Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Søknadsfrist 28. januar 2020 (utløpt)

Utlysning av tilskudd for 2021

 

Regjeringen har i budsjett til Stortinget for 2021 foreslått følgende: 

"Innretningen på tilskudd til styrkning av helsestasjons- og skolehelsetjenesten endres fra 2021 for å øke måloppnåelsen og gjøre tildeling av midler enklere og mer forutsigbar for kommunene. Det foreslås å omgjøre tilskuddet fra 2021 til et rent lønnstilskudd til årsverk for tjenestens kjernekompetanse, definert som lege, jordmor, fysioterapeut, psykolog og helsesykepleier. I tillegg kan det gis støtte til administrativt støttepersonell. Det foreslås videre å gjøre tilskuddet tre-årig under forutsetning av Stortingets tilslutning til Prop. 1 S. Det foreslås også å øke øremerket beløp til jordmorårsverk innenfor tilskuddsordningen til 60 mill. kroner i 2021 for å ytterligere styrke jordmorkompetansen i kommunene." s. 240 i HODs kapitler av Prop. 1 S (2020-2021) 

Tilskuddsramme for 2021 er foreslått til 389,4 mill. kroner. 

Endringene som er foreslått vil innebære at det kun kan søkes tilskudd til å dekke lønnsrelaterte utgifter til helsesykepleier, jordmor, lege, fysioterapeut, psykolog og administrativt støttepersonell. Det planlegges for at kommunene fra og med 2021 skal søke for tre år av gangen, med forbehold om at Stortinget hver år gir tilslutning til budsjettet. 

Tilskudd for 2021 vil bli utlyst snarlig, og oppdatert tilskuddsregelverk i tråd med Regjeringens forslag vil publiseres på denne siden. Søknadsfrist vil trolig bli i desember 2020. 

Prosedyre for overføring av midler

Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler av årets tildeling, trenger dere ikke søke om overføring dersom dere skal søke om nye midler for neste år. Ubrukte midler vil da oppgis i ny søknad. Dersom dere ikke skal søke nye midler, må dere søke om å få overført tilskuddet ett år. Dette krever en kortfattet søknad som sendes per e-post til Helsedirektoratets postmottak (postmottak@helsedir.no).

Emnefeltet i e-posten må ha følgende form: "Søknad om overføring av tilskuddsmidler, saksnr. xx/xxxx". Saksnummeret finnes øverst til høyre i tilskuddsbrevet ("Vår ref." ). I selve e-posten skal summen som overføres oppgis samt en kort forklaring på hvorfor tilskuddsmidlene ikke vil kunne brukes opp i nåværende år.

Tilskuddsmidler kan kun overføres for ett år. Hvis allerede overførte tilskuddsmidler ikke brukes opp innen ett år, må de tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med kapittel, post og saksnummer. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med saksnummer.

Rapportering

Kontakt

Siv-Lise Bendixen Stærk: sivlise.staerk@helsedir.no

Først publisert: 08.01.2019 Sist faglig oppdatert: 19.10.2020