Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Søknadsfrist 28. januar 2020 (utløpt)

Utlysning av tilskudd for 2020

Det ble i 2019 innvilget til sammen 426 millioner kroner fordelt på 286 kommuner.

Det er satt av 422,1 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020 til tilskuddsordningen "Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten". Av disse midlene er 40 millioner kroner øremerket styrking av jordmortjenester i kommunen. Det tas forbehold om Stortingets behandling av Prop. 1S (2019-2020).

 • Det reviderte søknadsskjemaet har ikke en egen lagringsknapp. Skjemaet lagres automatisk når du går videre til neste side, eller går tilbake til innboks. Dersom du har fylt ut deler av skjemaet og ønsker å fortsette senere lagrer du det du har gjort med å gå tilbake til innboks. For å unngå å miste data dersom du er lenge på en side i skjemaet anbefaler vi at du "lagrer" ved å gå videre til neste side og så tilbake igjen.
 • Når dere oppretter en ny søknad anbefaler vi at dere følger lenken over. Dersom dere skal redigere i allerede opprettet søknad logger dere på i Altinn.no på vanlig måte, og finner den tidligere opprettede søknaden med status "til utfylling" i innboksen deres.

Se gjerne på dette eksempelet for utfylling av søknad (PDF).

Nytt i regelverket

Vurderingskriteriene i tilskuddsregelverket er forenklet, og psykolog er tatt med i oversikten over hva som regnes som kjernekompetanse i tjenesten. Under levekårsutfordringer åpnes det for å vektlegge om kommunen er vertskommune for hybelboende elever i videregående skole.

Viktig informasjon om kommunesammenslåing

Helsedirektoratet har utformet et skriv med praktiske råd vedr. søknad og rapportering på tilskuddsmidler ved sammenslåing av kommuner. Ved en kommunesammenslåing skal søknad om tilskudd for 2020 sendes fra ny kommune, dvs. på ny kommunes organisasjonsnummer via Altinn.

Les nærmere om overføring av ubrukte midler ved kommunesammenslåing og rapportering med mer (PDF)

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet for ordningen er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Målgruppen for ordningen er gravide og deres partnere, barselfamilier, barn og unge og deres familier.

Tilskudd skal benyttes for å gjennomføre en styrking av tjenesten. Dersom det kommer fram at kommuner kutter i eksisterende årsverk/ stillinger samtidig som de får tilskuddsmidler, kan det føre til at tilskudd kreves tilbake.

Kommunen skal legge til rette for at tjenesten og personell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Det innebærer at riktig og tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenesten.

Tiltak som tar sikte på å etablere/styrke tverrfaglighet innenfor tjenestens kjernekompetanse prioriteres. Med tjenestens kjernekompetanse menes jordmor, helsesykepleier, fysioterapeut, psykolog og lege. 

Helsedirektoratet prioriterer søknader som styrker tjenesten gjennom økt bemanning. Regelverket åpner i tillegg for finansiering av digitale tjenester som direkte øker tilgjengeligheten i tjenesten. Digitale løsninger som informerer om tjenesten, senker terskelen for at brukerne tar kontakt og/eller forenkler prosessen for bestilling, avbestilling og flytting av timer, vil for eksempel kunne vurderes finansiert gjennom ordningen. Det forutsettes at digitale prosjekter legger til rette for nasjonal utbredelse og viser tydelig til samarbeid med andre kommuner/aktører som har utarbeidet tilsvarende løsninger eller som har identifisert tilsvarende behov.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd gjøres etter en kvantifiserbar og skjønnsmessig vurdering.

Søknadene vurderes ut fra tildelingskriterier som presisert under punkt 4 i regelverket. Hver søknad vurderes av minst to saksbehandlere. Det anbefales at søkere setter seg godt inn i regelverket før søknaden fylles ut. Last ned regelverket (PDF)

Ved tildeling vil Helsedirektoratet prioritere kommuner som kan vise til at de har benyttet de frie midlene (regjeringen.no) til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, kommuner som tilbyr praksisplasser til helsesykepleier og jordmor under utdanning, og/eller som kan vise til betydelige levekårsutfordringer. Eksempler på levekårsutfordringer kan være:

 • skoler med høy andel av barn og unge som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte for å bedre gjennomføring og tilknytning til skole og utdanning
 • kommuner som har asylmottak for enslige mindreårige
 • kommuner som er vertskommune for hybelboende elever i videregående skole

Søknadens form og innhold

For å skrive en god søknad eller rapport, er det avgjørende å sette seg godt inn i regelverket. 
Ved kommunesammenslåing fra 1. januar 2020 skal søknaden sendes fra ny kommunes pålogging og organisasjonsnummer i Altinn. 

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller vedkommende som har delegert myndighet. 
Søknadsskjemaet i Altinn er endret og tilpasset vurderingskriteriene. Søknaden skal inneholde: 

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson (-er)
 • en oversikt over status for antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten de siste tre årene (ikke tilskuddsfinansierte stillinger)
 • en beskrivelse av hvordan kommunens frie inntekter knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten er planlagt benyttet
 • en kort oppsummering av kommunens levekårsutfordringer
 • en kort beskrivelse av hvordan tiltaket skal bidra til implementering av nasjonale faglige retningslinjer for tjenesten
 • en oversikt over planlagte tiltak
 • en kort beskrivelse av faste møtepunkter og samarbeid med andre tjenester i kommunen
 • en kort beskrivelse av hvordan brukere på gruppenivå involveres i planlegging og utforming av tjenestetilbudet
 • søknadsbeløp
 • informasjon om eventuelle ubrukte tilskuddsmidler fra tidligere tildelinger over samme tilskuddsordning
 • budsjett

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.
 • Det er ikke klageadgang på ordningen.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Svar kan forventes innen utgangen av mars 2020.

Prosedyre for overføring av midler

Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler av årets tildeling, trenger dere ikke søke om overføring dersom dere skal søke om nye midler for neste år. Ubrukte midler vil da oppgis i ny søknad. Dersom dere ikke skal søke nye midler, må dere søke om å få overført tilskuddet ett år. Dette krever en kortfattet søknad som sendes per e-post til Helsedirektoratets postmottak (postmottak@helsedir.no).

Emnefeltet i e-posten må ha følgende form: "Søknad om overføring av tilskuddsmidler, saksnr. xx/xxxx". Saksnummeret finnes øverst til høyre i tilskuddsbrevet ("Vår ref." ). I selve e-posten skal summen som overføres oppgis samt en kort forklaring på hvorfor tilskuddsmidlene ikke vil kunne brukes opp i nåværende år.

Tilskuddsmidler kan kun overføres for ett år. Hvis allerede overførte tilskuddsmidler ikke brukes opp innen ett år, må de tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med kapittel, post og saksnummer. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med saksnummer.

Rapportering

Kontakt

Janne Oftedal: janne.oftedal@helsedir.no

Siv-Lise Bendixen Stærk: sivlise.staerk@helsedir.no

Først publisert: 08.01.2019 Sist faglig oppdatert: 13.01.2020