Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenestene (Tørn)

Tørn har vært et prosjekt for kommunene via KS. Fra revidert statsbudsjett 2023 er prosjektet utvidet til et program som skal dekke hele helsetjenesten.

Formål med programmet

Formålet med programmet er å legge til rette for bedre bruk av personellressursene i hele
helse- og omsorgstjenesten, gjennom forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer og
forsøk for å fremme riktig oppgavedeling på tvers og innenfor tjenesteområder, -nivåer og
virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Bruk av kombinerte stillinger, strukturert
oppgavedeling, alternative arbeidstids- eller turnusordninger, samlokalisering av tjenester og
strukturerte samarbeid er noen av områdene som vil være aktuelle for forsøk. Programmet
skal blant annet bidra til erfaringer med gode modeller for bruk av avansert klinisk sykepleie
og fagarbeidere, og til strategisk kompetansekartlegging, kartlegginger for å avdekke
variasjon, modellutprøving og prosjekter for oppgavedeling, tilbud om opplæring i metoder og
prosessledelse.

KS, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet skal sammen jobbe for å realisere programmet gjennom 3 delprogram: 

  • KS skal lede delprogrammet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  • RHF-ene skal lede delprogrammet for spesialisthelsetjenesten
  • KS har ansvar for å lede delprogrammet for samhandling mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten, i tett samarbeid med RHF-ene.

Arbeidstakerorganisasjonene involveres i delprogrammene der det vurderes som hensiktsmessig.

  • Delprogrammet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten fortsetter i sitt etablerte løp og beholder den tilknytningen til Helsedirektoratet som er etablert. Delprogrammet for spesialisthelsetjenesten skal bygge videre på pågående virksomhet som ivaretar Tørn-programmets målsetninger. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom RHF-ene avtales mellom RHF-ene.

Bakgrunn og utfordringsbilde

Helsepersonellkommisjonen foreslo å utvide Tørn til et kvalitetsutviklingsprogram som skal fremme riktig organisering og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene over hele landet (regjeringen.no). Samhandlingen innenfor og mellom de ulike delene av helse- og omsorgssektoren og strukturelle hindringer for effektiv ressursbruk skal inngå i vurderingene.

Tiltaket vil bygge på de gode erfaringene med Tørn, som er et prosjekt eid av KS, og som er
finansiert gjennom Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten (regjeringen.no) og Kompetanseløft 2025 (regjeringen.no)Tiltaket vil inngå i Bo trygt hjemme-reformen (regjeringen.no).

I årene fremover står kommunal sektor ovenfor betydelige utfordringer med å møte økt etterspørsel etter omsorgstjenester gitt tilgjengelige ressurser og kompetanse. Programmet Tørn skal bidra til å finne løsninger på disse utfordringene.

Først publisert: 20.12.2021 Siste faglige endring: 16.11.2023 Se tidligere versjoner