Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommer

Søknadsfrist 01. mars 2019 (utløpt)

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål og målgruppe for ordningen

Styrke brukerorganisasjonenes veilednings- og informasjonsarbeid for personer med nevrologiske skader og sykdommer og derigjennom bidra til å styrke brukermedvirkning. Målgruppe for tilskuddsordningen er personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Tildelingskriterier

Tilskudd tildeles etter en skjønnsmessig vurdering ut fra kriteriene i regelverket.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.    
Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder- søster- og datterorganisasjoner)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Ytterligere informasjon i regelverket.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Forventet tidspunkt for ferdigbehandling av søknader er ca 1. april 2019. 

Tildelte midler 2018

Last ned oversikt over mottakere av tilskudd i 2018 (.xlsx)