Primærhelseteam - utvidelse av pilotprosjekt

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Informasjonsmøte om tilskuddet

Det ble avholdt et informasjonsmøte om utvidelsen av piloten den 16.09.2019. Dette møtet ble også filmet og ligger nå tilgjengelig på Youtube-kanalen til Helsedirektoratet

For spørsmål, benytt e-post: primaerhelseteam@helsedir.no.

Regelverk

Regelverk (PDF)

Formålet med ordningen

Med utgangspunkt i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet ansvar for å gjennomføre et pilotprosjekt (pilot) med primærhelseteam. Målet er å finne ut om en ny organisering med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger i forhold til dagens ordning, gir et bedre tilbud til pasientene/innbyggerne. Les mer om dette i rapporten Primærhelseteam - kvalitet, ledelse og finansiering.

Les mer om pilotprosjektet.

Første del av piloten startet opp 01.04.2018 i 9 kommuner, med totalt 13 fastlegepraksiser og en opprinnelig varighet til 31.mars 2021. Det er besluttet å utvide antall deltakere og forlenge pilotperioden med 2 år, til 31. mars 2023.

I primærhelsemeldingen er primærhelseteam definert som en flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell, som arbeider sammen for å levere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester til en definert størrelse uavhengig av alder, kjønn og diagnoser. I piloten avgrenses primærhelseteam til fastleger, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser, og teamet ledes av en lege. 

Målet med teamorganiseringen er å bedre tilgjengeligheten til tjenesten, skape større bredde i tilbudet, bedre opplæringen og oppfølgingen av brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov og å skape mer sammenhengende og koordinerte tjenester.  

I piloten skal det også prøves ut to ulike finansieringsmodeller: honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen.

Rammene for piloten er nærmere beskrevet i rapporten «Primærhelseteam - Kvalitet, ledelse og finansiering». 

Krav til søkere og søknaden

Kommuner som kan søke er begrenset til:

 1. Kommuner som allerede deltar i pilotprosjektet (Deltakerkommuner)
 2. Kommuner i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Piloten skal utvides med ca. 18 nye fastleger. Kommuner som allerede deltar i piloten kan søke om utvidelse med flere fastlegepraksiser.

Kun praksiser som drives som privat næringsdrift kan inngå i søknaden fra kommunen. Ved praksisene som skal delta, må alle fastlegene være med på piloten. Hver praksis som skal delta må ledes av en fastlege (daglig leder). Daglig leder forplikter praksisen overfor kommunen i piloten. Det er ikke et krav at alle praksisene i kommunen må delta.

Kommunene skal lede piloten lokalt.

Det tas forbehold om Stortingets bevilgninger til piloten for det enkelte budsjettår. 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en beskrivelse for gjennomføring av pilot lokalt:

 • Forankring av pilot
 • Ledelse av pilot
 • Foretrukket finansieringsmodell
 • Oversikt antall fastleger og fastlegepraksiser, inkludert prosentandel med spesialisering i allmennmedisin ved det enkelte kontor som ønsker å delta i piloten

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av:

 • Organisasjonsform for fastlegeordningen
 • Organisasjonskart
 • Eksisterende avtaleverk
 • Plan for rekruttering av sykepleiere
 • Turnover for leger i praksisen som ønsker å delta
 • System for kvalitetsforbedring (Internkontrollsystem)

Det kan søkes om deltagelse med honorarmodell og driftstilskuddsmodell. Alle fastlegene i samme praksis skal benytte samme finansieringsmodell.

Intensjonsavtaler med fastlegepraksisene om deltakelse i pilot skal legges ved søknaden fra kommunen.

Søknaden skal inneholde beskrivelser som gir grunnlag for utvelgelse av pilotkommuner. Ved utvelgelsen vil følgende forhold i tillegg vurderes:

 • Før oppstart må det være inngått avtale mellom kommunen og daglig leder for praksisen om deltagelse i pilotprosjektet.
 • Primærhelseteamet skal ledes av en lege, og hver fastlegepraksis må ha en daglig leder som er lege.
 • Grunnet en skjevfordeling i utprøving av de to finansieringsmodellene for praksiser som allerede deltar, vil praksiser som ønsker å prøve ut driftstilskuddsmodellen bli prioritert.
 • Prioritering mellom kommuner vil bli gjort ut fra en helhetlig vurdering ut fra sammensetningen av kommuner i pilotprosjektet totalt sett. Fra et evalueringsperspektiv vil praksiser som ikke har ansatt sykepleier fra før bli prioritert.

Lenke til søknadsskjema i altinn kommer.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet etter avklaring med Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Avgjørelse forventes innen utgangen av november 2019.
 • Søker informeres om utfallet av søknadsbehandlingen per brev/e-post fra Helsedirektoratet.

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Det kan bli aktuelt å gjennomføre kommunebesøk/intervju med aktuelle deltakere i piloten ved behov.

Beløp til fordeling

Kommunene:

 • Prosjektledelse i kommunen: Kr 26 000 pr deltakende fastlegehjemmel pr år i prosjektperioden (minimum kr 104 000 pr år pr kommune)

Fastlegepraksisen (utbetales via kommunen):

 • Ledelse, administrasjon og utvikling: Kr 132 000 pr år pr deltakende fastlegehjemmel i prosjektperioden

Først publisert: 10.01.2019 Sist faglig oppdatert: 20.03.2020

Kontakt

Rolf J. Windspoll

Telefon: 97 69 87 62