Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Strategier og tiltak i Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2025 skal bidra til en faglig sterk tjeneste, og sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning Prop. 1 S (2020-2021).

Prop. 1 S (2020-2021) (regjeringen.no)

Strategiområde 1: rekruttere, beholde og utvikle personell                        

Rekruttering      

 1. Tilskudd til styrking og videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 2. Prosjekt Menn i helse www.mennihelse.no 
 3. Rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunene (Prosjekt Jobbvinner)
 4. Stimuleringstiltak for psykologer "Nasjonalt rekrutteringsprogram Dobbeltkompetanse i psykologi"
 5. Tidsbegrenset tilskudd til fylkeskommunene til opprettelse av stillinger for tannlegespesialister i pedodonti. Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti

Grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte     

 1. Tilskudd til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene gjennom kompetanse- og innovasjonstilskuddet
 2. Mitt livs ABC
 3. Kurspakke for ufaglærte
 4. Vurdere virkemidler for kvalifisering av ufaglært personell i omsorgstjenesten
 5. Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC
 6. Tilskudd til Verdighetssenteret
 7. Miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang
 8. Videreutdanning i barnepalliasjon på masternivå
 9. Vurdere opplæringspakke for grunnleggende opplæring i lindrende behandling og omsorg for ansatte uten helse- og sosialfaglig utdanning
 10. Lønnstilskudd til masterutdanning i avansert klinisk sykepleie
 11. Kompetansetiltak til ansatte innen psykisk helse og rus­problematikk gjennom kompetanse- og innovasjonstilskuddet
 12. Etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse
 13. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
 14. Opplæring i og spredning av rask psykisk helsehjelp
 15. Tilskudd til kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering (inkl. oppfølging av forskrift i akuttmedisin)
 16. Spesialistutdanning av leger i allmennmedisin
 17. Videreutdanning for tannpleiere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 18. Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning
 19. Kvalifiseringsprogram for utenlandske tannleger som er bosatt i Norge og har utdanning fra land utenfor EØS-området. Kvalifiseringsprogram for tannleger utenfor EØS - UiB
 20. Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger til universitetene. Spesialistutdanning av tannleger
 21. Lønnstilskudd til tannleger som tar spesialist­utdanning og Phd-utdanning i et forkortet løp. Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger 
 22. Lønnstilskudd til spesialistkandidater. Lønn til kandidater under odontologisk spesialistutdanning

Annen kompetanseheving          

 1. Tilskudd til Senter for medisinsk etikk (SME)
 2. Satsing på etisk kompetanseheving
 3. Kompetansehevende tiltak lindrende behandling og omsorg i kommunene
 4. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom
 5. Kompetansehevende tiltak i helse- og omsorgstjenesten til personer med utviklingshemming
 6. Kompetansehevende tiltak i omsorgstjenestene til samiske brukere
 7. Tilskuddsordning til styrking og spredning av kunnskap og kompetanse om nevrologiske lidelser
 8. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt – Styrke kompetanse

Utvikling og videreutvikling av utdannings- og opplæringstilbud

 1. Vurdere behovet for desentraliserte og deltidsbaserte grunn- og videre­utdanningstilbud
 2. Inkludere i RETHOS videreutdanning for sykepleiere og  fysioterapeuter i henholdsvis jordmor­­utdanning, manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi
 3. På sikt å vurdere utarbeidelse av nasjonal retningslinje for kiropraktorutdanning i RETHOS
 4. Utrede et opplærings­program knyttet til å forebygge og avdekke vold i sykehjem og hjemmetjenester

Strategiområde 2: brukermedvirkning, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid                           

 1. Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenesten
 2. Tilskudd til innovasjon gjennom kompetanse- og innovasjonstilskuddet
 3. Legge til rette for teamorganisering i tjenester – Pilot primær­helseteam, pilot oppfølgings­team og aktivt oppsøkende behandlings (FACT- og ACT-team)
 4. Nasjonale læringsnettverk for gode pasientforløp
 5. Gjennomføre et modellutviklingsprogram "Klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten
 6. Tilskudd til Stiftelsen Livsglede for eldre
 7. Tilskuddsordning for styrking og spredning av kunnskap og kompetanse om nevrologiske lidelser
 8. Tilskudd til kommuner for å utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester

Strategiområde 3: kommunal sektor som forskningsaktør, fagutviklings- og opplæringsarena                    

 1. Driftstilskudd til ulike kunnskaps- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten
 2. Driftstilskudd til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
 3. Tilskudd til forskning og utredning vedrørende tannbehandlings-materialer:
  *Bivirkningsgruppen for odontologiske biomateriale (BVG)
  ​​​​​​​*Nordic Institute of Dental Materials (NIOM)
 4. Tilskudd til regionale odontologiske kompetansesentre, organisert av fylkeskommunene. Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentre
 5. Tilskudd til Senter for omsorgsforskning
 6. Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser for tannpleierstudenter ved Høgskolen i Innlandet
 7. Tilskudd til kommuner for å utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester
 8. Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og unge

Strategiområde 4: ledelse, samhandling og planlegging                

 1. Finansiering av Nasjonal lederutdanning for primærhelse­tjenesten
 2. Vurdere dagens virkemidler for planlegging av de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 3. Utarbeide veileder for kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenestene
 4. Vurdere virkemidler for å styrke små kommuners arbeid med å sikre tilstrekkelig kvalifisert personell.
 5. Forprosjekt tannhelsedata i KPR
 6. Kompetansetiltak til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier 

  

Først publisert: 23.12.2020 Sist faglig oppdatert: 23.12.2020