Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Primærhelseteam - pilotprosjekt

Primærhelseteam i fastlegepraksiser består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer, og teamet ledes av en fastlege. Formålet med organiseringen er å tilby bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest. Pilotprosjektet omfatter også utprøving av to nye finansieringsmodeller.

1. april 2018 startet et pilotprosjekt i ni kommuner der målet er å teste om primærhelseteam i fastlegepraksiser gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen. 

Piloten gjennomføres i kommunene Rana, Austevoll, Eid, Flora, Hå, Ringsaker, Seljord, Kristiansand og Oslo (bydelene Alna, Nordstrand og Sagene). Piloten omfatter rundt 80 000 listeinnbyggere. Det er totalt 13 fastlegepraksiser og ca. 87 fastleger som deltar. Kommunene leder forsøket lokalt. Hver praksis har en ”daglig leder” (en av fastlegene) som leder prosjektet i den enkelte fastlegepraksis. Alle fastlegene i pilotpraksisene deltar.

Piloten ble i juni 2019 besluttet forlenget med to år til 31. mars 2023, og utvidet med 3-5 nye fastlegepraksiser. 

Bakgrunn

Med utgangspunkt i Stortingsmelding 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste» (Primærhelsemeldingen), har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt med primærhelseteam. 

I primærhelsemeldingen er primærhelseteam definert som en flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester til en definert størrelse uavhengig av alder, kjønn og diagnoser. 

I piloten defineres et primærhelseteam til å bestå av fastleger, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser, og teamet ledes av en lege. I én av praksisene inngår også psykolog i primærhelseteamet. Praksisene tilføres ressurser til nye sykepleiere i teamene, som beregnes til ett årsverk per tre fastlegelister.

Målene

Effektmålene for prosjektet er:

  • Bedret helsetilstand og mestringsevne for pasienter/brukere ved oppfølging av primærhelseteam
  • Økt pasient- og brukertilfredshet
  • Bedre koordinerte og sammenhengende tjenester for brukere som er særskilt omtalt i oppdraget
  • Redusert forekomst /utvikling av behov for omfattende helse- og omsorgstjenester
  • Bedret samhandling innen kommunenes helse- og omsorgstjeneste og mellom primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten
  • Bedre samlet ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten

Målet med tverrfaglig teamorganisering i piloten er å:

  • Bedre tilgjengeligheten for pasientene
  • Skape større bredde i tilbudet
  • Bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med sammensatte behov
  • Skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester

Målgruppe

Målgruppen er alle innbyggerne på fastlegenes lister.

Det vil imidlertid være særlig fokus på pasienter/brukere med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer og rusavhengighet, de som i medisinen omtales som "skrøpelige eldre", og personer med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser. I disse er det også viktig å nå innbyggere med behov for allmennmedisinske tjenester, men som vurderes som svake etterspørrere.

Finansieringsmodeller

I pilotprosjektet utprøves to ulike finansieringsmodeller:

Honorarmodellen

Honorarmodellen tar utgangspunkt i dagens finansieringsmodell for fastlegeordningen. Finansiering av fastlegens og helsesekretærs aktivitet finansieres som i dag gjennom per capitatilskudd, takster og egenandeler. I tillegg innføres egne takster som er beregnet å dekke 50 prosent av kostnadene til sykepleier. Den resterende 50 prosenten tilføres som et rundsumtilskudd.

Driftstilskuddsmodellen

Driftstilskuddsmodellen inneholder et listeinnbyggertilskudd, basert på egenskaper ved og antall listeinnbyggere, kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter.

Med driftstilskuddsmodellen vil takster som representerer den offentlige stønaden til pasienten ved bruk av fastlege opphøre.

Skjermingsordningene ved bruk av helsetjenester videreføres i begge modellene.

Evaluering

Forsøket evalueres gjennom et samarbeid mellom Universitetet i Oslo/Institutt for helse og samfunn, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (Universitetet i Tromsø) og Oslo Economics. Evalueringen baseres på intervjuer, spørreundersøkelser og registerdata. Det publiseres årlige underveisrapporter fra evalueringen.

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 20.01.2022 Se tidligere versjoner