Hopp til hovedinnholdet

Primærhelseteam - pilotprosjekt

Primærhelseteam er team bestående av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer som skal tilby et bedre helsetilbud til pasienter som ikke får god nok oppfølging. Primærhelseteamene skal jobbe ut fra pasientenes behov, og de skal ledes av en fastlege.

1. april 2018 startet et pilotprosjekt i ni kommuner der målet var å teste om primærhelseteam i fastlegepraksiser gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen. 

Piloten skal gjennomføres i kommunene Rana, Austevoll, Eid, Flora, Hå, Ringsaker, Seljord, Kristiansand og Oslo (bydelene Alna, Nordstrand og Sagene). Piloten omfatter rundt 80 000 listeinnbyggere. 

Piloten varer til 31. mars 2021, og totalt er det 13 fastlegepraksiser og ca. 85 fastleger som skal delta. Kommunene skal lede forsøket lokalt. Hver praksis har en ”daglig leder” (en av fastlegene) som leder prosjektet i den enkelte fastlegepraksis. Alle fastlegene i pilotpraksisene deltar.

Bakgrunn

Med utgangspunkt i Stortingsmelding 26 (2014-2015) ”Fremtidens primærhelsetjeneste” (Primærhelsemeldingen), har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt med primærhelseteam. 

I primærhelsemeldingen er primærhelseteam definert som en flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester til en definert størrelse uavhengig av alder, kjønn og diagnoser. 

I piloten avgrenses primærhelseteam til fastleger, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser, og teamet ledes av en lege. Det er lagt til grunn at det er et årsverk for sykepleier per tre fastlegelister. 

Målene

Effektmålene for prosjektet er:

 • Bedret helsetilstand og mestringsevne for pasienter/brukere ved oppfølging av primærhelseteam
 • Økt pasient- og brukertilfredshet
 • Bedre koordinerte og sammenhengende tjenester for brukere som er særskilt omtalt i oppdraget
 • Redusert forekomst /utvikling av behov for omfattende helse- og omsorgstjenester
 • Bedret samhandling innen kommunenes helse- og omsorgstjeneste og mellom primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten
 • Bedre samlet ressursbruk i helse- og omsorgstjenesten

Målet med tverrfaglig teamorganisering i piloten er å:

 • bedre tilgjengeligheten for pasientene
 • skape større bredde i tilbudet
 • bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med sammensatte behov
 • skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester

Målgruppe

Målgruppen er alle innbyggerne på fastlegenes lister.

Det vil imidlertid være særlig fokus på pasienter/brukere med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer og rusavhengighet, de som i medisinen omtales som "skrøpelige eldre", og personer med utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser. I disse er det også viktig å nå innbyggere med behov for allmennmedisinske tjenester, men som vurderes som svake etterspørrere.

Finansieringsmodeller

I pilotprosjektet skal det prøves ut to ulike finansieringsmodeller:

Honorarmodellen

Honorarmodellen tar utgangspunkt i dagens finansieringsmodell for fastlegeordningen. Finansiering av fastlegens og helsesekretærs aktivitet finansieres  som i dag gjennom per capitatilskudd, takster og egenandeler. I tillegg innføres egne takster som er beregnet å dekke 50 prosent av kostnadene til sykepleier. Den resterende 50 prosenten tilføres som et rundsumtilskudd.

Driftstilskuddsmodellen

Driftstilskuddsmodellen inneholder et listeinnbyggertilskudd, basert på egenskaper ved og antall listeinnbyggere, kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter.

Med driftstilskuddsmodellen vil takster som representerer den offentlige stønaden til pasienten ved bruk av fastlege opphøre.

Skjermingsordningene ved bruk av helsetjenester videreføres i begge modellene.

Evaluering

Primærhelseteam (PHT) prøves ut ved 13 fastlegekontor i ni kommuner. PHT inkluderer fastleger, sykepleiere og helsesekretærer med en fastlege som leder av teamet. Forsøket tilfører finansiering av sykepleierressurser til fastlegekontoret og prøver ut to alternative finansieringsmodeller (honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen). Målsettingen med forsøket er å finne ut om PHT gir et bedre tilbud til listeinnbyggerne enn dagens fastlegeordning. Forsøket startet 1. april 2018 og skal vare i tre år.

Målgruppen for forsøket er alle innbyggere på fastlegenes lister. PHT skal særlig rettes mot brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov, som:

 • brukere med psykiske lidelser og rusavhengighet
 • brukere som i medisinen omtales som «skrøpelige eldre»
 • brukere med utviklingshemning og funksjonsnedsettelser

Forsøket evalueres av forskere ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Oslo Economics i samarbeid. Denne rapporten gir en beskrivelse av status ved starten av forsøket. Analysene er basert på studier hvor datagrunnlaget er intervjuer med ansatte på legekontor i forsøket, registerdata og fire spørreundersøkelser.

Først publisert: 02.05.2019

Skriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert