Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommer

Søknadsfrist 10. mars 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om ordningen

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Beløp til fordeling: 3 millioner kr  i 2020

Referanse: kap. 761 post 79, St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål og målgruppe for ordningen

Styrke brukerorganisasjonenes veilednings- og informasjonsarbeid for personer med nevrologiske skader og sykdommer og derigjennom bidra til å styrke brukermedvirkning. Målgruppe for tilskuddsordningen er personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Tildelingskriterier

Tilskudd tildeles etter en skjønnsmessig vurdering ut fra kriteriene i regelverket.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.    
Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder- søster- og datterorganisasjoner)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Ytterligere informasjon i regelverket.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Forventet tidspunkt for ferdigbehandling av søknader er ca 1. april 2020. 

Tildelte midler 2019

Oversikt over mottakere av tilskudd i 2019 (xlsx)

Rapportering

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Først publisert: 21.11.2019 Sist faglig oppdatert: 20.01.2020

Kontakt

Elin S. Kitmitto
esk@helsedir.no
948 65 713