Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Standardvilkår for tilskot frå Helsedirektoratet

Standardvilkåra er gjeldande frå 08.11.2023.

Endre språk? Standardvilkår for tilskudd (bokmål)

Generelle vilkår

Tilskotsmiddel frå Helsedirektoratet skal bli nytta i tråd med gjeldande lover og reglar, og etter dei føresetnadene som er gitt i regelverket for tilskotsordninga og i tilskotsbrevet. Dette inneber også krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk åtferd i gjennomføringa av tilskotsaktiviteten. 

Tilskotet skal bli nytta på ein slik måte at ressursbruk og verkemiddel er effektive i høve til dei forventa resultata. Innvilga tilskotsmiddel kan ikkje bli disponert om til andre føremål enn det tilskotet er innvilga til, utan skriftleg godkjenning frå Helsedirektoratet. Tilskotet kan falle heilt eller delvis bort dersom tilskotsmottakaren endrar planane eller føresetnadene som tilskotet er innvilga på grunnlag av. Tilskotsmidla skal primært bli nytta til aktivitetar som er lokaliserte og går føre seg i Noreg.

Det er ikkje høve for tilskotsmottakaren til å nytte offentlege midlar til å finansiere ein aktivitet som allereie er fullfinansiert av offentlege tilskotsmiddel.  

Tildeling av tilskot føreset løyving gitt av Stortinget. Dersom vilkåra for løyvinga blir endra, vil regelverket for tilskotsordninga også bli endra. 

Nulltoleranse for misleghald av tilskot

Helsedirektoratet har nulltoleranse for misleghald av tilskot. Dette gjeld også for tilskot der tilskotsforvaltinga er delegert til andre aktørar, til dømes statsforvaltaren.

Helsedirektoratet er pliktig til å gjere tiltak dersom det kjem informasjon om mogleg misleghald av tilskotsmidla. Direktoratet kan stoppe utbetaling av eit tilskot dersom det er mistanke om at ein mottakar gir feilaktige opplysningar, eller at mottakaren ikkje nyttar tilskotet i samsvar med dei fastsette vilkåra.  

Helsedirektoratet kan krevje tilskotet betalt attende dersom det blir dokumentert misleghald, til dømes om mottakaren ikkje oppfyller dei krava som blir stilte i regelverket, eller at det er gitt opplysingar som ikkje er rette. Misleghald av tilskotsmiddel kan få rettslege konsekvensar.

Dersom tidlegare innvilga tilskot ikkje er nytta i samsvar med dei fastsette vilkåra, kan Helsedirektoratet avslå søknad om vidare tilskot.  

Løner og reisekostnadar

Løner som i hovudsak blir finansiert av tilskot, bør ikkje vere høgare enn kva som er rimeleg i høve til statlege løner. Reisekostnadar må ikkje vere høgare satsane i reiseregulativet til staten. Det blir her vist til personalhandboka til staten (lovdata.no).

Utstyr og investeringar

Tilskotet skal ikkje dekke utstyr eller investeringar av varig karakter dersom det ikkje er opna for dette i tilskotsbrevet eller i regelverket for tilskotsordninga. Det kan likevel dekke naudsynte driftskostnadar eller ein del av driftskostnadar, der dette er i tråd med vedtaket. 

I tilfelle der utstyr og investeringar blir dekte, blir dette rekna som eigedomen til staten. Ved sal kan derfor Helsedirektoratet krevje at tilskotsmottakaren betalar attende restverdien.

Krav til behandling av personopplysningar

Ved behandling av personopplysningar må tilskotsmottakaren følgje krava i GDPR og personopplysningslova.

Offentlege innkjøp

Verksemder som gjer innkjøp med tilskotsmiddel frå Helsedirektoratet, må følge lov om offentlege innkjøp og forskrift om offentlege innkjøp. Det er verksemda si plikt å undersøke om dei er omfatta av desse reglane. Tilskotsmottakarar er også omfatta av reglane når dei kan reknast som offentlegrettslege organ. Det blir her vist til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2 (lovdata.no).

Etterleving av statsstøtteregelverket

Noreg er gjennom EØS-avtalen bunde av regelverket om offentleg støtte, også kjent som statsstøtteregelverket. Mottakaren er sjølv ansvarleg for å sørge for at tilskotet ikkje direkte eller indirekte blir nytta til økonomisk aktivitet som kan vri konkurransen eller bygge opp eigenkapital. Tiltaket blir rekna for å vere ein økonomisk aktivitet der det offentlege deltek i ein marknad og tilbyr varer og tenester i konkurranse med private og andre offentlege aktørar. 

Tilskotsmottakarar som driv økonomisk aktivitet, må treffe tiltak for å unngå ulovleg kryssubsidiering. Desse tiltaka skal sikre at den aktiviteten som er finansiert av tilskot, blir halden skild frå den økonomiske aktiviteten. Dette kan mottakaren sikre gjennom skilde rekneskapar og fordelingsnøklar for fordeling av indirekte kostnadar mellom aktivitetane. Det blir mellom anna vist til artikkelen til 
EØS-avtalens artikkel 61 til EØS-avtalen (lovdata.no) og konkurranselova § 11 c.

Rapportering

Tilskotsmottakaren er forplikta til å rapportere om bruken av midla til Helsedirektoratet, og om bruken er i samsvar med krava i tilskotsbrevet. Vidare skal tilskotsmottakaren rapportere om måla er oppnådde og økonomi eller rekneskap. Det skal bli rapportert slik at Helsedirektoratet kan kontrollere at pengane er nytta til føremålet slik det er skildra i tilskotsregelverket, tilskotssøknaden og tilskotsbrevet. 

Tilskotet frå Helsedirektoratet skal bli nytta til å dekke det reelle behovet for finansiering til å gjennomføre aktiviteten. Rekneskapen skal inkludere alle inntekter som er knytt til den aktiviteten som er finansiert av tilskotet. Inntekter kan vere refusjonar for sjukeløn, deltakaravgift, sal frå kiosk, middel frå sponsorar med meir. Det blir føresett at eventuelle prisar på varer og tenester blir avgrensa til eit nivå som gjer at tilleggsinntektene ikkje blir å rekne som økonomisk aktivitet, jf. statsstøttereglane. 

Transaksjonar mellom nærståande partar skal gjerast spesielt greie for.  

Momskompensasjon til frivillige organisasjonar

Eventuelle tilskot frå momskompensasjonsordninga for frivillige organisasjonar skal bli halden utanom rekneskapen som blir rapportert for aktiviteten. Alternativt skal momskompensasjonen bli merka tydeleg, slik at eit eventuelt overskot som kjem av momskompensasjon ikkje blir trekt frå framtidige tilskot eller blir kravd betalt attende. 

Tilskot som ikkje blir nytta

1. Overføring av tilskotsmiddel til neste år

Dersom det på slutten av året står att ubrukte tilskotsmiddel og aktiviteten ikkje er fullført, kan tilskotsmottakaren søke om å få tilskotet overført vidare til neste år. Dette er berre mogleg eitt år. Dersom mottakar berre skal søke om overføring av dei ubrukte midla, trengst ein kortfatta søknad per e-post. 

Dersom tilskotsmottakaren, i tillegg til å søke om overføring av ubrukte middel, ønskjer å søke om ytterlegare middel det følgjande året, skal dei midla som ikkje er brukte, takast med i den nye søknaden. Søknaden må innehalde informasjon om både ubrukt tilskot og nytt tilskot. 

2. Betale attende

Tilskotsmiddel som ikkje er nytta skal kome fram i rapporteringa frå tilskotsmottakaren. Tilskotsmiddel som ikkje er brukte og som ikkje blir søkte overført til neste år, må bli betalte attende til Helsedirektoratet. 

Har mottakaren fått tilskot frå fleire enn Helsedirektoratet til same aktivitet, vil den delen av dei ubrukte midla som svarer til Helsedirektoratet sin del av det samla tilskotet, bli kravd attende. Helsedirektoratet vil skrive ut ein faktura på beløpet som skal betalast attende etter at rapporteringa er handsama. 

Dokumentinnsyn

Tilskotsmottakaren har rett til innsyn i dokumenta i saka, jf. forvaltningslova §§ 18 og 19 (lovdata.no).

Tilsyn eller kontrollar

Tilskotsmottakaren skal fortløpande sende rapportar eller resultat frå relevante offentlege tilsyn eller kontrollar til Helsedirektoratet. 

Kontroll av tilskotsmottakarar

Helsedirektoratet kan gjere kontroll med at tilskotet blir nytta etter føresetnadene i regelverket og tilskotsbrevet. Opplysingar som låg til grunn for at tilskotet blei innvilga og den etterfølgjande rapporteringa, skal vere rette. Det blir vist til (bevilgningsreglementet) § 10, 2. ledd. (lovdata.no)

Helsedirektoratet kan setje i verk naudsynte og føremålstenlege kontrollar, jamfør reglement for økonomistyring i staten § 15 (lovdata.no). Direktoratet kan også gi fullmakt til ei anna verksemd for å gjere denne kontrollen. Vidare har Riksrevisjonen høve til å kontrollere om tilskot blir brukt etter føresetnadene jf. lov om Riksrevisjonen § 12 (lovdata.no)

Tilskotsmottakarar skal legge fram opplysingar når dei blir spurde og bidra på andre måtar til å gjere kontrollarbeidet mogleg og lett. 

Oppbevaring av dokumentasjon

Helsedirektoratet krev at rekneskapsdata og dokumentasjon av opplysningar som ligg til grunn for søknaden eller rapporteringa, skal bli oppbevart for kontroll i minst 10 år etter at tilskotet blei tatt imot. Det blir her vist til lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven) § 8 (lovdata.no).

Gi melding om endringar

Tilskotsmottakaren må varsle Helsedirektoratet dersom adresse, bankkontonummer, organisasjonsnummer eller tilsvarande er endra.

Først publisert: 23.09.2022 Sist fagleg oppdatert: 08.11.2023 Sjå tidlegare versjonar