​Klart og presis budsjett ​I hvilken grad gir prosjektets budsjett en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgiftene/inntektene?
​Sammenheng mellom søknadsbeløp og mål ​I hvilken grad henger budsjettet sammen med målet for prosjektet?
​Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktivitetene ​I hvilken grad henger budsjettet sammen med prosjektets aktiviteter?

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist som er 1. april 2020. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Først publisert: 07.01.2019 Sist faglig oppdatert: 08.01.2020