Oppfølging av akuttmedisinforskriften

Søknadsfrist 05. mai 2019 (utløpt)

Mål for ordningen

Brukerne skal få bedre kvalitet på legevakttjenesten:

 • kurs i akuttmedisin for leger og annet helsepersonell i legevakt
 • kurs i volds- og overgrepshåndtering for leger og annet helsepersonell i legevakt
 • styrke kompetansen ved ansettelse av nye operatører i legevaktsentrale

Se kurskrav og liste over godkjente kurstilbydere

Målgruppe

Tilskuddet er rettet mot kommuner.

Tildelingskriterier

 • Kvantifiserbare tildelingskriterier.
 • Skjønnsmessig vurdering.

Presisering av tildelingskriterier:

Det gis tilskudd til:

 1. Nettkurs og kurs i akuttmedisin for leger (ikke turnusleger) og annet helsepersonell i legevakt som ikke har gjennomgått slikt kurs.
 2. Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for leger og annet helsepersonell i legevakt.
 3. Lønnsdifferanse ved ansettelse av nye operatører i legevaktsentral, som oppfyller kravene i akuttmedisinforskriften §13f.

Tilskuddsutmåling:

 1. Kurs i akuttmedisin for leger og annet helsepersonell i legevakt, inkludert fastlegekontor som har legevaktsansvar på dagtid: kr 5000 i kursavgift per deltaker og kr 250 per deltaker for nettkurs dekkes. For fast ansatte fastleger og annet helsepersonell dekkes også kr 4000 i reise/oppholdsutgifter per deltaker.
 2. Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for leger og annet helsepersonell inkludert turnusleger og fastlegekontor som har legevaktansvar på dagtid: kr 250 i kursavgift per deltaker dekkes. For selvstendig næringsdrivende fastleger og vikarleger gis også kr 4000 i lønnskompensasjon per deltaker.
 3. Lønnsdifferanse mellom operatører som har avsluttet arbeidsforholdet og den nyansatte operatøren som tilsettes i henhold til kravet i forskriften §13 f, om "relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå" (f.eks. sykepleiere/vernepleiere). Differansen dekkes med inntil kr 5000 per måned per sykepleier/vernepleier.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. 
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett - bruk dette oppsettet (excel)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Tillegg og presiseringer:

Søknaden må inneholde informasjon som beskrevet under presisering i pkt. 3 i regelverket.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader behandles fortløpende. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Først publisert: 19.02.2019