Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Primærhelseteam – forsøk med ny organisering og finansiering i fastlegekontor

Primærhelseteam i fastlegekontor består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer, og teamet ledes av en av fastlegene på kontoret. Hovedformålet med organiseringen er å tilby bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest. Prosjektet omfatter også utprøving av to nye finansieringsmodeller: honorarmodell og driftstilskuddsmodell. Prosjektet gjennomføres innen gjeldende fastlegeforskrift.

Om forsøket

1. april 2018 startet et pilotprosjekt i ni kommuner der målet er å teste om primærhelseteam i fastlegekontor gir et bedre tilbud til pasientene enn det ordinære fastlegetilbudet. Utgangspunktet er Stortingsmelding 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste» (Primærhelsemeldingen). Prosjektet gjennomføres i kommunene Rana, Austevoll, Stad (Eid), Kinn (Flora), Hå, Ringsaker, Seljord, Kristiansand og Oslo (bydelene Alna, Nordstrand og Sagene). I 2020 ble det utvidet med fire nye legekontor i tre av de samme kommunene. Fastlegekontorene tilføres ressurser til nye sykepleiere i teamene, som beregnes til ett årsverk per tre fastlegelister (ca. 3900 listepasienter). Dette utgjør 29 nye sykepleierårsverk. To av legekontorene har fått tilført ressurs til psykolog i tillegg til sykepleiere i primærhelseteamet.

Prosjektet omfatter totalt 17 fastlegekontor med til sammen 112 fastleger. Disse har totalt 103 000 listeinnbyggere. Kommunene leder forsøket lokalt. Alle fastlegene på legekontoret deltar. Det er utarbeidet et eget tilskuddsregelverk for forsøket. I henhold til dette ytes tilskudd til deltakerne i prosjektet med utgangspunkt i antall fastleger som er involvert. Tilskuddet benyttes blant annet til teamutvikling, nye arbeidsmetoder, medvirkning i samlinger og evaluering.  

Målene

Effektmålene for prosjektet er:

  • Bedret helsetilstand og mestringsevne for pasienter/brukere ved oppfølging av primærhelseteam
  • Økt pasient- og brukertilfredshet
  • Bedre koordinerte og sammenhengende tjenester for brukere som er særskilt omtalt i oppdraget
  • Redusert forekomst/utvikling av behov for omfattende helse- og omsorgstjenester
  • Bedret samhandling innen kommunenes helse- og omsorgstjeneste og mellom primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten
  • Bedre samlet ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten

Mål med tverrfaglig teamorganisering i prosjektet er bl.a.:

  • Bedre tilgjengeligheten for pasientene
  • Skape større faglig bredde i tilbudet
  • Bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med sammensatte behov

Målgruppe

Målgruppen er alle innbyggerne på fastlegenes lister.

Det vil imidlertid være særlig fokus på å nå pasienter med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer og rusavhengighet, skrøpelige eldre, og personer med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser. Blant disse er det også viktig å nå innbyggere med behov for allmennmedisinske tjenester, men som vurderes som svake etterspørrere.

Finansieringsmodeller

Det er utarbeidet en egen forskrift for forsøket med primærhelseteam . Av denne fremkommer hvilke takster sykepleiere i primærhelseteam kan benytte og egenandeler for pasientene.

Skjermingsordningene ved bruk av helsetjenester videreføres i begge finansieringsmodellene.

Honorarmodellen

Honorarmodellen tar utgangspunkt i dagens finansieringsmodell for fastlegeordningen. Finansiering av fastlegens og helsesekretærs aktivitet finansieres som i dag gjennom basistilskudd, takster og egenandeler. I tillegg er det opprettet egne takster som er beregnet å dekke 50 prosent av kostnadene til sykepleier. Den resterende 50 prosenten tilføres som et rundsumtilskudd. 

Kommuner og legekontor med honorarmodellen

Kommune

Legekontor

Nærbø helsesenter

Kinn

Legegruppa SMS

Kristiansand

Bystranda legesenter

Sandens medisinske senter

Sørlandsparken legesenter

Oslo (bydel Alna)

Brynsenglegene

Gransdalen legesenter

Oslo (bydel Nordstrand)

Best Helse

Ringsaker

Brumunddal legesenter

Herredshuset legesenter

Moelv legesenter

Stad

Eid legekontor

Driftstilskuddsmodellen

Driftstilskuddsmodellen inneholder et listeinnbyggertilskudd, basert på egenskaper ved og antall listeinnbyggere, kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter. Med driftstilskuddsmodellen vil takster som representerer den offentlige stønaden til pasienten ved bruk av fastlege opphøre.

Kommuner og legekontor med driftstilskuddsmodellen

Kommune

Legekontor

Austevoll

Austevoll legesenter

Oslo (bydel Alna)

Brynklinikken fastlegesenter

Oslo (bydel Sagene)

Sagene lokalmedisinske senter

Rana

Rana lokalmedisinske senter

Seljord

Seljord helsesenter

Evaluering

Forsøket evalueres gjennom et samarbeid mellom Universitetet i Oslo ved Institutt for helse og samfunn, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (Universitetet i Tromsø) og Oslo Economics. Evalueringsteamet ledes av professor Tor Iversen ved UiO. Evalueringen baseres på intervjuer, spørreundersøkelser og registerdata. Det publiseres årlige underveisrapporter fra evalueringen. I januar 2022 ble det levert en sluttrapport for perioden 2018-2021.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt på primaerhelseteam@helsedir.no eller prosjektleder rolf.j.windspoll@helsedir.no.

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 10.10.2022 Se tidligere versjoner