Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd for at sykepleiere tar masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie/avansert geriatrisk/klinisk sykepleie. Kommuner som har fått tilskudd tidligere til studenter, vil ved søknad kunne motta tilskudd årlig gjennom hele utdanningsløpet.

Søknadsfrist 01. september 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med regelverket; Last ned regelverket i fulltekst (PDF).

Beløp: 10 millioner kr i 2020

Referanse: Kap.post 0762.63 St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Årets tilskudd vil omfatte ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie i tråd med KDs forskrift om masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, samt pågående masterutdanninger i avansert klinisk sykepleie/avansert geriatrisk sykepleie inntil omstilling er gjennomført.  

Mål for ordningen

Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie. Hensikten er å ivareta behov hos innbyggere for avansert sykepleie fra den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

Målgruppen er sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. 

Målgruppen i siste instans er brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har kroniske, sammensatte og/eller kompliserte sykdomstilstander eller som er i ferd med å utvikle dette.

Hvem kan søke?

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Se regelverket for tillegg og presiseringer

For sammenslåtte kommuner: nye kommuner per 1.1.2020 søker om tilskudd med nytt organisasjonsnummer fra 2020.

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

I tillegg til søknadsskjema i Altinn skal følgende skjema fylles ut og legges ved; Skjema for tilleggsopplysninger (xls)

Tildelingskriterier

Se regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

For sammenslåtte kommuner: inkluder eventuelle ubrukte midler fra alle tiltak i opphørt(e) kommune(r) som har fått innvilget tilskudd over tilskuddsordningen. Dette gjelder også i de tilfeller der videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått kommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

For sammenslåtte kommuner: den opphørte kommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt kommune.

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Vedlegg til Altinn-skjemaet:  tilleggsskjema til rapporteringen (xls)

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 24.08.2020

Kontakt

Oyvind.Alseth@helsedir.no