Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Primærhelseteam

Helsedirektoratet har gjennomført et forsøk med ny organisering og finansiering i fastlegekontor. Primærhelseteam i fastlegekontor bestod av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer, og teamet ble ledet av en av fastlegene på kontoret. Hovedformålet med organiseringen var å tilby bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest. Prosjektet omfattet også utprøving av to nye finansieringsmodeller: honorarmodell og driftstilskuddsmodell.

Om forsøket

Forsøket pågikk i perioden 1. april 2018-juni 2024. Ni kommuner deltok, og målet var å teste om primærhelseteam i fastlegekontor gir et bedre tilbud til pasientene enn det ordinære fastlegetilbudet. Utgangspunktet er Stortingsmelding 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste» (Primærhelsemeldingen) (regjeringen.no) . Prosjektet ble gjennomført i kommunene Rana, Austevoll, Stad (tidligere Eid), Kinn (tidligere Flora), Hå, Ringsaker, Seljord, Kristiansand og Oslo (bydelene Alna, Nordstrand og Sagene). I 2020 ble det utvidet med fire nye legekontor i tre av de samme kommunene. Forsøket omfattet totalt 17 fastlegekontor med til sammen 112 fastleger, som til sammen hadde over 100 000 listeinnbyggere. Kommunene ledet forsøket lokalt. 

Fastlegekontorene ble tilført ressurser til nye sykepleiere i teamene, som ble beregnet til ett årsverk per tre fastlegelister (ca. 3900 listepasienter). To av legekontorene hadde ressurser til psykolog i tillegg til sykepleiere i primærhelseteamene. På det meste finansierte forsøket ca. 29 årsverk sykepleiere og 2 årsverk psykolog.

I perioden april 2018 – mars 2023 ble det bevilget tilskudd pr. fastlege til legekontor og prosjektledelse i kommunene for deltakelse i forsøket.

Målene

Effektmålene for forsøket var:

  • Bedret helsetilstand og mestringsevne for pasienter/brukere ved oppfølging av primærhelseteam
  • Økt pasient- og brukertilfredshet
  • Bedre koordinerte og sammenhengende tjenester for brukere som er særskilt omtalt i oppdraget
  • Redusert forekomst/utvikling av behov for omfattende helse- og omsorgstjenester
  • Bedret samhandling innen kommunenes helse- og omsorgstjeneste og mellom primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten
  • Bedre samlet ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten

Målgruppe

Målgruppen var alle innbyggerne på fastlegenes lister. Det var imidlertid særlig fokus på å nå pasienter med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer og rusavhengighet, skrøpelige eldre, og personer med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser. Blant disse var det også viktig å nå innbyggere med behov for allmennmedisinske tjenester, men som vurderes som svake etterspørrere.

Finansieringsmodeller

Det ble utarbeidet en egen forskrift for forsøket med primærhelseteam (lovdata.no). Av denne fremgikk det hvilke takster sykepleiere i primærhelseteam kunne benytte og egenandeler for pasientene. Det ble også gjort endringer i fastlegeforskriften §9a.

Honorarmodellen

Honorarmodellen tok utgangspunkt i dagens finansieringsmodell for fastlegeordningen. Fastlegens og helsesekretærs aktivitet ble finansiert som i dag gjennom basistilskudd, takster og egenandeler. I tillegg ble det opprettet egne takster for sykepleier som ble beregnet å dekke 50 prosent av kostnadene til sykepleier. Den resterende 50 prosenten ble tilført som et rundsumtilskudd.

Kommuner og legekontor med honorarmodellen:

Kommune

Legekontor

Nærbø helsesenter

Kinn

Legegruppa SMS

Kristiansand

Bystranda legesenter

Sandens medisinske senter

Sørlandsparken legesenter

Oslo (bydel Alna)

Brynsenglegene

Gransdalen legesenter

Oslo (bydel Nordstrand)

Best Helse

Ringsaker

Brumunddal legesenter

Herredshuset legesenter

Moelv legesenter

Stad

Stad legeteneste

Driftstilskuddsmodellen

Driftstilskuddsmodellen inneholdt et listeinnbyggertilskudd, basert på egenskaper ved og antall listeinnbyggere, kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter. Driftstilskuddet utgjorde en stor andel av samlet finansiering av legekontoret, mens aktivitetsbasert finansiering (takster) utgjorde en liten andel. Med driftstilskuddsmodellen var det ikke anledning til å benytte vanlige fastlegetakster.

Kommuner og legekontor med driftstilskuddsmodellen:

Kommune

Legekontor

Austevoll

Austevoll legesenter

Oslo (bydel Alna)

Brynklinikken fastlegesenter

Oslo (bydel Sagene)

Sagene lokalmedisinske senter

Rana

Rana lokalmedisinske senter

Seljord

Seljord helsesenter

Evaluering

Forsøket ble evaluert gjennom et samarbeid mellom Universitetet i Oslo ved Institutt for helse og samfunn, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (Universitetet i Tromsø) og Oslo Economics. Evalueringsteamet ble ledet av professor Tor Iversen ved UiO. Evalueringen baseres på intervjuer, spørreundersøkelser og registerdata.

Det ble årlig publisertunderveisrapporter fra evalueringen. Den siste evalueringsrapporten, publisert i februar 2024, sammenfatter kunnskapen fra tidligere statusrapporter og belyser erfaringer som berørte aktører har hatt med PHT, tjenesteendringer med PHT, hvordan finansieringsmodellene fungerer, måloppnåelsen i forsøket, læringspunkter for videre utvikling av fastlegetjenesten og samfunnsnytten av PHT.  

Kort oppsummert viser evalueringen at teamarbeid og tverrfaglig samarbeid i fastlegetjenesten kan bedre tilbudet for listeinnbyggere med store og sammensatte behov.

Lenke til alle rapportene: Evaluering av primærhelseteam – Sluttrapport og statusrapporter - Helsedirektoratet

Erfaringene fra forsøket med primærhelseteam er benyttet i arbeidet med videreutvikling av fastlegeordningen, og vil være nyttige i det videre arbeidet med utviklingen av allmennlegetjenesten.

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 28.06.2024 Se tidligere versjoner