Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    11. januar 2021
  • Rapporteringsfrist (2020-tilskudd):
    01. april 2021
  • Rapporteringsfrist (2021-tilskudd):
    01. april 2022

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Skal du representere en virksomhet kreves Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Nytt i regelverket fra 2021

Treårig tilskudd: For å skape mer forutsigbarhet får kommunene vedtak om tilskuddsbeløp for 2021, og minimumsbeløp for tilskuddsramme for 2022 og 2023, med forbehold om Stortingets fremtidige bevilgning. Søknad om videreføring for 2022 og 2023 opprettes automatisk av Helsedirektoratet. 

Kun lønnstilskudd: Tilskuddsordningens innretning endres slik at tilskudd kun kan benyttes til å dekke lønnsrelaterte utgifter. Med lønnsrelaterte utgifter menes lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre utgifter som føres under artskonto 0 i Kostras kontoplan. I tillegg regnes kjøp av jordmortjeneste fra helseforetak som lønnsrelatert utgift.

Kun kjernekompetanse: Det gis kun tilskudd til lønnsrelaterte utgifter til hhv. helsesykepleier, jordmor, lege, fysioterapeut, psykolog og administrativt støttepersonell (helsesekretær).

Automatisk beregning av tilskudd: Søknadsbeløp beregnes automatisk ut fra hvilke stillingsprosenter og fagressurser kommunen fyller ut. Grunnlag for beregning av lønnsutgifter baserer seg på gjennomsnittslønn fra Det tekniske beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren med påslag for administrative kostnader. 

Regelverk

Først publisert: 08.01.2019 Sist faglig oppdatert: 12.03.2021 Se tidligere versjoner

Kontakt

Siv-Lise Bendixen Stærk: Siv-Lise.Bendixen.Staerk@helsedir.no

Kathrine Syse: Kathrine.Syse@helsedir.no