Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Primærhelsetjenester

Rekruttere, beholde og utvikle personell

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Tilskudd til styrking og videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Kommuner
 • Formålet med tilskuddet er styrking og videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Lønnstilskudd til masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)

Kommuner, Frivillige og ideelle organisasjoner, private aktører

Tilskudd til kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndteringKommuner
 • Brukerne skal få en bedre kvalitet på legevakttjenesten.
 • Målgruppen er helsepersonell i legevakt og helsepersonell på fastlegekontorer som deltar i organisert kommunal legevakt på dagtid.
 • Avsluttet i 2021.
Spesialistutdanning av leger i allmennmedisin, ALIS-avtaler og ALIS-kontorKommuner

Brukermedvirkning, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Legge til rette for teamorganisering i tjenester – Pilot primær­helseteamKommuner
 • Pilot primærhelseteam har som formål å prøve ut en ny teamorganisering av fastlegepraksiser og tilhørende alternative finansieringsordninger.
 • Teamet består av fastlege, sykepleier og helsesykepleier.
 • Pilotprosjekt avsluttet 2023
Legge til rette for teamorganisering i tjenester - OppfølgingsteamKommuner
 • Formålet er å forebygge og/eller utsette behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester og unødvendige sykehusinnleggelser.
 • Tilskudd fordeles til den enkelte kommune og hver fastlege som deltar.
Nasjonale læringsnettverk for gode pasientforløpKS
 • Skal støtte kommunene og helseforetakene i arbeidet med å bedre overgangen i pasientforløpet og sikre brukeres behov for helhetlige, trygge og koordinerte tjenester.
 • Avtale mellom regjeringen og KS om gjennomføring av Leve hele livet.

Kommunal sektor som forskningsaktører, fagutviklings- og opplæringsarena

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Driftstilskudd til ulike kunnskaps- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenestenKunnskaps- og kompetansesentre
 • De fire regionale allmennmedisinske forskningssentre (AFE), Nasjonalt senter for legevaktsmedisin (NKLM), Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
 • De syv regionale kompetansesentre på rus (KoRus), de tre regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU), Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Sør-øst)
 • De fem regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Nasjonalt kunnskapssenter om vold ogtraumatisk stress (NKVTS), Nasjonalt senter for selvmordsforskning (NSSF), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Ledelse, samhandling og planlegging 

TiltakHvem kan søke / mottakerFormål/beskrivelse
Finansiering av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestenHandelshøyskolen BI
 • Utdanningen er på 30 studiepoeng og på mastergradsnivå.
 • Målgruppen er ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

 

Først publisert: 20.12.2021 Siste faglige endring: 09.02.2024 Se tidligere versjoner