Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    11. januar 2021
  • Rapporteringsfrist (2020-tilskudd):
    01. april 2021

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema ble sendt ut 15. januar. Dette går som hovedregel til innboksen hos det organisasjonsnummer som er oppgitt i søknaden. Dersom rapporteringsskjemaet ikke gjenfinnes kan det sendes på nytt.

Alternativt kan det også opprettes et helt nytt rapporteringsskjema uten forhåndsutfylt informasjon. Trykk "Start tjeneste" fra denne siden: Altinn - Rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet.

Les også gjerne denne veiledningen (pdf)

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 389,4 mill. kroner i 2021

Referanse: Kap. 762 post 60 i Prop. 1S (2020-2021). 60 mill. av tilskuddet er øremerket styrking av jordmorstillinger i kommunene. Det tas forbehold om Stortingets behandling av budsjettet.

Nytt i regelverket fra 2021

Treårig tilskudd: For å skape mer forutsigbarhet får kommunene vedtak om tilskuddsbeløp for 2021, og minimumsbeløp for tilskuddsramme for 2022 og 2023, med forbehold om Stortingets fremtidige bevilgning. Søknad om videreføring for 2022 og 2023 opprettes automatisk av Helsedirektoratet. 

Kun lønnstilskudd: Tilskuddsordningens innretning endres slik at tilskudd kun kan benyttes til å dekke lønnsrelaterte utgifter. Med lønnsrelaterte utgifter menes lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre utgifter som føres under artskonto 0 i Kostras kontoplan. I tillegg regnes kjøp av jordmortjeneste fra helseforetak som lønnsrelatert utgift.

Kun kjernekompetanse: Det gis kun tilskudd til lønnsrelaterte utgifter til hhv. helsesykepleier, jordmor, lege, fysioterapeut, psykolog og administrativt støttepersonell (helsesekretær).

Automatisk beregning av tilskudd: Søknadsbeløp beregnes automatisk ut fra hvilke stillingsprosenter og fagressurser kommunen fyller ut. Grunnlag for beregning av lønnsutgifter baserer seg på gjennomsnittslønn fra Det tekniske beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren med påslag for administrative kostnader.

Mål for ordningen

Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle tjenestens formål, jf. §1 i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Målgruppen er gravide og deres partnere, barselfamilier, og barn og unge og deres familier. 

Hvem kan søke?

Kun kommuner kan søke tilskudd.
Det skal jf. regelverket søkes fra kommunens hovedorganisasjonsnummer. Det skal kun sendes én samlet hovedsøknad per kommune (én per bydel i Oslo). Ved interkommunal søknad tillates at denne kommer i tillegg til hovedsøknad fra søkerkommunen.

Interkommunalt samarbeid: kommuner som har samarbeid eller som ønsker å inngå samarbeid om tiltakene kan søke om tilskudd sammen. Ved samarbeid er det kun en part som kan søke på vegne av et samarbeidsfellesskap. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig overfor Helsedirektoratet, og det er denne kommunen tilskuddet utbetales til. 

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.
Søknad og tiltaksplan i søknadsskjemaet skal være treårig. Det skal benyttes eget søknadsskjema via Altinn.no. Søknaden skal blant annet inneholde en spesifisering av hvilke årsverk det søkes lønnstilskudd til, med stillingsprosent per faggruppe.

Tips til utfylling av søknadsskjema (PDF)

Tildelingskriterier

Tilskudd tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Se regelverket for oversikt over tildelingskriterier.

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Erfaringsmessig tar det et par måneder fra søknadsfristen er utløpt til kommunen får svar. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

I 2020 var det 307 søknader som til sammen søkte nær 850 mill. kroner. De fleste kommunene fikk innvilget tilskudd, men flertallet fikk sin søknad kun delvis innvilget. 

Ubrukte midler

Ubrukt tilskudd skal inkluderes i ny treårig søknad, og fylles inn i søknadsskjema. 

Dersom dere ikke har tenkt å søke friske midler i 2021 skal dere sende en søknad om overføring av ubrukt tilskudd per e-post til postmottak@helsedir.no. OBS: merk søknaden med saksnummer fra vedtaksbrev.

Rapportering

Rapportering for 2020: Rapporteringsfrist er 1. april. 2021 for tilskudd mottatt i 2020. Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister. Rapportering for 2020 gjøres etter regelverket som gjaldt ved tildeling. 


Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn fra medio januar og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet. 

Kontakt

Siv-Lise Bendixen Stærk: sivlise.staerk@helsedir.no

Kathrine Syse: kathrine.syse@helsedir.no

Først publisert: 08.01.2019 Sist faglig oppdatert: 12.03.2021 Se tidligere versjoner