Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Primærhelsetjenester

Rekruttere, beholde og utvikle personell

Tiltak Hvem kan søke / mottaker Formål/beskrivelse
Tilskudd til styrking og videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten  Kommuner
 • Formålet med tilskuddet er styrking og videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Lønnstilskudd til masterutdanning i avansert klinisk sykepleie (AKS)

Kommuner, Frivillige og ideelle organisasjoner, private aktører

 • Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie.
Tilskudd til kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering Kommuner
 • Brukerne skal få en bedre kvalitet på legevakttjenesten.
 • Målgruppen er helsepersonell i legevakt og helsepersonell på fastlegekontorer som deltar i organisert kommunal legevakt på dagtid.
 • Avsluttes i 2021.
Spesialistutdanning av leger i allmennmedisin, ALIS-avtaler og ALIS-kontor Kommuner

Brukermedvirkning, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid

Tiltak Hvem kan søke / mottaker Formål/beskrivelse
Legge til rette for teamorganisering i tjenester – Pilot primær­helseteam Kommuner
 • Pilot primærhelseteam har som formål å prøve ut en ny teamorganisering av fastlegepraksiser og tilhørende alternative finansieringsordninger.
 • Teamet består av fastlege, sykepleier og helsesykepleier.
Legge til rette for teamorganisering i tjenester - Oppfølgingsteam Kommuner
 • Formålet er å forebygge og/eller utsette behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester og unødvendige sykehusinnleggelser.
 • Tilskudd fordeles til den enkelte kommune og hver fastlege som deltar.
Nasjonale læringsnettverk for gode pasientforløp KS
 • Skal støtte kommunene og helseforetakene i arbeidet med å bedre overgangen i pasientforløpet og sikre brukeres behov for helhetlige, trygge og koordinerte tjenester.
 • Avtale mellom regjeringen og KS om gjennomføring av Leve hele livet.

Kommunal sektor som forskningsaktører, fagutviklings- og opplæringsarena

Tiltak Hvem kan søke / mottaker Formål/beskrivelse
Driftstilskudd til ulike kunnskaps- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten Kunnskaps- og kompetansesentre
 • De fire regionale allmennmedisinskeforskningssentre (AFE), Nasjonalt senter for legevaktsmedisin (NKLM),Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
 • De syv regionale kompetansesentre på rus (KoRus), de tre regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU), Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUPSør-øst)
 • De fem regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Nasjonalt kunnskapssenter om vold ogtraumatisk stress (NKVTS), Nasjonalt senter for selvmordsforskning (NSSF), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Ledelse, samhandling og planlegging 

Tiltak Hvem kan søke / mottaker Formål/beskrivelse
Finansiering av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten Handelshøyskolen BI
 • Utdanningen er på 30 studiepoeng og på mastergradsnivå.
 • Målgruppen er ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

 

Først publisert: 20.12.2021 Sist faglig oppdatert: 20.12.2021 Se tidligere versjoner