Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå.

Søknadsfrist 01. oktober 2019 (utløpt)

Søker må fylle ut søknadsskjema i Altinn. I tillegg må Skjema for tilleggsopplysninger (xls) fylles ut, lastes opp og legges ved søknaden i Altinn.

Det skal rapporteres i elektronisk skjema i Altinn, samt innleveres et tilleggsskjema til rapporteringen (xls)

Tilskuddsmottaker kan bruke informasjonen i vedlegget til vedtaksbrevet som grunnlag for rapporteringen. 

Tilleggsskjemaet til rapporteringen skal leveres som vedlegg til Altinn-skjemaet.  

Det er nødvendig å lese igjennom og kjenne regelverket for tilskuddet. Last ned regelverket i fulltekst (PDF). Søker må vurdere om kravene som stilles i tilskuddsregelverket, bl.a. krav til utdanningslengde, kliniske praksisstudier, veiledning osv., er dekket i aktuell utdanning.

Kortversjonen under gir begrenset informasjon om krav til søknad.

Mål for ordningen

Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie. Hensikten er å ivareta behov hos innbyggere for avansert sykepleie fra den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

Målgruppe

Målgruppen er sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. 

Målgruppen i siste instans er brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har kroniske, sammensatte og/eller kompliserte sykdomstilstander eller som er i ferd med å utvikle dette.

Tildelingskriterier

Det gis tilskudd til ansatte sykepleiere i helse- og omsorgstjenestene i kommunene (eller privat tilbyder med kommunal avtale), som skal gjennomføre en mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie som utgjør 120 studiepoeng. I 2018 utregnes tilskuddssummen på grunnlag av en fast sum tilsvarende kroner 2700,- per studiepoeng.

Søker (kommune eller privat tilbyder med kommunal avtale) må minimum dekke tilsvarende beløp som det statlige tilskuddet. Tilskudd og kommunal egenfinansiering skal benyttes til lønnskompensasjon for den ansatte under utdanning.

Sykepleiere som har igangsatt masterutdanning i avansert klinisk sykepleie og som det er bevilget midler til tidligere, vil bli prioritert.

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse
 • Kvantifiserbare tildelingskriterier 

Se regelverket i fulltekst (PDF) for presisering av tildelingskriteriene.

Søknadens form og innhold

Gjelder kun for kommuner og fylkeskommuner: 
Søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

For alle andre: Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt. 

I skjemaet for tilleggsopplysninger skal følgende informasjon legges inn:

 1. Navn på sykepleierne i prioritert rekkefølge (ved flere søkere)
 2. Sykepleierens HPR (Helsepersonellregister-nummer,https://register.helsedirektoratet.no/hpr)
 3. Yrkeserfaring (minst to år)
 4. Navn på spesifikt studieprogram som studenten søker/har fått plass ved
 5. Studiested
 6. Antall studiepoeng som planlegges gjennomført i kalenderåret det søkes tilskudd for
 7. Studiestart og tidspunkt for forventet fullført utdanning.
 8. I særskilte tilfeller kan det søkes tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter i tråd med statens satser som følge av særlig lang avstand til nærmeste studiested. Reise og opphold må bli dekket på rimeligste måte. Søker skal da gi informasjon om: 
  - Antall kilometer og reisemåte til nærmeste studiested. 
  - Antall døgn og overnattingssted dersom det søkes om tilskudd til opphold.
 9. Beskrivelse av utfordringer og behov som ligger til grunn for søknaden 
 10. Beskrivelse av hvordan kompetansen er tenkt benyttet i brukerrettet arbeid 

Se regelverket i fulltekst (PDF) for nærmere presisering av krav til søknadens form og innhold.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Brev fra Helsedirektoratet til søker med kopi til fylkesmannen.

Kontakt

Hyesun.Lee@helsedir.no

Tlf. 468 80 186