Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Søknadsfrist 18. januar 2019 (utløpt)

Utlysning av tilskudd for 2020

Tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten vil bli kunngjort på våre nettsider i desember, med søknadsfrist i januar 2020. 

Det er nå mulig å abonnere på nye utlysninger av tilskudd, se nederst på siden med alle tilskudd.

Viktig informasjon om kommunesammenslåing

Helsedirektoratet har utformet et skriv med praktiske råd vedr. søknad og rapportering på tilskuddsmidler ved sammenslåing av kommuner. Ved en kommunesammenslåing skal søknad om tilskudd for 2020 sendes fra ny kommune, dvs. på ny kommunes organisasjonsnummer via Altinn.

Les nærmere om overføring av ubrukte midler ved kommunesammenslåing og rapportering med mer (PDF)
 

​For å skrive en god søknad eller rapport er det avgjørende at du leser regelverket godt.

Mål og målgruppe for ordningen

Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Tilskudd skal benyttes for å gjennomføre en styrking av tjenesten. Dersom det kommer fram at kommuner kutter i eksisterende årsverk/ stillinger samtidig som de får tilskuddsmidler, kan det føre til at tilskudd kreves tilbake.

Kommunen skal legge til rette for at tjenesten og personell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Det innebærer at riktig og tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenesten. Bemanning i tjenesten er forskriftsfestet. Fra 1. januar 2018 vil det legges til et nytt andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 hvor lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier omtales som kjernekompetanse for at kommunen vil kunne oppfylle sitt ansvar etter § 3-1. Tjenesten kan også tilsette annen kompetanse ved behov, herunder, psykolog, ergoterapeut og andre yrkesgrupper med pedagogisk, sosialfaglig, tverrfaglig eller tverrkulturell kompetanse. Jordmor skal være tilknyttet helsestasjonen i forbindelse med svangerskapsomsorgen og barselomsorgen.

Helsedirektoratet prioriterer søknader som styrker tjenester gjennom økt bemanning. Regelverket åpner i tillegg for finansiering av digitale tjenester som direkte øker tilgjengeligheten i tjenesten. Digitale løsninger som informerer om tjenesten, senker terskelen for at brukerne tar kontakt og/eller forenkler prosessen for bestilling, avbestilling og flytting av timer vil for eksempel kunne vurderes finansiert gjennom ordningen. Det forutsettes at digitale prosjekter legger til rette for nasjonal utbredelse og viser tydelig til samarbeid med andre kommuner/aktører som har utarbeidet tilsvarende løsninger eller som har identifisert tilsvarende behov.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd gjøres etter en kvantifiserbar og skjønnsmessig vurdering.

Søknadene vurderes ut fra 16 vektede tildelingskriterier som presisert under punkt 4. i regelverket. Ut ifra disse kriteriene blir det gitt en karakter til hver søknad i form av en prosentandel, som indikerer saksbehandleres vurdering av søknaden. Forslag til tiltak som ikke er i tråd med tildelingskriteriene vil ikke regnes med i vurderingen. Sett dere godt inn i regelverket før dere sender inn søknaden slik at den ivaretar tildelingskriteriene.

Last ned regelverket (PDF)

I de tilfeller hvor søknader oppnår likeverdige karakterer etter tildelingskriteriene, vil Helsedirektoratet prioritere kommuner som kan vise til at de har benyttet de frie midlene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og/eller som kan vise til betydelige levekårsutfordringer. Eksempler på levekårsutfordring kan være:

 • skoler med høy andel av barn og unge som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte for å bedre gjennomføring og tilknytning til skole og utdanning
 • eller kommuner som har asylmottak for enslige mindreårige

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller vedkommende som har delegert myndighet. Søknaden må svare ut de tildelingskriteriene som er presisert i regelverket og skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • beskrivelse av tiltak/prosjektbeskrivelse
 • søknadsbeløp
 • budsjett sammen ev. delfinansiering eller egenfinansiering
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknaden skal i tillegg:

 • dokumentere antall stillingsbrøker/årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per søknadsdato sammenliknet med samme tidspunkt året før (det må skilles mellom stillinger som er finansiert gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordninger og stillinger opprettet gjennom bruk av kommunenes frie inntekter knyttet til kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste).

 • oppsummere kort kommunens levekårsutfordringer, for eksempel hentet fra FHIs folkehelseprofil for kommunen (under temaene levekår, skole og levevaner).

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.
 • Det er ikke klageadgang på ordningen.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Svar kan forventes innen utgangen av mars 2019.

Prosedyre for overføring av midler

Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler av årets tildeling, trenger dere ikke søke om overføring dersom dere skal søke om nye midler for neste år. Ubrukte midler vil da oppgis i ny søknad. Dersom dere ikke skal søke nye midler, må dere søke om å få overført tilskuddet ett år. Dette krever en kortfattet søknad som sendes per e-post til Helsedirektoratets postmottak (postmottak@helsedir.no).

Emnefeltet i e-posten må ha følgende form: "Søknad om overføring av tilskuddsmidler, saksnr. xx/xxxx". Saksnummeret finnes øverst til høyre i tilskuddsbrevet ("Vår ref." ). I selve e-posten skal summen som overføres oppgis samt en kort forklaring på hvorfor tilskuddsmidlene ikke vil kunne brukes opp i nåværende år.

Tilskuddsmidler kan kun overføres for ett år. Hvis allerede overførte tilskuddsmidler ikke brukes opp innen ett år, må de tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med kapittel, post og saksnummer. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med saksnummer.

Først publisert: 04.03.2019